Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

11 ГОДИНИ СТИГАТ!

Е-поща Печат PDF

Изминалата седмица бе белязана от две важни събития. Приключиха консултациите на президента Румен Радев с парламентарните и извънпарламентарните партии, след което в обръщение към нацията, държавният глава обяви и датата на предстоящите парламентарни избори – 4 април 2021 г.

Другото, не по-малко важно събитие, бе откриването на 13 януари на последната сесия на 44-то Народно събрание, чиято дейност приключва на 28 март т.г. На очакваните обструкции на управляващото мнозинство, по отношение на конституционното решение на държавния глава, няма да се спираме. Те са дежурни и за съжаление, са само поредната илюстрация на интензивната хибридна война, която „Дондуков“ 1, води срещу „Дондуков“ 2. Нейното незаглъхващо ехо през последните четири години, преди то да бъде умножено в студия и коментари, най-естествено намираше своето продължение в парламентарната зала. Така беше и сега. В „араламбенето“ на председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева и на председателя на ПГ ГЕРБ д-р Даниела Дариткова, бяха дешифрирани  неочаквано и най-лаконично в ефира на БНТ от Десислава Атанасова. „Острието“ на ГЕРБ някак несъзнателно обобщи болката на управляващите и къде, и защо ги стяга чепикът. „Кажете ми, попита риторично Атанасова, едно нещо, което Радев е свършил?“ И си отговори сама: „Не се сещам за друго, освен за „Мутри, вън!“ Разбира се, едва ли може да се очаква по-навременен преразказ на приказката на Андерсен за „Новите дрехи на краля“. Едва ли има просветен ум в България, който да не съзнава, че цялата държава, с нейните институции, агенции, комисии и пр., е пренаселена с „калинки“, когато става дума за компетентност. Реч ли е обаче за наглост, „мутри“ е най-точният етикет. В това отношение прерзидентът просто стреля в десятката. А че царят е гол, стана видно най-добре в декларацията от името на Парламентарната група на „БСП за България“. От трибуната Корнелия Нинова, концентрирано, лаконично и най-вече убедително, обоснова несъвместимостта на пропагандните представи на властта, с реалностите на живия национален живот. И лъснаха срамотиите на властта от последните четири години. Открои се истината за двете паралелни Българии! Едната на медийното лустро. Другата на шаечната правда на мизерията и безхаберието, на корупцията, разхищението и безнаказаността! Реалности, достатъчни, за да обосноват обединената воля на хората за промяна. Както и решимостта на „БСП за България“ да я осъществи на предстоящите парламентарни избори на 4 април т.г.


Зора


• Няма да ви позволим да пропилеете и следващите 11 години от живота на България


• Слово на Корнелия Нинова, председател на ПГ на „БСП за България“ при откриването на последната сесия на 44-то Народно събрание


Отк­риваме пос­лед­ната сесия на 44-то Народно съб­рание. Могат да се изб­роят много числа за приети закони, решения, ратификации. Сухата статис­тика е важна, но е по-важно какво стои зад нея. А най-важен е живият живот. За тези 4 години, уважаеми управ­ляващи, вие продъл­жихте да раз­вивате две паралелни Бъл­гарии. Една телевизионна и една реална. От екраните чухме, че сме дър­жавата с най-нисък дефицит в Европа. Но реал­ната дър­жава оставяте с 40 млрд. дълг. Най-бедната в Европа и с най-големи неравен­с­тва.

Вашата е дър­жава с рекор­дни инвес­тиции в произ­вод­с­тво, в заводи, които се отк­риват всеки ден и работни места. Другата, реал­ната,  завърши 2020 г. с 380 000 нови без­работни.

В тази, на управ­ляващите, вие се справяте най-добре с кризата, а в истин­с­ката, Бъл­гария беше в един период първа по смър­т­ност.

Могат да се изб­рояват още много такива примери, но има три кар­тини, три образа в пос­лед­ните месеци, които без думи обоб­щават всичко за управ­лението на ГЕРБ.

Пър­вата — онази, с чек­ме­джето с парите и пис­толета. Втората — свлачището на пътя за Рил­с­кия манас­тир, само ден след като премиерът се пох­вали и откри обекта.

И третата е днеш­ната - на потопена под вода половин Бъл­гария. Обоб­щено, тези три кар­тини каз­ват без­хаберие за хората, неком­петен­тност, коруп­ция и без­наказаност.

И това е задачата пред нас, всички, които искаме промяната. Тя да бъде грижа за хората, професионализъм в управ­лението, справед­ливост и чес­т­ност.

Знаем че за 4 години не приехте нито едно от нашите кон­к­ретни пред­ложения за сериозни промени в моделите на управ­ление на раз­лични сис­теми. Не вяр­вам, че ще го нап­равите и в оставащите месец-два. Просто нямате желание, а нямате и време. Времето ви изтече. Но тези наши пред­ложения ще станат факт. Знаем че след изборите ще има промяна.

Раз­бира се, дотогава ние няма да седим и да чакаме те да дойдат. Няма да отс­тъпим от всички наши политики, защитавани досега. Но за мал­кото оставащо време ще нап­равим две неща.

Първо, раз­бираме, че здравето на хората е най-важно в този момент.

Изхар­чиха се стотици милиони. Искаме инфор­мация за всеки похар­чен лев.

Нас­тояваме да стане пуб­лично извес­тно колко стотици милиони се изхар­чиха и доколко бъл­гар­ски граж­дани, домакин­с­тва и фирми  те достиг­наха. На колко хора помог­наха? Искаме отчет на правител­с­т­вото в какво със­тояние остава Бъл­гария. Но не онзи телевизионен отчет, а истин­с­кият. Защото ние ще го нап­равим и ще ви тър­сим отговор­ност за този период.

Второ. Пропиляхте пос­лед­ните 11 години за Бъл­гария, не можем да ви поз­волим да пропилеете и след­ващите 11.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани,

знаем че сте зат­рупани от тревоги за навод­нените ви домове, за неп­латени сметки, за болни близки. И сигурно една тема, която днес ще пос­тавим, ще ви звучи нераз­бираемо, абс­т­рак­тно и далечно, но тя е ключова за всеки от нас — за всеки дом и семейство. От детето до най-възрастния пен­сионер. В след­ващите месеци се залага бъдещето ни за десетки години нап­ред. Пред­с­тои приемане на Национален план за въз­с­тановяване и устойчивост. В плана на управ­ляващите е пред­ложено повече от същото, което имахме през пос­лед­ните 11 години. Нашият алтер­нативен план дава коренно раз­лична пер­с­пек­тива за Бъл­гария — модерна, индус­т­риална, с високи тех­нологии. Здрава, социална и образована нация.

Нашите приоритети в този кон­текст са:

Здравеопаз­ване.

По линия на европейското финан­сиране и високата цел за дигитализация — изг­раж­дане на елек­т­ронна здравна карта за всеки бъл­гар­ски граж­данин с неговото здравно досие. Но смисълът на европейското финан­сиране и европейското ни бъдеще е то да бъде съчетано с национална политика. Ето защо към този приоритет за здравна карта добавяме - бол­ниците няма да са тър­гов­ски дружес­тва, здравеопаз­ването ще се регионализира и във всеки регион ще има спешна помощ, добол­нична и бол­нична помощ. ДДС за лекар­с­т­вата ще бъде 9%. И ще има наредба за базова зап­лата за всички медицин­ски кадри.

Образование.

По линия на дигитализацията изг­раж­дане на единна инфор­мационна образователна сис­тема, в която да има инфор­мация какво е учил, кой го е изпит­вал, как го е оценил. Но заедно с това един учеб­ник за един клас в цялата страна. Прег­лед на съдър­жанието на учеб­ниците.

Много е важна фор­мата за дигитализация и модер­низация, как се учи, но още по-важно е какво учат нашите деца.

Трето.

Борба с бед­ността, неравен­с­т­вата и демог­раф­ска политика.

Изг­раж­дане на единен елек­т­ронен данъчен регис­тър. Семейно подоходно облагане за 800 000 млади семейс­тва с деца; отмяна на плос­кия данък и въвеж­дане на прог­ресивен. Преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Социални мерки, свър­зани с бор­бата с бед­ността и неравен­с­т­вата.

Чет­върто.

Екология и земеделие.

Изг­раж­дане на елек­т­ронен позем­лен регис­тър с белите петна, със соб­с­т­веността, със суб­сидиите. Но заедно с това и национал­ната политика за прераз­п­ределяне на суб­сидиите към бъл­гар­ски плодове, зелен­чуци, месо и мляко и инвес­тиции за чиста храна, вода, въз­дух и земя.

Всички тези промени ще доведат до модерни и съв­ременни условия за икономиката и произ­вод­с­т­вото. Икономиката и произ­вод­с­т­вото в основата на всеки прос­перитет.

Можем да изг­радим модерна Бъл­гария! И смятам, че изборите ще сложат началото на това. Не просто една пар­тия да смени друга, а  Ново начало за промяна на модела!

Ние ще работим за чес­тни и проз­рачни избори.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани,

От всички нас зависи промяната. Тя е въз­можна. Поискайте я и бъдете активни учас­т­ници в нейното изпъл­нение. Знам че ще се справим.

Нека 2021 г. да е здрава, по-спокойна и по-добра за всеки бъл­гар­ски дом и за Бъл­гария.


 

Още по темата