Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2014 Брой 37 (2014) БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ: ДОСТОЕН ЖИВОТ В СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА. ВЪЗМОЖЕН Е!

БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ: ДОСТОЕН ЖИВОТ В СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА. ВЪЗМОЖЕН Е!

Е-поща Печат PDF

“БСП лява България” е названието на предзборната платформа и всъщност лого на коалицията, водена от БСП, за предсрочните парламентарни избори от 5 октомври т.г., които трябва да излъчат народни представители за 43-ото народно събрание.

В качеството си на участник в този формат, “Нова Зора” помества пълния текст на предизборната платформа, тъй като в нея ясно са заявени приоритетите и посланията на коалицията.

Зора

Уважаеми сънародници,

Обръщаме се към вас - хората на труда от всички професии; към създателите на работни места и достойно заплащане; към всички поколения и специално към младите, които настояват и работят за такава държава, в каквато искат да живеят; към хората от различни етноси и вероизповедания; към живеещите в страната и извън нея; към всички, които отхвърлят едноличната власт; към ощетените от прехода, които днес са огромното мнозинство от българския народ; към недоволните от несправедливостта и търсещите промяна в обществото; към загрижените за българската национална съдба. Днес това са повече от 90% от българските граждани.

 

Въпреки това само няколко процента от населението разполагат с най-много власт. Това са спечелилите от ограбване на труда на народа; осребрилите участието си в държавната и местната власт чрез обслужване на корпоративни и чужди държавни интереси; погазилите закона, останали ненаказани заради липсата на политическа воля и независима съдебна власт.

Коалицията, начело с БСП, включва множество леви и патриотични партии. Ние сме представителите на лява България в тези избори.

Ние предлагаме единение в името на огромното мнозинство от българския народ. Ние сме за България на социалната справедливост и солидарността, за България на прогреса и на уважението към достойнството и труда на всеки човек, за България с работеща икономика за всички, а не за малцина.

Изпълнихме редица от поетите от нас предизборни ангажименти, но не успяхме да извършим радикалната промяна, която обявихме.

Необходимостта от такава промяна остава! Ние искаме вашата подкрепа, за да възстановим доверието в политиката и за да преминем към устойчиво догонващо развитие. Да застанем срещу бедността, неравенството и корупцията. Да отстоим националните интереси.

Предстоящите избори могат да разрешат политическата криза. Но в криза са партиите и партийната система, защото допускат политиката да се измества от комерсиални фактори и мотиви. Тази криза се задълбочава от неудачния български преход, от дългото господство на неолиберализма, от редица погрешни управленски решения през последните години. БСП отчита своя дял и своята отговорност за много от разочарованията през този период.

На изпитание вече е поставена самата демокрация. Все по-остро се задават въпросите: как и с какви средства се правят избори, кой е инициатор на важните решения, чия воля изразяват политиците и кого обслужва държавата?! Това изисква да премахнем корпоративната власт върху държавните и общинските институции. Да създадем правова и социална държава, както повелява Конституцията.

Поставяме си трудната, но важна задача – да възстановим доверието, представителността на политиката. Това предполага да се противопоставим на користната употреба на властта и на богатството, което купува власт. Отстояваме върховенството на закона, искаме открита, а не задкулисна политика. По тези въпроси сме готови да търсим съгласие с всички политически и граждански фактори, които споделят същото разбиране.

Какво отличава нашата политика?

- Отговорна и открита власт

Задачата да върнем държавата на хората, остава актуална. Разбрахме, че тези, които тя незаслужено облагодетелства, няма да отстъпят доброволно властта и позициите, които притежават. Това може да стане само ако ние, мнозинството от гражданите, отстояваме решително нашите общи интереси. БСП лява България е вашият представител и защитник в тази борба.

Държавата няма как да постигне всичко, но без нея не можем да подобрим състоянието на страната и живота на хората. Това налага да укрепим държавността, да направим държавата ефективна и отговорна пред гражданите.

Ние сме за “национализация” на политиката. Това означава решенията да съответстват на интересите на мнозинството от гражданите и да се приемат с тяхно участие.

БСП остава опора на републиканизма, на парламентарното управление и на социалната справедливост. Ще проведем обществена дискусия по важните и актуални конституционни въпроси: за собствеността и монополите, за по-силно регулиране на банковия сектор, за баланса на властите и за организацията на съдебната система.

Ние сме за създаване на администрация, която да осигури висока компетентност, откритост и оперативност на управлението. За стабилност на държавните служители, но при по-ясно разграничаване на  политическите от административните позиции и разширяване на полето за пряко поемане на политически отговорности. За решителни действия на приходните агенции, на ДАНС и МВР в интерес на гражданите, за да се намалят рязко корупцията и злоупотребите с власт.

Настояваме органите, отговарящи за приходите, да противодействат на масовата практика работодатели да укриват реалния размер на заплатите. Така ще се ограничи масовото ощетяване на фиска и на работниците и служителите със стотици милиони годишно.

Предлагаме да се създадат публични регистри към министерствата, ведомствата и общините, които да предоставят информация за разпределянето на държавните средства и техните ползватели.

Крайно време е след направените значителни разходи за създаване на електронно управление да се видят осезаеми резултати от неговото прилагане в здравеопазването, образованието, съдебната система и в редица административни услуги.

Икономически напредък и социално благополучие

Ние сме за икономически активна държава. За държава, която освен регулатор, е собственик и инвеститор. Това изисква държавата да участва в ключови сектори на икономиката, да коригира и да ограничава отрицателните социални последици на пазарните механизми.

Държавата трябва да набележи приоритетите на икономическото развитие. За нас това са: енергетиката, земеделието и свързаната с него преработвателна индустрия, туризмът, отделни сектори на машиностроенето, химията и информационните технологии, културните и творчески индустрии. За държава, която има водеща роля за развитие на инфраструктурата и за намаляване на неравенствата между регионите.

Нашият отговор на най-острите проблеми – безработицата, бедността и достъпа до здравеопазване, е прогресивната политика – за стимулиране на заетостта и производството, за данъчното облагане, за разпределянето на земеделските субсидии и за мерките за социална закрила.

Ние сме за прогресивно облагане на доходите.

Подготвяме законова регулация на дейността на предприятията с господстващо и монополно положение. Продължаваме подкрепата на българските производители, защото голяма част от техния доход необосновано се изземва.

Смятаме да продължим и подобрим програмата “Растеж и развитие на регионите”. Тя е крачка към приемане на национална инвестиционна програма, осигурена от национален инвестиционен фонд, формиран с европейски и държавни средства, както и с пари от търговски банки. Да улесним кредитирането на реалната икономика, на малкия и средния бизнес чрез Българската банка за развитие и чрез механизма на експортното застраховане.

Ние сме за законови промени по отношение на търговските банки и на банковия надзор, за да се повиши отговорността на основните акционери и да се намали рискът за вложителите. Да се премахнат таксите за гражданите при плащания към бюджета и да получат равни права с банките пред съдебната власт.

Настояваме за цялостен преглед на дейността на БНБ. Тя следва пълноценно и отговорно да изпълнява ролята си за поддържане на стабилността на банковата система. Необходимо е правителството и парламентът да повишат изискванията за предоставяне и управление на обществени средства на търговските банки. На Комисията по финансов надзор да се даде правомощие да контролира прилагането на правилата за получаване и ползване на публични средства от търговските банки.

При изпълнение и развитие на такава икономическа политика България е в състояние за два пълни управленски мандата да намали два пъти нивото на сегашната безработица.

Ролята на БСП е да защитава труда, да осигурява условия за икономически растеж и да подобрява социалната политика. За нас финансовата и социалната стабилност са еднакво важни.

Ние постигнахме социално размразяване и ще продължим усилията за повишаване на доходите. Трябва да е ясно обаче, че само с компенсиращи и частични социални мерки няма да постигнем осезаемо подобрение в живота на хората. Необходима е активна социална политика, която да стимулира повишаване на образованието, придобиване на трудови умения и социална интеграция.

Застъпваме се за постъпателно увеличаване на минималната заплата, на пенсиите и на социалните плащания съобразно с повишаване на производителността на труда и на реалната издръжка на живота. Решаването на основните икономически, социални и здравни проблеми е условие за постепенно преодоляване на демографския срив.

Много от най-острите социални проблеми са концентрирани в част от етническите общности и най-вече в ромската. Широко рекламираната интеграционна политика по отношение на ромите не е решила нито задачата за тяхното приобщаване, нито се одобрява от мнозинството представители на тази общност. Изразяваме загриженост за тези хора – за тяхното образование, за техните социални права, но и за задълженията на всеки трудоспособен български гражданин да полага усилия за осигуряване на своя живот и да допринася за напредъка на обществото.

Специално внимание отделяме на премахването на неграмотността, на професионалната подготовка и квалификация, на съобразяване на образованието с икономическите потребности на страната и регионите, на повишаване на социалната и възпитателната роля на българското училище. Обществото на знанието изисква да постигнем високо ниво на средното и висше образование, да развиваме науката, технологиите и иновациите, да разчитаме на БАН и изследователски университети. Да постигнем добро взаимодействие между образованието, науката, държавата и бизнеса.

Ние сме за опазване и развитие на българската култура и културно разнообразие като път за сближаване на хората, като неотменен елемент от националната идентичност и като част от националното самочувствие.

БСП зачита свободата на избор на вероизповедание и принципа на разделение между църквата и държавата. Ние обаче сме против легализиране и толериране на противоречащи на закона, на човечността и на нашите традиции крайни идеи и практики в религиозна форма.

Отстояваме национални позиции

Ние знаем, че за да решим икономическите и социални проблеми, трябва да отстояваме решително националните си интереси. Да използваме участието си в ЕС и НАТО, за да заявяваме и защитаваме национални позиции.

Изоставането на България от развитите и динамично напредващи страни увеличава рисковете пред нашето бъдеще. Това налага освен участието ни в европейската интеграция, да използваме възможностите и на регионалното икономическо сътрудничество.

Ние се застъпваме за активна европейска политика на България. Нашият глас в Европейския съюз и в Партията на европейските социалисти ще бъде категоричен в отстояване на политическите, икономическите и културните интереси на България и нейните граждани. Застъпваме се за развитие на политиките на сближаване на страните и регионите от Европейския съюз. За активна роля на националната държава в съчетание с тази на институциите на ЕС.

БСП е срещу опитите за създаване на разделение и противопоставяне между Европейския съюз и Русия. БСП е за политическо регулиране на конфликта в Украйна. Обявяваме се против разширяване на икономическите санкции за решаване на конфликта в Украйна.

Кои са “червените линии”, от които няма да отстъпим?

Готови сме да търсим подходяща форма за реализация на обявените от нас ангажименти. Можем да сътрудничим с други партии, но само като запазим същността на това, за което търсим вашата подкрепа. Изпълнението на ангажиментите, които са задължително условие за участието ни в управлението, са:

• Преминаване към прогресивно облагане на доходите на физическите лица и към семейно подоходно облагане;

• Насочване на финансовите средства от държавата за издръжка на образованието в държавните и общинските училища;

• Здравеопазване, което засилва обществения характер на системата чрез по-силно ангажиране на държавата, изравнява достъпа в различните региони, въвежда ясни стандарти за медицинските дейности и равностойни финансови условия за различните лечебни заведения;

• Пенсионна реформа, която обвързва решенията за пенсионната възраст с продължителността на живота, въвежда гъвкави условия за пенсиониране и гарантира получаване на пенсия при навършване на определена възраст и реално достижим осигурителен стаж;

• Провеждане на реиндустриализация на страната, като се създават условия за нови, предимно модерни производства и се възстановят части от структуроопределящи за икономиката на страната предприятия при икономическа обоснованост;

• Продължаване на проекта “Южен поток”;

• Развитие на ядрената енергетика чрез:

- предприемане на активни действия за строителството на АЕЦ “Белене”;

- удължаване на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй”;

- продължаване на процеса по изграждане на нови мощности в АЕЦ “Козлодуй” при отстояване на националните интереси.

Заедно с това:

• Няма да приемем трудът да бъде поставян в неравностойно положение по отношение на капитала при данъчното облагане и приноса към осигурителната система;

• Няма да се съгласим с прилагане на технологии за проучване и добив на шистов газ, както и с такива за въглищна газификация. Обявяваме се срещу премахване на ограниченията при пускане на генномодифицирани продукти на пазара и в околната среда;

• Няма да подкрепим отстъпление от постигнатите в Европейския съюз социални и екологични стандарти при обсъждане на трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Предлагаме на парламентарните партии да се изготви обща национална позиция по проекта за споразумение;

• Противопоставяме се на приемане на закони, с които исторически събития се използват за конюнктурни политически цели и засягат националните интереси и достойнството на БСП;

• Против сме разширяване на санкциите срещу Русия.

Драги сънародници,

Разчитаме на вашата подкрепа, за да бъдем “зависими” само от вашите интереси. Тази подкрепа е необходима, за да отстоим и реализираме обявените ангажименти. Ще работим с всички прогресивни, патриотични и национално отговорни партии.

Няма да допуснем разминаване между обявената и реалната политика. Можем да участваме в управленска коалиция само след постигане на конкретни и публично оповестени условия за нея.

Нашите позиции и ангажименти остават в сила – на власт или в опозиция.

Ние сме на ваша страна – на страната на огромното мнозинство от народа. Вашето доверие е най-важно!

Дайте ни сила, за да постигнем достоен живот в справедлива държава!

Възможен е!