Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 12 (2014) КОНГРЕС НА ПОТВЪРДЕНОТО ЕДИНСТВО

КОНГРЕС НА ПОТВЪРДЕНОТО ЕДИНСТВО

Е-поща Печат PDF

На 22 март 2014 г. в конгресната зала на ФНТС в София се проведе Вторият редовен конгрес на ПП „Нова зора”. Конгресът бе открит в 10 ч от лидера на партията Минчо Минчев, който приветства избраните делегати и обяви присъстващите гости, изтъкнатите държавни деятели на социалистическа България Георги Йорданов, Григор Стоичков, Екатерина Маринова, Иван Пехливанов, инж. Марин Белоев, Стоил Фердов, който е и член на ръководството на Международния славянски комитет. Сред гостите бяха също Любомир Георгиев, завеждащ отдел Коалиционна политика на БСП; председателят на Общинския съвет в район Красно село инж. Петър Апостолов, инж. Делян Дамяновски, председател на Областния съвет на БСП във Враца, пратеници на други политически партии и НПО, известни общественици, политици и др. Минчо Минчев съобщи, че за да уважат най-висшия партиен форум от чужбина са дошли Мирослав Ризински – член на ръководството на Българския културен клуб в Скопие (БККС), и Хаджи Перуши – председател на Дружеството на българите в Албания „Голо Бърдо”, и други изтъкнати дейци на българските исторически общности. Председателят на „Нова Зора” информира участниците в конгреса, че поради задгранична командировка и прекомерна ангажираност отсъстват председателят на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев и зам.-председателят по въпросите на коалиционната политика Евгений Узунов.

След обявяването на гостите на конгреса председателят на партията Минчо Минчев предложи да се избере ръководство на конгреса в състав: председатели – ст.н.с. д-р Румен Воденичаров и доц. д-р Тодор Мишев.

Предложението бе прието единодушно. Председателстващият първото заседание ст.н.с. д-р Румен Воденичаров предложи на делегатите и бе гласуван единодушно дневният ред на конгреса. Водещият обяви, че до момента са се регистрирали 259 делегати, което е повече от 50 % и предложи да се изберат 6 комисии за по-делово протичане на конгреса, което бе прието.

По т. 1 от дневния ред политически доклад за позициите, задачите и отговорностите на ПП “Нова Зора” прочете председателят на партията Минчо Минчев. По-нататък, в хода на конгреса, бе прочетен от Минчо Минчев и отчет на ЦПС за дейността на партията през периода 20.03.2010 г. – 22.03.2014 г.

От името на г-н Сергей Станишев приветствие към участниците в конгреса прочете г-н Любомир Георгиев, завеждащ отдел „Колиционна политика” към Националния съвет на БСП. От името на Постоянното представителство на БЗНС „Ал. Стамболийски” и лично от името на неговия председател г-н Спас Панчев приветствие прочете проф. Сечинова, член на ПП на БЗНС. С приветствия към форума се обърнаха инж. Делян Дамяновски, Мирослав Ризински, Хаджи Перуши и други.

Доклад на Централната контролна комисия за дейността й през периода 20.03.2010 г. – 22.03.2014 г. изнесе нейният председател проф. д-р Евгений Гиндев, след което бяха проведени изказвания по отчета и доклада, в които се включиха Венелин Стоянов, областен координатор – Ямбол, Евгения Иванова, областен председател на партията в Плевен, инж. Владимир Григоров, инж. Ангел Калайджиев и други.

След приключване на разискванията доклад от името на мандатната комисия прочете Евгений Еков. В него бе отбелязано, че след проведени събрания на ППО и Общ. ПО в страната са били избрани 305 делегати, от които са регистрирани 259, което прави 84.4 %. Мандатната комисия обяви, че конгресът може да взема напълно легитимни решения.

По предложение на председателя на ЦКК проф. Евгений Гиндев отчетите на ЦПС и доклада на Контролната комисия конгресът взе решение техните членове да бъдат освободени от политическа и финансова отговорност.

По т. 3 председателстващият конгреса Румен Воденичаров даде думата на Тодор Предов, за да докладва промените в Устава, предложени от ЦИБ и утвърдени от ЦПС. След последвалите разисквания всяка промяна бе гласувана поотделно и след това общо за всички приети промени. До следващия конгрес през 2018 г. те стават съставна част от Устава.

Румен Воденичаров предложи на делегатите да гласуват и промяна в дневния ред, като т. 4 да стане Избор на общопартийни органи на партията, а Промени в Политическата програма на ПП „Нова Зора” да станат т. 5. Делегатите на конгреса гласуваха предложението и то бе прието. Думата получи председателят на комисията за избор на общопартийни органи на партията доц. д-р Пламен Дамянов, който прочете предложенията за новия състав на ЦПС и ЦКК, заедно с резервните членове, съгласно нормите на чл. 46, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Устава. Председателят на комисията предложи на конгресната зала и на предложените членове на двата основни органа на партията да направят нови предложения или самоотводи.

Председателят на комисията предложи съгласно чл. 441 ал. 1, т. 51 б. „б” и „г” от Устава, гласуването да се извърши явно.

Румен Воденичаров предложи да се извърши поименно гласуване за всеки един от предложените кандидати. Предложението бе прието, след което бе дадена думата за самоотводи, какъвто си направи Елена Стоичкова от Разлог. Тя предложи на нейно място за член на ЦПС да бъде избран Евгений Еков, предложението бе прието. След поименното гласуване се извърши и гласуване „ан блок” на всички избрани 25 члена на ЦПС, и 10 резервни членове на ЦПС. Гласуванията бяха извършени поименно, а впоследствие „ан блок”. Избрана бе и ЦКК с петима редовни и двама резервни членове.

За председател на ПП “Нова Зора” бе преизбран досегашният лидер Минчо Минчев. Единодушно бе преизбран на поста си и досегашният председател на ЦКК проф. д-р Евгений Гиндев.

След почивката председателстващият доц. д-р Т. Мишев даде думата на ст.н.с. д-р Р. Воденичаров да докладва промените в програмата на партията. Последваха мотивирани предложения от делегатите. След приключване на дебатите, предложенията се гласуваха, и събралите мнозинство предложения бяха записани в програмата на партия “Нова Зора”.

Председателят на Комисията по решенията на конгреса Стоян Каменов прочете предложения за основните насоки за работа на ПП „Нова Зора” до Третия редовен конгрес през 2018 г. Т. Мишев откри дебата по конкретни и мотивирани предложения от страна на делегатите. Предложенията се гласуваха и събралите мнозинство бяха След приключване на дебатите всички направени предложения намериха място в документа за основните насоки.

Предложения за политическа резолюция на конгреса прочете Минчо Минчев – председател на партията и председател на комисията за нейното изработване. Делегатите предложиха допълнения с конкретни позиции към отношението на българското правителство по събитията в Украйна и Референдума в Крим. Редактираните и гласувани предложения станаха част от резолюцията.

Конгресът завърши със слово на преизбрания лидер на партията Минчо Минчев. Запис от Втория редовен конгрес на ПП “Нова Зора” може да се види на сайта www.novazora.eu