Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 24 (22 юни 2021) „СИГУРНОСТ В ПРОМЯНАТА. С ГРИЖА ЗА ТЕБ!”

„СИГУРНОСТ В ПРОМЯНАТА. С ГРИЖА ЗА ТЕБ!”

Е-поща Печат PDF

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, ЗА ИЗБОРИТЕ НА 11.07.2021 г.


Като член на Предизборен щаб на Коалиция „БСП за България”, ПП „Нова Зора” изгради свой предизборен щаб за изборите на 11.07.2021 г. Тук са подбрани основни акценти от Предизборната платформа на коалицията, с цел да бъдат използвани в предизборната кампания, провеждана от ПП „Нова Зора”, сред членовете и симпатизантите на партията, и читателите на в-к „Нова Зора”.


Послание (слоган): „Сигурност в промяната. С грижа за Теб!”

Стратегически приоритети:

1. Защита на конституционния ред и прилагане на принципите за демократична, социална и правова държава.

2. Премахване на пазарния принцип в здравеопазването и образованието. Безплатно и общодостъпно образование и здравеопазване.

3. Нов модел на икономическо развитие. Разширяване и защита правата на работниците, подкрепа за малкия и средния бизнес, родното производство, индустрия, земеделие.

Основни направления за реализация на стратегическите приоритети:

1. Върховенство на правото, резултати от борбата с корупцията и защита на човешките права.

Цел: Отстраняване  на политическото влияние върху съдебната система, недосегаемостта на висши длъжностни лица и двойния  стандарт на прокуратурата. Въвеждане на европейски стандарти за защита на правата на гражданите.

1. Налагане на съдебен контрол върху актовете на  главния прокурор;

2. Нова съдебна карта, гарантираща равен достъп до правосъдие, бърз и справедлив процес, уравновесено натоварване на работата на съдилищата;

3. Закриване на специализирания съд и прокуратура;

4. Нов закон, структура, функции и правомощия на Антикорупционна агенция;

5. Превръщане на Министерството на правосъдието в основен център за планиране и осъществяване на реформи. Създаване на Съвет за криминологични изследвания;

6. Законодателен процес, недопускащ лобистки и корупционни текстове;

7. Съответствие на конфискацията на „необяснимо богатство” със стратегията на ЕС, че „престъпността не си струва”;

8. Разширяване правомощията на омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд;

9. Реализиране на лична имуществена отговорност на длъжностните лица, които нарушават основните права на гражданите (регресивна отговорност);

10. Обезщетение за нарушаването на правата, защитени от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, от вреди, причинени от държавата и общините.

2. Образование и наука

Цел: Гарантирано висококачествено образование и наука. Увеличаване на държавното финансиране в сектора на най-малко 5% от БВП.

Мерки за средното образование:

1. Премахване на делегираните бюджети. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища;

2. Ревизиране на  учебните програми и учебното съдържание;

3. Създаване на  единен електронен регистър за образователния статус на всяко дете и ученик. Обхващане на всички, подлежащи на задължително образование в системата;

4. Осигуряване на безплатни детски ясли и градини;

5. Подобряване на материалните условия във всички детски градини и училища;

6. Ежегодно увеличаване на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната с цел осигуряване на достоен доход.

Мерки за висшето образование:

1. Система за държавно финансиране на висшите училища, обвързано с резултатите от обучението и изследванията;

2. Активно участие на държавата в планирането и развитието на човешките ресурси. Създаване на национална карта „Образование-икономика”, изработена от държавата, общините, синдикатите, браншовите организации и бизнеса;

3. Работеща система за  финансово стимулиране и кредитиране на  студентите и докторантите;

4. Развитие на центрове за  върхови технологии, научна и развойна дейност, технологичен трансфер. Цифровизация на образованието и  свързването му с икономиката.

3. Здравеопазване

Цел: Достъпни здравни грижи за всеки. Прозрачност и контрол на финансирането.

Мерки:

1. Премахване статута на търговски дружества на болниците;

2. Въвеждане на „защитено лечебно заведение” в отдалечените и планински райони;

3. Намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9 %;

4. Безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст;

5. Електронно интегрално здравно досие съдържащо цялата информация за пациента във всеки етап от живота му;

6. Гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването;

7. Контрол върху обществените средства за здравеопазване, чрез централизиран търг за доставка на лекарства.

4. Социална политика

Цел: Социален щит за работниците, младите, пенсионерите и уязвимите.

Мерки:

1. Еднократна помощ при раждане: за първо дете - 500 лв., за второ дете – 1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващи – 200 лв.;

2. Еднократна помощ в размер на  6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум за 24 месеца назад  (обхваща над 9000 родители);

3. Увеличаване размера на майчинството през втората година на минималната работна заплата от 380 лв. на 650 лв. (за 2021 г. това са 60 000 майки);

4. Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв. (обхваща над 6000 майки);

5. Еднократна помощ от 250 лв. за всички деца от първи до четвърти клас, давана в началото на учебната година (обхваща 120 000 деца);

6. Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас  (обхваща над 580 000 ученика);

7. Облекчаване на данъчната и осигурителната тежест за работещи родители чрез въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете (обхваща над 755 000 семейства);

8. Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години (обхваща близо 300 000 млади хора);

9. Безплатни детски градини и ясли (обхваща близо 220 000 деца);

10. Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход през 2017 г. (обхваща близо 1.3 милиона пенсионери);

11. Създаване на държавни социални предприятия и финансиране на  предприятия за хора с увреждания;

12. Законодателство в защита на хората с увреждания и гарантиране  правото на труд и достоен живот.

5. Култура

Цел: Запазване и развитие на българската култура. Свобода на медиите.

Мерки:

1. Устойчиво развитие и гарантирано от не по-малко от 1% от БВП чрез бюджета на Република България;

2. Равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации от публичния ресурс;

3. Укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа. Реален виртуален достъп до техните фондове;

4. Работа с финансовите  инструменти на ЕС и ЮНЕСКО;

5. Въвеждане на законови минимуми за отразяване  в медиите на български продукции (филми, музика и др.);

6. Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност;

7. Осъвременяване на Закона за културното наследство и наредбите към него;

8. Увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници;

9. Закон за сценичните изкуства;

6. Икономика

Цел 1: Увеличаване на доходите, борбата с неравенствата, ускорен икономически растеж.

Цел 2. Трансформация на икономиката, изградена на два основни  стълба - цифровизация и водородна икономика.

Цел 3. Нов индустриален модел за иновации чрез интегриране на политиките в образованието, науката и технологиите.

Мерки:

1. Държавата насочва, координира и планира структурата на работната сила, съвместно със синдикатите, браншовите организации, бизнеса и университетите;

2. Прозрачно определяне на минималната работна заплата;

3. Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) чрез прозрачно и равнопоставено финансиране от Българската банка за развитие;

4. Изграждане и цялостна реорганизация на електронното управление;

5. Намаляване на административната тежест и процедури, вкл. счетоводната отчетност за микропредприятията, дребните търговци и производители;

6. Зелени обществени поръчки и предимства за осигуряване на всеобхватно рециклиране на строителните и масовите отпадъци;

7. Привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност чрез държавни инвестиционни гаранции.

8. Увеличаване на капацитета на Национална компания „Индустриални зони” и развитие на индустриални зони;

9. Изграждане на финансовата  инфраструктура на Българската фондова борса;

10. Държавно и фискално стимулиране на цифровата икономика и в областта на изкуствения интелект.

7. Фискална политика

Цел 1: Фискална стабилност за устойчиво социално-икономическо развитие;

Цел 2: Възстановяване на доверието в социално-и здравно-осигурителната система;

Цел 3: Прозрачно и ефективно управление на европейските фондове и програми.

Мерки:

1. Предвидимост и устойчивост на данъчно-осигурителната система;

2. Намаляване ставките на ДДС за храни и лекарства;

3. Облекчаване на данъчната тежест чрез въвеждане на семейно подоходно облагане;

4. Справедливо облагане на доходите на гражданите, които получават над 3600 лв. месечно;

5. Въвеждане на  прогресивно подоходно облагане  и премахване на плоския данък;

6. Преразпределение на част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на общините.

8. Земеделие

Цел 1: Модерно земеделие, което изхранва България;

Цел 2: Осигуряване на жизнена среда и социален стандарт в селата и селските райони.

Мерки:

1. Балансирано развитие на отрасъла чрез производство на различни култури и отглеждане на животни. Повишаване делът му на добавената стойност;

2. Насърчаване обединяването в кооперативни вериги на доставки и преработка на храни, при запазване на собствеността на земята и стопанската независимост на малки и средни фирми и производители. Стимулиране на държавно подпомагане;

3. Държавни гаранционни схеми за управление на риска и реакция при настъпване на неблагоприятни климатични или  пазарни условия за земеделските стопани;

4. Възстановяване на магистралната водопреносна инфраструктура на „Напоителни системи” ЕАД с европейски и държавни средства, с цел подпомагане на поливното земеделие;

5. Засилено залесяване и рекултивация на унищожени земеделски и горски територии;

6. Засилен държавен контрол върху вида и начина на използване на разрешени пестициди;

7. Държавата/общината самостоятелно да извършва санитарната и промишлената сеч в държавните/общинските гори чрез държавни горски предприятия, а частните ползватели да купуват дървесината.

9. Транспорт

Цел: Ускорено развитие на устойчива, балансирана и ефективна транспортна система до 2021 г.

Мерки:

1. Изграждане на железопътна инфраструктура, гарантираща скоростно, сигурно и достъпно движение;

2. Обновяване на локомотивния, мотрисния и вагонния парк в рамките на две години;

3. Възстановяване на кораборемонта на плавателни съдове по р. Дунав;

4. Модернизация на пристанищата на р. Дунав и превръщане на реката в целогодишен плавателен коридор;

5. Превръщане на „Български пощи” в основен доставчик на куриерски  услуги в България;

6. Увеличаване на размера на субсидиите на междуселищен транспорт в малките общини, отдалечените и трудно достъпните населени места.

10. Енергетика

Цел: Социална и зелена енергетика на България.

Мерки:

1. Развитие на българската ядрена енергетика. Приоритетно изграждане на  нова атомна централа в Белене. Поддържане, модернизация и развитие на  ядрените мощности на АЕЦ „Козлодуй”;

2. Нови зелени инвестиции в комплекса „Марица-Изток” и намаляване  цената на електроенергията;

3. Стимулиране разработването и внедряването на технологии, използващи водорода;

4. Радикална промяна в областта на енергийната ефективност, чрез законодателни стимули за всеки български гражданин и търговско дружество, които допринасят за енергийна ефективност;

5. Дейности за изграждане на възобновяеми енергийни източници с акцент върху хидроенергийния потенциал на р. Дунав.

11. Регионално развитие

Цел 1: Стабилност и по-голяма самостоятелност на икономическите райони за планиране;

Цел 2: Държавна политика по доходите, болничните заведения, образованието и транспортната свързаност.

Мерки:

1. Създаване на Национален фонд за сближаване между регионите. Към фонда се създава Програма за изостаналите региони, която ще работи конкретно за Северозападна България, Родопите и Странджа-Сакар;

2. Укрепване на местната икономика чрез инвестиции в индустриални паркове, бизнес инфраструктура и социални предприятия;

3. Подкрепа за зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдства;

4. Превенция на рисковете от наводнения, свлачища и горски пожари;

5. Улични мрежи, градска среда, зелени системи;

6. Подкрепа за създаване на нови фамилни малки и средни животновъдни ферми (до 20 глави едър рогат добитък или 100 овце/кози);

7. Специализирано ветеринарно обслужване с държавни ветеринарни лекари;

12. Отбрана

Цел: Гарантиране на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България, чрез преодоляване на занижените способности, значителния некомплект  от личен състав, системното недофинансиране, занижените критерии и подготовката, лошите условия на труд и ниската мотивация на личния състав на българските въоръжени сили.

Мерки:

1. Стратегически преглед на отбраната и изготвяне на Бяла книга за отбраната. План за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили;

2. Инспекторатът на МО става основен орган за контрол;

3. Изграждане на  професионална и привлекателна система за привличане, набиране, подбор и обучение, развитие и задържане на военнослужещите;

4. Балансиране на инвестициите в отбраната между хората, въоръжението и техниката, бойната подготовка и инфраструктурата. Повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за всяка категория военнослужащи и ежегодно определяне на минималната работна заплата;

5. Синхронизирана модернизация на въоръжението и техниката за трите вида въоръжени сили. Наличната бойна техника се поддържа, ремонтира и модернизира до приемането на нова;

6. Изграждане на система за нарастване на силите и средствата, и резерва за нарастване на  отбранителната способност на страната;

13. Вътрешна сигурност и обществен ред

Цел: Държавата създава защитна стена за опазване сигурността и собствеността на гражданите. Борба с престъпността и корупцията.

Мерки:

1. Недопускане на безнаказаност за престъпниците и битовата престъпност;

2. Изкореняване на корупцията като технология на управление;

3. Изкореняване на основните криминогенни фактори – увеличаваща се бедност, нарастваща употреба и разпространение на наркотици, присъствие на международна организирана престъпност;

4. Ограничаване на битовата престъпност в селата и малките населени места;

5. Пресичане на основните форма на организирана престъпност в икономиката - измамите с ДДС, прането на пари, контрабандата и корупцията при обществените поръчки;

6. Ликвидиране изцяло на каналите за трафик на хора през територията на страната в партньорство със службите на страните от ЕС;

7. Нова „полицейска карта”, с която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармериен състав и транспортна техника. Всеки пост отговаря за не повече от три села.

8. Пълно обезпечаване на криминалната полиция със съвременна криминалистична техника и експерти;

9. Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни за криминалистична  информация (ДНС, дактилоскопия, балистика и др.).

10. Нов закон за МВР. Материално-техническо обезпечаване и осъвременени  възнаграждения на полицейските служители.

14. Външна политика

Цел: Защита на българските национални интереси и гарантиране на благоприятни външни условия за развитие на страната.

Мерки:

1. Активизиране на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и за продължаване на политиката на разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани;

2. Трайно и устойчиво решение на спорните въпроси с Република Северна Македония, при последователно отстояване на националните интереси;

3. Запазване и развитие на  етническата, езиковата, религиозната и  културната идентичност на български национални малцинства в Украйна и Молдова;

4. Нормализиране на отношенията с Руската федерация като стратегически аспект на реализиране на националните ни интереси. БСП ще продължи да отстоява за отмяна на санкциите наложени от ЕС, както и за реципрочна отмяна на руските санкции спрямо ЕС;

5. Задълбочаване на икономическото сътрудничество с Китай, чрез реализация на конкретни инвестиционни проекти в инфраструктурата, информационните технологии, земеделие, здравеопазване, култура, образование;

6. Стратегическите отношения със САЩ са ключови за българската външната политика. Премахването на визовия режим трябва да намери своето решение;

7. Нова стратегия за работите с българите в чужбина.

15. България в Европейски съюз

Цел: България в ядрото, а не в периферията на ЕС. Недопускане прилагането на двойни стандарти и развитие на Съюза на две (и повече) скорости.

Мерки:

1. Ефективно оползотворяване на всички инструменти и целия потенциал на финансовия пакет „Следващо поколение ЕС”;

2. Активно участие в изпълнение на целите на Механизъм за възстановяване и устойчивост, чрез стратегически ориентиран национален план за реформи и тяхното реализиране;

3. Активно участие на България в изграждането на европейски социален съюз, подкрепен от нов икономически модел за развитие и растеж за преодоляване на неравенствата и преход към зелена и цифрова икономика;

4. Активно настояване за приемане на България без допълнителни условия в Шенгенското пространство;

5. Влизане в Еврозоната само при пълни гаранции за доходите и спестяванията на българските граждани;

6. Силна и ефективна Кохезионна политика и след 2020 г. за ограничаване на регионалните дисбаланси;

7. Европейски съюз на младите – по-добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения;

8. Европейски съюз като самостоятелен фактор в глобалната политика;


адв. д-р Тодор ПРЕДОВ - зам.-председател на

Предизборен щаб на

ПП „Нова Зора”

Минчо МИНЧЕВ -

председател

17.06.2021 г., София


 

Още по темата