Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 7 (2014) “КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” И ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ

“КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” И ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ

Е-поща Печат PDF

На 8 февруари т. г. в зала № 3 на НДК в София се проведе поредното заседание на 48-мия конгрес на БСП. Като гости бяха поканени и участваха в заседанието председателите на политическите партии от „Коалиция за България”, членове на МС на Р България, депутатите от КБ, депутати от ДПС, ветерани на партията, посланици и дипломати от над 38 държави и др. Заседанието премина под мотото „За социална Европа! За социална България!” След заседанието, в редакцията на в. „Нова Зора” и в офиса на ПП „Нова Зора” се отправиха редица запитвания за целите на заседанието, обсъдените и приети политически документи, за мястото и ролята на коалиционните партньори в изборите и др. По тази причина правим кратък обзор на заседанието и приетите два основни документа: Проекти на Манифест на ПЕС и на Предизборна платформа на БСП, докладвани от Георги Пирински, и Резолюция на 48-мия конгрес на БСП „За националните задачи на БСП в изборите за Европейски парламент 2014 г.”, докладвана от зам.-председателя Янаки Стоилов . Документите са особено актуални, понеже бе обявено, че политически целесъобразно е БСП да не се явява самостоятелно на изборите, а във формат „Коалиция за България”, където ПП „Нова Зора” е коалиционен партньор. Коалицията ще търси взаимодействие и сътрудничество с други леви партии и организации, зелени и екологични партии и организации, както и чрез развитие на активно социално партньорство със синдикати, работодатели и широк кръг други реални структури на гражданското общество.

Основният доклад: „За задачите на БСП по подготовката за изборите за Европейски парламент – май 2014 г.”, бе изнесен от Сергей Станишев, председател на БСП и председател на Партията на европейските социалисти. В него той очерта неблагоприятната вътрешно- и външнополитическа обстановка, в която ще се провеждат изборите, които по същество ще покажат реалното съотношение на политическите сили в страната и ще бъдат своеобразен тест за бъдещето управление на страната от кабинета „Орешарски” и за изпълнението на неговата програма “Държавност, развитие, справедливост”. С. Станишев не спести критичното си отношение към проекта АБВ и изтъкна, че той поставя ясна разделителна линия с кандидатите на партията. Засегна и поведението на президента и на бившите управляващи от партия ГЕРБ, като призова за още по-голяма сплотеност на БСП. Затова на заседанието се обсъдиха и формулираха задачите на БСП в предстоящите избори, както и бяха приети съответните документи.

Георги Пирински се спря подробно на проектите на Манифест на ПЕС и Предизборната платформа на БСП за изборите през май 2014 г. за Европейски парламент. Той изтъкна, че с решение на ИБ на НС на БСП от м. ноември 2013 г., във връзка с подготовката на политическите документи за изборите, на партийните структури са предоставени „десет приоритета”. Съгласно решение на ИБ на НС на БСП, те са изпратени в Секретариата на ПЕС, в отговор на обръщението всяка партия-членка да даде свои предложения за основните положения на Манифеста на ПЕС за предстоящите европейски избори през май 2014 г. Тези десет приоритета са доработвани и са залегнали в Предизборната платформа на БСП: „За социална Европа”, „За социална България”. По-долу се спираме последователно на всеки от тях.

1. Да създадем сигурни гаранции на всеки гражданин за достоен живот в справедливо и солидарно общество!

Това произтича от Хартата за основните права на гражданите и трябва да се гарантират еднакви социални права и условия на труд, достъп до култура и публични услуги, които са основополагащи права и на всеки български граждани и не подлежат на предоговаряне. Свободата на движение на европейските граждани в целия ЕС да бъде гарантирана в същата степен, като останалите три основни свободи - за стоките, услугите и капиталите, а гражданите на България и Румъния без всякакво по-нататъшно отлагане да получат достъп до Шенгенското пространство. Гражданите да са тези, които определят политическия мандат и да упражняват демократичен контрол по отношение на всички институции - и европейските, и националните.

2. Да преучредим пълноценен социален съюз наред с икономическия и паричния – европейският социален модел не е за продан!

Като водеща задача на обновяващия се Европейски съюз се поставя формирането на силно конкурентна социална пазарна икономика, целяща пълна заетост и социален прогрес при надеждна защита на природата. Предвижда се приемане със социалните партньори на Пакт за социален прогрес с общи цели за заетост, образование и социално сближаване. Ще се работи за нива на минимално заплащане в ЕС, съобразени с условията в отделните членове-членки. Налага се провеждането на агресивна политика за ускорено преодоляване на трайната и задълбочаваща се бедност на милиони деца и обезправени мъже и жени из цяла Европа и за осигуряване на всеобщо достъпно и качествено здравеопазване и образование, квалификация и активни мерки за пълна заетост на населението.

3. Да осигурим приоритет на реалната икономика и на пазарните стимули, насърчаващи растежа и работните места!

Заявява се подкрепа за нова стратегия за реиндустриализация, чрез конкурентните предимства на отраслите с потенциален динамичен растеж чрез нова роля на държавните помощи, които да дадат старт на нови високотехнологични дейности с добри пазарни перспективи. Инфраструктурата и подкрепящото финансиране за малките и средните предприятия да заемат челно място в общата стратегия за реиндустриализация, а малките и средните предприятия да могат на практика да ползват еврофондовете. Подкрепя се необходимостта от модерна Обща селскостопанска политика, която да насърчава ефективно земеделие и жизнени селски райони, качествени храни и сигурни доставки, както и за осигуряване на еднакви условия и стандарти, при които работят селскостопанските производители в „новите” и „старите” страни-членки. Целта е да се осигури надеждна подкрепа за устойчиво развитие на диверсифицирано земеделие и високопродуктивно животновъдство, като основни доставчици за вътрешния и външния пазар.

4. Да градим общества, успяващи чрез знанието и духовността в новите реалности на дигиталната среда.

Подчертава се, че в условията на глобална конкуренция знанието е ключов фактор за технологичния и цивилизационен прогрес в Европа, което налага интегрирането на България в стратегията за дигитален дневен ред на ЕС, както и да се осигури преминаване към електронно правителство в сферите на управлението и публичните услуги. Необходимо е гарантиране на равен достъп до качествено образование и намаляване до минимум броя на децата, напускащи преждевременно образователната система, като се дава приоритет на инвестициите в образованието и професионалната квалификация, в това число и чрез приобщаването им към модерните информационни технологии.

5. Да гарантираме закрила на майчинството и децата. Да осигурим равенство между мъжете и жените.

Потребностите и грижите на жената като майка, пълноценен и отговорен родител, да получат пълно признание и материална подкрепа. Политиката за защита и подпомагане на майчинството, правото на родителски отпуск, както и споделеното майчинство и родителство да получат особен статут. Да се осигури участие на жените в ръководните нива на политическия, деловия и обществения живот наравно с мъжете. Особените потребности на женското здравеопазване да бъдат пълноценно отразени в принципите и нормите на европейското и на националното законодателство.

6. Да развиваме ЕС като съюз на солидарността – заедно сме по-силни.

Изтъква се, че дълбочината на разрива между страните и регионите застрашава драстично основите на ЕС. Това изисква създаване на необходимите условия всеки регион да се развива според своя потенциал заедно с все по-силно социално, икономическо и териториално сближаване. Затова е необходимо да се разкъса „омагьосаният кръг” на разединителните импулси на капиталовите пазари, както и да се осигури приоритетно насочване и ефективно използване на европейските фондове за реално сближаване, ускорено развитие и рязко съкращаване на бедността и неравенствата.

7. Да гарантираме жизнено необходимия баланс между човека, икономиката и природата!

Понеже екологичните проблеми все по-рядко могат да се решават на национално равнище, се подкрепят усилията за създаване на общоевропейска стратегия за справяне с екологичните предизвикателства. Особено внимание се отделя за гарантиране на водните ресурси, продоволствената сигурност и устойчивостта на екосистемите като жизнено важни за сигурността и здравето на днешните и бъдещите поколения. Наред с това се изтъква необходимостта от насърчаването на „зелени технологии”, а също така се сочи нуждата от енергийна независимост на България и подобряване на енергийната ефективност. Насърчава се рециклирането и трансформирането на отпадъчните суровини.

8. Да развием устойчива финансова рамка в услуга на гражданите и реалната икономика.

Подчертава се нуждата от решително противопоставяне на порочната политика на безогледни бюджетни съкращения като икономически несъстоятелни и социално разрушителни, и за използването на всички налични европейски ресурси за подкрепа на растежа и създаването на работни места. Изтъква се, че следва да се въведе данък върху финансовите транзакции като справедлив принос на финансовия сектор към обществото и да се прекратят режимите „данъчен рай”, данъчните измами и укриването на данъци в целия ЕС. Цели се засилено регулиране на банките и разделение на търговското от инвестиционното банкиране, за да се изключи в бъдеще спекулата на банките с живота и имота на гражданите.

9. Да осигурим развитието на европейските институции на демократични начала!

Признава се, че доверието към ЕС сериозно е накърнено в резултат на елитарния и непрозрачен начин, по който се вземат решенията в основните му органи. То е подкопано и от безразличието, което ръководните кръгове демонстрират към спадащата подкрепа за ЕС, като резултат от неговото тотално опазаряване. Това налага демократизиране на цялостното функциониране на Съюза и неговите институции по цялата верига от местно, регионално и национално до европейско равнище.

На стр. 10

От стр. 9

 

Предлага се даване на право на Европейския парламент на законодателна инициатива, както и на пълен парламентарен контрол спрямо Европейската комисия, включително по бюджетните процедури, които прилага комисията спрямо държавите членки.

10. Да утвърждаваме ЕС в глобалния свят като реален фактор в полза на мира и просперитета на всички страни и народи!

Изтъква се, че ЕС има важна отговорност за трайно утвърждаване на мира и за икономическия и социален подем на страните от Западните Балкани, а микрорегионът на Балканите и Черно море, заедно с Дунавския регион придобиват растящо значение в светлината на новите геополитически процеси, обхващащи Евразийското и Азиатско-Тихоокеанското пространство. В заключение се подчертава, че в глобален контекст ЕС е призван да играе лидираща роля за преодоляване на застрашително задълбочаващите се неравенства между страни и региони, за изкореняване на мизерията и експлоатацията, обричащи цели страни и народи на жалко съществуване.

Янаки Стоилов запозна делегатите и гостите с резолюцията на 48-мия конгрес на БСП, озаглавена „За националните задачи на БСП в изборите за Европейски парламент 2014”.

Резолюцията е в тясна връзка с предизборната платформа и развитите в нея десет основни приоритета. Изтъква се, че постигането на поставените цели е възможно само ако БСП участва активно в промяната на ЕС и неговата политика. Такъв курс е обявен в началото на 2013 г., на 48-мия конгрес на БСП, с предлагането на предизборна платформа „За достоен живот в България”, като са в процес на изпълнение редица от обявените предизборни ангажименти. През 2014 г. обаче следва да започне най-важната част от обявената радикална промяна. Тя касае: програма за реиндустриализация на страната, включително възстановяване на предприятия с национално и регионално значение; ограничаване на монополите и премахване на картелите; засилен контрол върху финансовия капитал; прилагане на принципа „обществените средства – за обществени нужди - предимно в обществени заведения”, според които да се финансират образованието и здравеопазването; подготовка за преход към прогресивно облагане на доходите на физическите лица, чрез въвеждане на семейно подоходно облагане. Декларира се, че БСП, като национална и европейска лява партия ще работи в институциите на ЕС и в страната за решаването на следните национални задачи: максимално оползотворяване на средствата за „Европейска младежка гаранция” и за допълнителни национални мерки за създаване на нови възможности за работа на млади хора до 29 години; ефективно използване на европейските фондове за ограничаване на бедността, за подобряване на здравеопазването и образованието; за промяна в разпределението на европейските земеделски субсидии с приоритетно подпомагане на дребните и средните производители, включително на кооперациите; за въвеждане в националното законодателство на прилагани в страните от ЕС изисквания за придобиване на земеделска земя с цел да се гарантира нейното използване за производство на земеделска продукция, а не за спекулативни цели; реализация на големите енергиини проекти – „Южен поток”, ядрени проекти – за удължаване на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй” и подготовка за изграждане на нов блок, рестартиране на проекта АЕЦ „Белене”; отстояване на недискриминационни условия за реално включване на българските граждани в общия европейски трудов пазар; продължаване усилията за присъединяване на България към Шенгенската зона; активно участие в инициативи за въвеждане на общи стандарти за определяне на минималните доходи в страните от ЕС. За БСП членството на България в ЕС не се противопоставя на развитието на отношенията с Русия при зачитане на взаимните интереси и при съобразяване с европейските правила. Същевременно партията е за активно участие във формата за икономическо сътрудничество между държавите от Централна и Източна Европа, от една страна, и Китай, от друга.

В заключение се подчертава, че само национално отговорна и единна партия като БСП може да реши толкова амбициозни и трудни задачи, да обедини и други леви партии и патриотични организации, и да бъде част от политически и граждански съюз на социалисти и демократи в Европейския парламент. За тях ще работят избраните депутати от „Коалиция за България” в Европейския парламент.

В съответствие с дневния ред на конгреса, Евгений Узунов представи коалиционния формат за участието на БСП в изборите за Европейски парламент, като „Коалиция за България”, а Илияна Йотова огласи Отчет за работата на представителите на българските социалисти в Европейския парламент през мандата 2009-2014 г.

Тодор ПРЕДОВ,

доктор по право