Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2019 Брой 42 (15 октомври 2019) КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО „ТРАДИЦИЯ“?

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО „ТРАДИЦИЯ“?

Е-поща Печат PDF

ДО

ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА

В-К „НОВА ЗОРА”

Г-Н МИНЧО МИНЧЕВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛ. РЕДАКТОР,


Обръщаме се към Вас и Вашият вестник, в който много пъти са печатани материали във връзка с живота и дейността на НД „Традиция”. Затова и отново го търсим, разтревожени от незаконосъобразните действия на органите за контрол над оръжията и боеприпасите (КОС) и Дирекция „Борба с организираната престъпност”- към МВР, извършени на 8 октомври 2019 г. в 6 града на страната, вкл. гр. София. Молим Ви да публикувате във Вашия вестник нашите съображения за дейността на споменатите органи, за достоверността на които декларираме с цялата отговорност пред закона.

 

Национално движение „Традиция” е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел по ф.д. № 9788/ 1991 г. на Софийски градски съд. Съгласно чл. 3 от Устава, неговият основен предмет на дейност е „осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, включително чрез участие в чествания и организиране на възстановки на исторически събития, както и за издирване и колекциониране на разрешени от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили и органите за вътрешна сигурност, а също така даване на експертно мнение и стойностна оценка на държавните и съдебните органи, физически и юридически лица по произхода, автентичността, качественото състояние и други характеристики на хладни и огнестрелни оръжия, и на други предмети, разрешени за покупко-продажба, размяна и колекциониране”. В своята почти тридесетгодишна патриотична дейност дружеството, което има около 40 регионални клонове в страната, развива разнообразна родолюбива дейност, като открити уроци в училища, изложби на историческо оръжие, аксесоари и документи, възстановки на значими исторически събития от военната история на България, участие в телевизионни предавания и др. На 27 септември 2008 г. НД „Традиция” е прието за член на Съюза на Европейските военноисторически групи (UEWHG) на конгреса проведен в гр. Ерфурт, Германия.

В своята дейност НД „Традиция” се ръководи стриктно от българското оръжейно законодателство, участва при обсъждане на проекти за неговото изменение с експертни предложения и оценки и следи за законосъобразната дейност на своите членове. Досега не са допуснати произшествия при възстановките с използване на хладно и историческо огнестрелно оръжие, за което се изисква предварително разрешение от съответните служби КОС, а оръжието след инструктаж се проверява от служителите на КОС. Проверки се извършват и в домовете на законните притежателите на ловно, спортно, бойно и колекционерско оръжие за неговото правилно съхраняване и опазване от престъпни посегателства.

Ето защо Управителния съвет на НД „Традиция” беше шокиран на 8 октомври 2019 г. от координираните незаконосъобразни действия на органите на КОС и НС „БОП”-МВР, за извършената целенасочена безпрецедентна акция срещу шест души членове на УС на НД „Традиция” и едновременно управители на регионални клонове в страната, както следва: Ивайло Танчев – София; Методи Навущанов - Панагюрище; Христо Калистерски – Априлци; Иван Стоянов – Нова Загора; Мирослав Сланев – Велики Преслав и Ангел Вранчев с. Баня, Панагюрско, все изявени общественици по места. Под претекст за проверка на касите за съхраняване на законно притежаваното оръжие, заедно със служителите от КОС влизат и служители на НС „БОП”-МВР и се извършват претърсвания и изземвания на историческите оръжия използвани за възстановките, под предлог, че „имало сигнал”, без да обясняват какъв, и той следва да се провери. За целта се изземват историческите оръжия, за да им се извършело… експертиза, също без да се обяснява каква ще е тя, след като съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗОБВВПИ, включително при последната редакция на закона (ДВ. бр. 37/ 07.05.2019 г.) тези оръжия са освободени от разпоредбите на закона. Цитирам: Чл. 4, ал. 2: „Огнестрелно оръжие е преносимо…., освен в случаите когато е: т. 3 –произведено до 31.12.1900 г. и е: а) преднозарядно, или б) с разделно зареждане, или в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум”.

Иззетите оръжия отговорят точно на тези правни норми! Позоваването на закона от потърпевшите е пренебрегнато без обяснения! Освен това държавните органи в някои от случаите не са представили никакъв документ, позовавайки се на „указания” от техните ръководства. На други места са се позовали на НПК, че имат право да извършат тези действия, които в последствие ще бъдат утвърждавани от съда, защото случаите били „неотложни”. Освен това не навсякъде са дали веднага екземпляр от протокола за претърсване и изземване.

От юридическа гледна точка намирам тези действия за незаконо-съобразни, защото съгласно разпоредбите на НПК:

- чл. 161 /1/ В досъдебното производство претърсване и изземване се извършват с разрешение с разрешение от съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд в района на който се извършва действието, по искане на прокурора” Такива производства е нямало образувани. Позоваването на „неотложни случаи” е измислен претекст и оправдание, защото такъв няма и не може да се обоснове по никакъв начин, защото няма нито опасност да се укрият посочените вещи и лица или каквато и да е друга опасност – напр. извършване на престъпление. Защото законът гласи следното:

- чл. 161 /2/ В неотложни случаи, когато това е единствена възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат претърсване и изземване и без разрешението по ал. 1, като протоколът за извършеното действие по разследването се представи от наблюдаващия прокурор за одобрение от съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа”.

 

 

В конкретните случаи няма нищо „неотложно” и не може да се обоснове, защото няма нито извършване на някакви престъпни действия от страна на потърпевшите, нито опасност да се укрият вещи, които не подлежат на разрешителен режим от МВР, а освен това са публично известни от провежданите изложби, възстановки, открити уроци в училищата, при демонстрации и шествия и т.н.

Нарушение има и на чл. 163, ал. 2 НПК, който гласи: „Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни”. Нищо такова не е било извършено, никакви претенции за конкретни търсени предмети не са предявявани, а просто са иззети историческите оръжия – „Крънки” и револвери „Смит-Уесън” - обр. 1869 г. , „Бердан-2“/, обр. 1871 г., предно-пълнещи се пищови и пушки и пр., „за експертиза”!... Каква е тази експертиза и за какво се отнася?! При възстановките оръжията използват специални „буфери“ за халосни боеприпаси, понеже се спазват правилата за безопасност, а оригинални боеприпаси не се произвеждат от края на 19 век. Освен това възстановките се провеждат по заявки и с подкрепата на кметовете на общините, често пъти подпомагани от Министерство на отбраната.

Освен това са искани „документ за произход”, което е немислимо (А защо не и касова бележка!). Тези оръжия са много често семеен спомен, запазени от няколко поколения, не са били обект и предмет на престъпление, или са придобити чрез размяна, или закупуване на съответните оръжейни сбирки на колекционерите, като многократно са сменяли собствениците си, реставрирани и ремонтирани и т.н. Такива документи се изискват само при наследяване на огнестрелно оръжие за лов, охрана или самоотбрана, при поискване на разрешение за притежаването, съхранението и използването от наследниците.

Мнението на Управителния съвет е, че предприетите действия от органите на МВР са незаконосъобразна, целенасочена акция срещу нашето дружество и неговите изявени членове. Защото от действията им може да се заключи, че те не оповестяват и не знаят какво търсят, а разчитат, че като предприемат такива действия, „все нещо ще намерят” незаконно, за да оправдаят неправомерните си действия.

 

 

Уважаеми господин главен редактор,

УС взе решения да информира председателя на Съюза на европейските военноисторически групи и чрез него депутатите в Европейския парламент, за извършения целенасочен полицейски произвол на държавните органи и подготвя жалби до Президента, Министър-председателя, Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, Главния прокурор и председател на Върховния касационен съд. Освен това възнамеряваме да се инициира питане в Народното събрание към министъра на вътрешните работи, в деня за парламентарен контрол. Нашата членска маса, която наброява около 900 организирани членове, а също така има и колективни членове - читалища, училища и др., е истински възмутена и квалифицира извършеното като груб „полицейски произвол”, като разправа и задушаване на патриотичната и родолюбива дейност, която развиваме. Ако тази акция, която несъмнено има политически измерения, не бъде прекратена незабавно и иззетите вещи не бъдат върнати в цялост на собствениците им (съгласно Конституцията частната собственост е неприкосновена!), УС ще организира протестен митинг-шествие, с призоваване за подкрепа от другите неправителствени и търговски организации, с които си партнира, имащи отношение към оръжието (ловци, стрелци, търговци, майстори-оръжейници, пиротехници и др), пред Министерството на вътрешните работи, Министерския съвет и Народното събрание.

Разчинаме, че в. „Нова Зора“, като трибуна на истинските патриоти, няма да отмине тревогите и сътресенията на доказана поатриотична организация, подложена на грубия произвол на властта, и ще даде гласност на нашето законно възмущение.

 

С уважение:

Полк. о.з. Тодор Предов,

д-р по право, криминолог,

учредител на НД „Традиция” и

председател на

Правната комисия

10.10.2019 г.