Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

АРХИВ 2023

В този сайт се публикуват статии от в. "Нова Зора".

Единственият сигурен начин да се насладите и прочетете целия вестник

(и да подкрепите каузата, която отстоява) е да си го купите или да се абонирате!

Каталожният номер е 311 в каталога на Български пощи.

Онлайн абонамент за в. "Нова Зора"

 

Украинска пиеса в Народния театър открива сезона и ни връща в дебата дали сме дебили

Е-поща Печат PDF

Уважаеми читатели, на вниманието ви пред­лагам едно писмо до моя приятел Недялко Недялков.

От Недялко Недялков разбрах, че Народният теа­тър „Иван Вазов“ започва но­вия сезон с украинската пи­еса „Хага“. Това идва напъл­но в духа на времето и като по­твърждение на вчерашната ми статия за украинизацията и кретенеизацията на Бълга­рия.

Обаче, четейки сюжета за съдебен процес в Хага срещу Путин, е изпуснато първото действие - Майдана.

Приятелю Недялко, имаш перо, допиши им първото действие. Така пиесата ще ста­не българо-украинска. Ще има и още главни герои и роли: Сорос, който организи­ра Майдана и докара на пло­щада Си Ен Ен; Виктория Ню­ланд, която също участва в свалянето на законната власт в Украйна и не поиска за пре­миер Клич (Кличко), а Яц (Ар­сений Яценюк); Саакашвили, който доведе от Грузия снай­перисти да убиват протести­ращи и органи на реда.

Гледай да отразиш и закус­ката на Сорос с посланик Дже­фри Пайет, на която двамата отрязват политическите кри­ле на Юлия Тимошенко.

Недялко, моля те, не про­пускай в първото действие ис­торическите думи на Викто­рия Нюланд „Майната му на ЕС“, та зрителите да могат да се сетят какво мисли тя за Бъл­гария. Няма и как да не напи­шеш за Хънтър Байдън, как се намърда в борда на „Burisma“ срещу 59 000 долара на месец.

Най-драматично в пропус­натото действие ще е как вице­президентът Джо Байдън из­нудва президента Петро По­рошенко да уволни главния прокурор Шокин, за да спа­си шефовете на сина си от разследване, както се оказа - срещу милиони, заради кое­то шефът на Камарата Кевин Маккарти, даде зелена светли­на за импийчмънт на прези­дента Джо Байдън.

Без първо действие, пиеса­та ще ни върне в дебата дали сме дебили, захванат преди време от родения в Украй­на мой приятел проф. Иво Христов.

Разгеле, взех думата, та да кажа на читателите какво каза президентът на най-русо­фобската, по известни при­чини, държава Полша по по­вод скандала за американско­то зърно от Украйна: „Украйна може да се сравни с удавник. Ако удавникът ни удави и той няма да се спаси“.

Анжей Дуда отказа среща със Зеленски в кулоарите на ООН. “Полша има национални интереси, които енергично ще отстоява“, вика Дуда. Пути­нист е и той, докъде я докара­ха поляците?!

 

ДА ВЪРНЕМ БОТЙОВ…

Е-поща Печат PDF

Христо Ботйов Петков е личност от плане­тарна величина!

Той трябва да бъде мислен като величаво един­ство на перо и сабя, на та­лант и саможертва, на смърт и безсмъртие. Поет с гигант­ски талант – да беше фран­цузин, неговите стихове щяха да се изучават по це­лия свят, като тези на Юго. Революционер с дивен геро­изъм – да беше италианец, неговото име щяха да носят булеварди по цяла Европа. И патриот с чутовна убедител­ност – и звънките му стихо­ве, и гръмовната му публи­цистика, и революционният му размах са посветени на едно свято дело: свободна и горда българска държавност.

Защото Христо Ботйов, Васил Левский и всичките ни възрожденци и революционе­ри са изградени държавници – ратуват не само за свобода, а за просветеност, за истори­ческа памет, за достойнство и човешки правдини, за равен­ство и законност. И затова само месеци след Освобождението техните следовници създават една от най-демократичните в света конституции – Търнов­ската. В основата на този вели­чав акт на свободния български дух стои разбирането, че няма конституция без държава, няма държава без нация, няма нация без историческа памет.

За мен е несъмнено: и днес „най-голямата добродетел в света е любовта към Отечест­вото”! И ако през 1876-а година творчеството и саможертвата на Ботйов имаха грандиозния смисъл да направят освобож­дението неотложно, през вре­мето до днес те имат държаво­градивния смисъл да будят и пазят българския дух. Уникал­ното прозрение, че „тоз, който падне в бой за свобода – той не умира”, днес има смисъл имен­но в безсмъртието на нацио­налната памет.

Защото да помним величи­ето на Ботйов и другите ни славни герои е нужно не на тях, а на нас! Опазването на националната идентичност и историческата памет на българския народ е дължимо именно, за да има тяхната само­жертва устойчив смисъл извън тяхното време. Това е нашият „Радецки” днес!

И днес тихият бял Дунав се вълнува – и водите му бучат от гняв срещу обезродяване­то и заличаването на българ­ската памет. Защото българ­ското образование е пометено от башибозука на отродява­нето, подложено е – простете ми тази крайност… – на ново Баташко клане от глобализа­цията и криворазбраната то­лерантност. В учебниците, по които учат децата ни, Ботй­ов и България вече ги няма… Няма ги Бенковски и Хвърко­ватата чета, Захари Стоянов и неговите „Записки”, Кочо и Балканджи Йово. Няма го спо­менът за величавите ни герои, няма го смисълът на родолю­бието, няма го дългът пред Отечеството. Да ги върнем на мястото им – това са днешни­те Оборище и Околчица!

Затова подех начинанието „Да върнем България в българ­ското училище” и мечтая все­ки, който носи поне части­ца от Ботйов в душата си, да го подеме. И всякоя възраст, класа, пол, занятие да раз­вее байрака на опазването на българската национал­на памет. Беден народ, оста­не ли и без памет, е свършен народ.

Затова Паисий сложи началото на Възраждане­то и освобождението имен­но с опазването на паметта. Ако трябваше Райна княгиня днес пак да извезва байрак на бунта, би изписала със златни букви: „Да опазим българско­то, за да го има Отечеството”!

Защото днес отново се нуждаем от Освобождение – от оковите на забравата, на безродния глобализъм и са­моотричането от корените, от същността и смисъла ни.

И нека е ясно: демокрация­та и членството в ЕС и НАТО не само не налагат отказване от суверенитета и национал­ната идентичност, а ги гаран­тират!

Народ, който може да роди личност като Христо Ботйов, е велик народ! Величавият ни дълг днес е да опазим нацио­налната си памет. За да е има­ла смисъл саможертвата на ге­роите ни – и за да я има тяхна­та и нашата България!

 

СИРОТНА ПЕСЕН

Е-поща Печат PDF

Ако загина на война,

жал никого не ще попари -

изгубих майка, а жена

не найдох, нямам и другари.


Ала сърце ми не скърби -

приневолен живя сирака

и за утеха, може би,

смъртта в победа ще дочака.


Познавам своя път нерад,

богатствата ми са у мене,

че аз съм с горести богат

и с радости несподелени.

 

Ще си отида от света -

тъй както съм дошъл бездомен,

спокоен като песента,

навяваща ненужен спомен.

 

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

Е-поща Печат PDF

Уважаеми читатели,

Абонаментът все още е единственият начин да сте сигурни, че можете да проче­тете вестник „Нова Зора“. Ид­ват безизходни времена, когато всеки глас на правдата ще бъде заглушаван и истината все по- трудно ще бъде изричана и ос­ветявана. Сега тече абонамент­ната кампания на Български пощи и на фирма „Доби прес“, с които редакцията има до­говорни отношения за 2024 г. Целта, непостигната в предиш­ните години остава същата и през 2024 г.: 1000 целогодишни абонамента! Ние знаем, че ви е трудно и с притеснение от­правяме тази покана за под­крепа. Вече се пресрамихме и през отминалата година съ­общихме, че приемаме и да­рения. Благодарим на всички, които се отзоваха. Ако целта от 1000 абонамента не бъде по­стигната единствената възмож­ност ще остане вашата целева подкрепа. Процесите протичат все по-скоротечно и става все по-реален образът на онзи вторник, в който има опас­ност да не се състои срещата ни с вас. За много централи и институции това би било по­вод за празник, но ние вярва­ме, че това не е ваше желание. Можехме да ви спестим казано­то дотук, ако все пак беше въз­можно преодоляването на изкуствените препиятствия пред разпространението на вестника. Уви.

Във всяка пощенска стан­ция, до 15 число на всеки месец, очакваме да се абонирате за в. „Нова Зора“ за 1 месец, за три­месечие, полугодие или за цяла­та година. Абонаментът винаги се изчислява съобразно броя на вторниците, умножени по коричната цена - 2 лв. Това за­сега остава най-сигурният на­чин, вие, заедно с „Нова Зора“, да участвате в битката за бъде­щето на България.

Нашият каталожен номер в Български пощи остава не­променен - 311.

Всеки вторник очаквай­те „Нова Зора“. Търсете най- необходимият за България вестник. Това не е израз на нашата нескромност. Това е вашата оценка за „Нова Зора“. Търсете вестника и го раз­пространявайте.

Можете да осъществи­те абонамент и в офисите на ДОБИ ПРЕС. Същото можете да направите и чрез пощен­ски запис за избрания от вас срок, на адрес: София 1000, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мън­чев Минчев. Особено е важно да бъде изписан точния адрес и името на получателя, както и телефон за обратна връзка.

Свържете се с нас, за да во­дим битката за България за­едно.

Допълнителна информация може да получите на тел. 02985 23 05; 02985 23 07, както и на мо­билни телефони: 0879 140122 и 0894 66 49 00.

 


Страница 1 от 562