Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Унищожението на европейската цивилизация върви по много фронтове

Е-поща Печат PDF

Франция вече е дър­жавата на мулти- култи либералния фашизъм. Там ос­новен враг на управляващата глобалистко-сатанистка бан­да, са обикновените французи, местните жители, а не истин­ските престъпници. Ето и по­редния случай.

Две дузини французи про­тестираха пред дома на ми­грант изнасилвач в Шербур, Франция. Поне половината от тях сега са изправени пред на­казателно преследване и до пет години затвор за „неразре­шено събиране“ и за „насърча­ване на самозащита“ въпреки очевидната неспособност на френското правителство да защити собствените си граж­дани.

До това се стигна след като се разбра, че мигрантът Умар. Н. е изнасилил 29-годишната французойка Меган жестоко, с метла! След изнасилването тя изпаднала в едномесечна кома.

Престъплението било тол­кова брутално, че разплакало болничния персонал и екипите за спешна помощ, като някои се нуждаели дори от психологиче­ска консултация.

Заподозреният изнасил­вач, Умар Н., сега е в предва­рителен арест и вече със защи­тата му са се заели цяла група адвокати.

Бащата на момичето Людо­вик говори пред френската пре­са и изрази гнева си от брутал­ното изнасилване и от факта, че 18-годишният заподозрян ми­грант Умар Н. досега не е при­бран в затвора въпреки пъл­ното си с престъпления досие, включващо дори кръвосмеси­телно изнасилване на по-мал­ката му сестра.

Престъпността във Франция се е увеличила многократно за последните 10 години, а близо 70% от убийствата, грабежите и изнасилванията са дело на мигранти. Последната „мода“ са нападенията над възраст­ни жени с цел обир и изнасил­ване. Наскоро мигрант от Си­рия намушка 7 деца в парк, а състоянието на няколко от тях е критично.

Нашумелият френски писа­тел Лоран Обертон каза: „Във Франция насилието продължа­ва да нараства рязко, дости­гайки рекорд от 900 нападения на ден, включително 120 напа­дения с оръжие. Въпреки, че се вземат предвид само престъ­пленията, за които са подаде­ни жалби, средно 220 са случа­ите на сексуално насилие все­ки ден. Убийствата и опитите за убийства също рязко се уве­личават през последните годи­ни. След десетилетия на масова имиграция Франция никога не е имала толкова много престъ­пления, а и толкова много неле­гални чужденци на територия­та си.“

Френските власти продъл­жават да си затварят очите пред тази вълна от насилие. Наскоро цялото общество беше потресено от ужасно престъпле­ние. Алжирец жестоко изнаси­ли бременна жена, а решение­то на властите беше да го „на­кажат“ като го върнат в Ал­жир!...

Разбира се, в такова поведе­ние няма нищо случайно. Уни­щожението на европейската цивилизация върви по мно­го фронтове и глобалистките елити не са се отказали.

Западна Европа вече поч­ти е „заминала“. Мигрантите, феминизма, LGBTQR+, заед­но с тоталното духовно уни­щожение и всички други ме­тастази на „английската про­каза“ направо я съсипаха. И това, което се случва във Франция не е прецедент, а е практика и в Германия, и Бе­нилюкс, а скоро ще е и в Скан­динавия.

Изобщо няма да спомена­вам икономическата разруха, която вече е надвиснала над западната част от континента като огромна черна сянка.

Само не мога да проумея как у нас, в нормална доскоро България, може да има хора, които още вярват, че наши­ят път е към тази разлагаща се Европа, че трябва да приби­раме „нещастните мигранти“, за да тикат децата ни още от малки към всякакви „джендъ­рии“ е, „какво пък толкова“ и т.н. гадости? Аз не мога да про­умея как може да има такива, които наистина вярват, че @ простокиро и асенка са дър­жавници…

С помощта на материали от rmx.news

 

Историята не се повтаря

Е-поща Печат PDF

Много верни думи бяха казани и напи­сани срещу насто­яването на илитера­тите за смяна на националния празник на България. Бойко, Киро, АкаДенков, Тагаренков и Бойкикев искат тая смяна, защото нежно им са легнали на сърцето българската писменост и изящна словестност. Що да ги правиш - интелектуалци! Вари ги, печи ги - все на интелигент­щина ги избива!

Въпреки че те смътно си спомнят Деня на Св. св. Ки­рил и Методий само от учени­ческите години, когато са седе­ли на последния чин до стена­та вдясно и 24 май за тях е бил единствено знак за набли­жаване на ваканцията и при­ключване на училище-мъчили­ще до наесен с песен.

Карадайъ също се оказа ревностен поклонник на 24 май от любов към българската книжовност и възрожденската литература. Любими автори са му Вазови (Владимир и Геор­ги ) и най-вече полк. Серафи­мов. Доган от Дръндар и той душица дава за култура, поезия и драматургия - затова си купи Народния театър и напазару­ва цял харем директори и пи­арки.

Пеевски, Данчо Мента­та, вечният депутат Рамадан, Хамид Хамид, Кадем Кадем, Илхан Кючук, Кючек Кючек, Ибрик Ибрик и хиляди об­служващи ги знайни и не­знайни кючеци, ибрици, пи­лафи и тюрлюгювечи, дър­пат със зъби и нокти въжето в полза на българското четмо и писмо!

За 24 май единодушно вди­гат глас Лорер и немъдрият Соломон Паси. Ведно с цяла­та армия от харалани, хариза­ни, тъмносини патладжани, огнянминчевци, ивоиндже­вци, дойчевелевци, майнов­ци, дайновци и майдановци. Всички обичат Реймънд, Ук­райна, Сорос и Солунските братя! И всички вкупом искат да изчегъртат датата 3 Март от календара на времето. Въ­преки че на нея са родени бла­годетели на човечеството като Желю Митев Желев и англий­ската кралица!

Румен Радев правилно каза, че това е опит да се про­тивопоставят Българската Свобода и Българският дух.

Оскверни ли се едното - омърсено е и другото. Умърт­ви ли се едното, угасва и дру­гото. А България загива, за­щото не може да съществува само с една от двете си поло­вини. Както не може да жи­вее човек, пресечен през сре­дата, на две парчета.

Сатаните обаче са го ре­шили и червеите ще го гласу­ват. Защото имперска Ердога­нова Турция никога няма да позволи на раята да празнува победата над султана.

Усещате ли накъде вървят нещата?

Не(коалицията), която уп­равлява страната, не е тройна и четворна ( ГербСДС / ППДБ), а петорна. Истинският й ли­дер - ДПС, което досега, цели 34 години задкулисно владе­еше България, в момента от­ново излиза на преден план. Турция е спазарила за жълти стотинки нашата менте-дър­жава и я притежава. До днес държеше нотариалния акт в чекмеджето, а сега го вади от­там и го размахва пред очите на цял свят. Турция е купила нашите правителства, парла­менти и партии, ниви и акти­ви. Всички те са глобалистки, а в действителност туркофил­ски.

Защо?

Защото глобалистите де­легират собствеността си над Колонията България на един посредник – Турция, - за да си осигурят съдействието на този мощен, опърничав, пла­шещ, своеволен партньор. Це­ната на повторното привли­чане на Ердоган към САЩ и НАТО ще бъде частичното от­даване на крехкия агнец Бъл­гария под турска власт. Бут или плешка ще задоволи ко­лосалния глад на Гаргантюа- Ердоган за територии и ав­торитет. Поднасяне на блюдо с кървава жертва пред суетата на падишаха, осъществяване на най-сладките му мокри съни­ща. Турция в Европа - за сметка на изчезването на най-важните стратегически части на Бълга­рия. Реванш на султан Абдул Хамид над Цар Освободител, очакван в продължение на век и половина.

ГЕРБ, ПП, ДП са само де­корация, пионки, странично кудкудякане. ДПС чертае бъ­дещето ни под прекия кон­трол на ПосолствоТО. Или Мъртън само си въобразява, че държи юздите на „прекия кон­трол“?

ДПС ще решава кой да бъде националният ни празник (плановете са подир година-две такъв изобщо да няма)! ДПС ще прекроява Конституцията! ДПС ще диктува правилата! А ДПС е все по-отчетлива холог­рама на Ердоган.

Може би хронометърът на анекса на български обла­сти от Турция вече е задейст­ван. С благословията на САЩ и техния предиктор. Надяват се да управляват Ердоганова­та империя, както някога Бри­тания управляваше халифата на османлиите. Но историята никога не се повтаря. Всеки опит да бъде повторена, е об­речен на провал, защото ста­рата матрица се оказва стро­шена.

 

МАШИНАРИЯ НА МАРОДЕРИ

Е-поща Печат PDF

Погледнете що за жалък, мръснишки, пошъл с лесно разобличимата си низост, план, са из­мислили гнидите от „ротацион­ното правителство“ и „мно­зинството“ от Сбирщината (парламент):

Ще дават на миньорите от мини „Марица Изток“ по 36 заплати - „веднага“.

Първо - мошениците, как­то винаги блъфират. Техни­те обещания не струват пукнат грош, те са им нужни, за да си спасят задниците - за момен­та, докато тупурдията премине. Няма да дадат нищо.

Второ - миньорите нямат право да се съгласяват на такава гнусна сделка, защо­то не е от тяхната компетент­ност да решават въпросите с първостепенно стратегиче­ско значение за национална­та сигурност. Тия въпроси не се уреждат с елементарна по­купко-продажба между ра­ботниците в едно или някол­ко предприятия и неколци­на овластени мародери. Ста­ва дума за съществуването на държавата и физическо­то оцеляване на българската нация. Това е въпрос на жи­вот и смърт, по който тряб­ва да се произнесат Конститу­ционният съд и целият бъл­гарски народ - чрез рефен­дум. Не можеш да изсипеш в пазвата на работника куп жълти стотинки и да си изту­паш ръцете, сякаш си купил евтино торба домати. Да, ми­ньорите са живата сила на тези предприятия, но те не пред­ставляват българската дър­жава и народ, който с подоб­на скверна машинация губи бъдещето си. Нямат право да получават тия кървави пари от адските изчадия.

Вижте само: с държав­ни пари, обещани на частни лица, неколцина узурпатори се готвят да „откупят“ пра­вото окончателно да сринат енергийната независимост на държавата! Нека ги дадат - но тази сделка, както се казва на юридически език, е нищож­на. Работниците в случая не могат да продават нещо, кое­то не им принадлежи.

Цяла България трябва да въстане срещу тоя пъклен план, начертан от посол­ствоТО и да подкрепи про­теста на миньорите и енер­гетиците. Не стойте отстра­ни да „гледате сеир“, българи, - това вече съвсем пряко за­сяга всички вас, вашите деца и внуци!

Щях да го напиша като призив към протестиращи­те, но читателят на „Свобод­но слово“ г-н Иван Пеев вече го е казал в коментар:

„Протестът си е про­тест, но прекратете рабо­та и прекъснете подаване­то на електроенергия. След един час, властта е капиту­лирала“.

Така се прави, ако наис­тина, а не наужким протес­тирате и искате да постигне­те резултат. Какво ще чакате ПараПетковците да ви стре­лят с водни оръдия и съл­зотворен газ - оставете ги без електричество тия подлоги!

Не заемайте надупената поза на т.нар. „зърнари“, а с един ритник свалете рота­ционните отрепки от власт! Във възможностите ви е!

 

Който се бои от вълци да не ходи в гората

Е-поща Печат PDF

- Г-н Дечев, да ви поздравя първо за куража и да ви попи­там като дългогодишен граж­дански активист, председател на “Народно социално дви­жение” и на Клуб “1-ви но­ември”, какво бихте казали за споменатите две организации и свързаните с тях инициати­ви?

- Благодаря за поздравление­то. Още повече че вън от случая продължавам да мисля, че личностите са изключително важен фактор на обществе­ната сцена. В миналото това в значителна сте­пен се дължеше на смаз­ващото влияние на две­те големи партии – БСП и СДС. Медиите ланси­раха главно партийно ангажирани интелекту­алци и рядко поглеж­даха към стойностните. С някои от тях - проф. Николай Василев, доц. Асен Давидов, Мето­ди Недялков, Димитър Баталов, Юлий Стоянов и др. създадохме Клуб “1-ви ноември”. За съжале­ние те вече не са между живите. Но идеята за клуба остана, вклю­чиха се нови хора като писателя Владимир Зарев, проф. Нако Стефанов, д-р Мангъров и др. Срещите ни имат характер на дискусии, но сме изразявали и публични становища. Поис­кахме разваляне на концесии­те, обявявали сме се срещу ко­рупцията при ГЕРБ, а с проф. Н. Василев подкрепяхме Си­рия в борбата й срещу ислям­ския тероризъм, защитихме д-р Мангъров в правото му да има независимо становище по т.нар. ковид-пандемия.

“Народно социално движе­ние” пък се роди от социалните протести през зимата на 2013 г. Това са група непримирими граждански активисти, с кои­то постоянно сме на улицата. Десетки протести сме органи­зирали, участвали сме в стоти­ци - срещу ГМО, срещу шисто­вия газ, срещу продажбата на земя на чужденци, в подкре­па на Сирия, срещу концеси­ите, срещу правителството на Борисов, на Кирил Петков… Съпротивляваме се колкото мо­жем, но е трудно. Сега в събота (30 септември - бел. ред) ще ис­каме оставката на Николай Ден­ков.

- ОИК ви регистрира като кандидат за общински съвет­ник за гр. София и като канди­дат за кмет на р-н “Младост” от листата на ПП “Общество за нова България”. Кое ви на­кара да предприемете тази стъпка?

- Логично е един граждански активист да потърси реализа­ция в политиката на целите, които е отстоявал с митинги и протести. Според мен това е единственият истински път – от гражданската политическа ак­тивност. Обратното не е нормал­но. Какво бихме казали за поли­тик, който не е отстоявал каузи в гражданското движение? Не е отишъл и на един протест, а “влиза в политиката”? Какво би търсил той в нея? Ясно какво... Показателна в това отношение е позицията, която заеха общин­ските съветници от различ­ни политически сили – ГЕРБ, БСП, ДБ, ВМРО – в Столична община по отношение конце­сията за водата, която изте­че миналата година. Вместо да бъде преустановена, концесия­та беше подновена за максима­лен срок. Съответно Фандъко­ва им благодари. Когато видиш подобно нагло незачитане на народния интерес, непремен­но ти се иска да направиш нещо.

- А защо се насочих към р-н “Младост”?

- Познавам добре района, живял съм там 15 години, в бл. 202. Не на последно място “Мла­дост” е един бунтуващ се ра­йон, където опитът за ново развитие беше пресечен с арестуването на кмета Десис­лава Иванчева и заместнич­ката й Биляна Петрова. Ние, гражданските активисти има­ме изграден манталитет - къде­то има борба срещу системата, подкрепяме я. А като полито­лог си давам сметка, че глобали­змът вече е предприел реша­ващо настъпление срещу чо­вечеството. Ако не се проти­вопоставим и политически, той ще ни унищожи. В буквал­ния смисъл - физически. От т.н. “ковид-пандемия” насам това е ясно на все повече хора.

Иначе, избрах да вляза в лис­тите на ПП “Общество за нова България”, защото от години познавам лидера й г-н Мар­гарит Мицев, почтен и висо­ко ерудиран човек, с когото въ­преки различията по определе­ни въпроси ме свързва чувството на патрио­тизъм, разбирането, че България стои над всичко. Смятам, че от­давна е време за съби­ране. Хората, за които България е над всич­ко, трябва да се сдру­жат. Надявам се, че се­гашната ми кандидату­ра ще направи стъпка в тази насока. Това е идея, която вие в “Нова Зора” първи прогласихте и години вече отстоява­те. Нека извървим този път. Това бе друг, съв­сем немаловажен аргумент да издигна кандидатурата си.

- Споменахте Десислава Иванчева. Как оценявате слу­чая с нея?

- Случаят с Десислава Иван­чева и Биляна Петрова е пока­зателен как действат българ­ските олигарси. Те са готови да унищожат всеки, който им се противопостави. Доколкото знам, в затвора те са поставени в изключително тежки условия. Срещу тях се прилага целенасо­чен тормоз посредством други затворнички, възпрепятства се достъпът им до медицинска по­мощ. Солидарен съм с тях сре­щу наказателната репресия, на която са подложени. Убедих се сам в нейната несправедли­вост, присъствайки на делото на втора инстанция. Под пред­текст ковид-мерките журнали­стите бяха изведени в отделна зала, но връзката по скайпа бе толкова лоша, че не позволя­ваше да се разбере нищо. Бях може би единственият журна­лист, който успя да влезе в зала­та на процеса и чух това, което целяха да прикрият, че обви­нението се основава на запис от СРС, който е абсолютно не­разбираем, а там където някоя дума се чуваше, в протокола беше представяна невярно и в обвинителен смисъл. Имен­но това съдебният състав се опитваше да прикрие. Налице бе пълна фалшификация от страна на разследващите ор­гани и при толкова абсурдно скалъпен процес срещу двете жени бяха произнесени при­съди на три инстанции! За ка­пак и президентът, въпреки изпратените до него две под­писки за амнистия, които аз също съм подписал, не реаги­ра! Но такава е политическата сцена в България. Затова трябва да я променим.

Що се отнася до работата на Иванчева и Петрова в общи­ната тя се основаваше на плат­форма за съхраняване на зе­лените площи от разраства­щото се строителство. Това доведе до ограничаване на ам­биции за строителство, засегна­ти бяха интереси за стотици ми­лиони, дори милиарди левове и се случи, което се случи. Импе­рията отвърна на удара.

Звучи обрадеждаващо: квартал “Младост” се бунтува! Въпреки че дава жертви. Ще продължите ли тази борба?

Напълно! И в опазване на зе­лените площи, и в борбата сре­щу презастрояването! В моята платформа това е едно от ос­новните положения. Но смя­там да продължа и по-нататък. Десислава и Биляна, и част от хората около тях, принадлежа­ха към либералното направле­ние, към Партията на зелени­те и Демократична България (двете партии сега са в коали­ционен съюз). На тях им бяха чужди социалните мерки, те никога не поставиха въпроса за разваляне на концесиите, не се обявиха срещу джендер идеологията и гей-парадите. Те бяха така да се каже “проза­падни”. В това отношение ние сме по-скоро политически про­тивници. В моята платфор­ма искането за разваляне на бандитските концесии за во­дата, тока, минералните води и в самото управление на об­щинските дела е най-основно­то. Точно чрез спестените сред­ства от тях, аз разчитам да се увеличат общинските бюджети.

Да вземем например кон­цесията за водата. Тя е дадена срещу задължението да се мо­дернизира водопреносната мрежа, което всички сме убеде­ни, че не се прави. Само от вре­ме на време нещо се закърпва там, където стане авария. Сви­детели сме на експлоатация и амортизация на стратеги­чески жизненоважен ресурс, който принадлежи на всички ни, но който при непрекъснато увеличаване на цената, е оста­вен без никакви подобрения. Това е положението в София и в цялата страна по този въпрос. Ще настоявам за разваляне на концесията, поради неизпълне­ни задължения на фирма “Вео­лиа”. Глобализмът трябва да бъде изхвърлен, да се отне­ме възможността да парази­тира върху нашите стратеги­чески ресурси. Подчертавам глобализмът. Когато се дава­ше първата концесия за вода­та, неимоверен натиск оказа ангийският министър-пред­седател Тони Блеър. Давате ли си сметка какви сили са ни оп­лели в пипалата си, за какъв Октопод става дума?! Ами ми­нералните води? Да се даде на някоя мутра да точи вода от минералните извори на Бан­кя или Горна Баня, да я нали­ва в бутилки и я продава! Съот­ветно десетки милиони лева да отиват не за нуждите на граж­даните, а за яхти, къщи в Бар­селона и кюлчета злато в чуж­ди банки. Това повече не може да се търпи! Не съм аз, който ще го търпи!

- Имате ли поглед и идеи за управлението на общинските дела?

- Да, аз имам такива идеи. За извозването на боклука напри­мер, Софийска община отпус­ка над 200 млн. лева годишно. Поне половината от тази сума е свръхпечалба, която се прис­воява незаконно. Трябва да се организира общинска фирма, която да извършва дейността, а със спестените пари да се под­помага благоустройството. Съ­щото е и в случая с държавни­те поръчки на строителни фир­ми. Там в пъти се завишават це­ните! Арх. Димитров, известен граждански активист, на вре­мето ми бе казал, че кръсто­вището при Телевизионната кула има проектна стойност 26-27 млн. лева. “Аз съм архи­тект от 40 години – подчерта той – не виждам тук разходи за повече от 4 млн. лева”! Вижда­те за какво прахосничество, за какъв грабеж става дума. Ако вземем “Младост” това е един голям български град, а няма свой културен център, няма кино, театър, има само една църква, което е недостатъч­но. Бул. „Александър Малинов” се нуждае от спешна рекон­струкция и разширение, за да няма задръстване в натоваре­ните часове на деня. От благоу­стройство се нуждаят паркове и градинки, трябва да се напра­ви спортен център за млади­те с басейн и всичко необходи­мо. Всичко това изисква много средства. Няма откъде да ги на­мерим, ако не спрем „кранче­то“ за нашите мутри и за чуж­дите “инвеститори”.

- Давате ли си сметка, че с такава програма ще засегне­те още по-големи интереси от тези, които засегнаха Иван­чева и Петрова? И че може да ви направят предложение, на което не можете да откажете?

- Напълно си давам сметка. Има и приятели, които ме пре­дупреждават “да не се забърк­вам в тази каша”. Но който се бои от вълци да не ходи в го­рата!

 

Българската кокоша слепота и украинските потайности

Е-поща Печат PDF

След като Володимир Зеленски с речта си пред Общото събра­ние на ООН успя да разгневи най-антируски на­строения си поддръжник Пол­ша, която обвини в разстройва­не на западното единство, пре­връщайки в политически три­лър въпроса за зърното, той се забърка в още един меж­дународен скандал. По време на гостуването си в канадската Палата на общините, Зелен­ски аплодира като „герой“ пока­нения от председателя на Пала­тата 98-годишен „ветеран“ от Втората Световна война Яр­ослав Хунка. После се оказа, че „героят“ е служил в 14-та гре­надирска Вафен СС дивизия, отговорна за геноцида над ев­реите и поляците в Западна Украйна.

Според съобщение на ТАСС дивизията е сформирана през 1943 г. от жители на Западна Украйна, а през юли 1944 г. е почти унищожена в битката при Броди. След това е сфор­мирана наново и действа в Словакия, Югославия и Ав­стрия. През 1945 г. е извадена от състава на СС, преимену­вана е на 1-ва украинска ди­визия и става част от Украин­ската национална армия. През май войниците й се предават на англичаните и американците. Това е историята с „героизма“ на украинския нацист Ярослав Хунка. Полша и Русия протес­тираха остро срещу присъст­вието на стария военнопрес­тъпник в канадския парла­мент и председателят на Пала­тата на общините Антъни Рот подаде оставка. Обаче Зеленски и компания продължават да от­ричат продължаващото и днес неонацистко присъствие в „Незалежная“. Въпреки че дори турските вестници публику­ваха снимки на военни от ба­тальона „Азов“, декорирани с нацисткти свастики на ръка­вите. Така или иначе, на връ­щане от Канада Зеленски мина през Полша, без да бъде удос­тоен с внимание от нито един полски лидер. Както отбеляза в „The American Conservative“ Су­мантра Маинтра: „Търпението на Полша се изчерпва. Европей­ското единство беше и остава историческа случайност“. Съ­щия ден, на 26.09.2023 г., турския всекидневник вестник „Милли­ет“ предаде категоричното пос­лание на унгарския премиер Виктор Орбан, направено в унгарския парламент: „По ни­кой въпрос няма подкрепа за Ук­райна!“ След като обяснява, че не вижда нищо спешно в про­цеса на одобрение на Швеция за член на НАТО, Орбан се връ­ща на темата за Украйна: „Дока­то в Украйна не влязат отново в сила предишните закони, га­рантиращи правата на унгар­ското малцинство, няма да да­дем подкрепа за позицията на Украйна. Години наред Украйна се противопоставя срещу ун­гарските училища, иска да ги превърне в украински и при неус­пех да ги затвори. На всеки меж­дународен форум унгарското правителство се бори за пра­вата на унгарците в Задкарпа­тието и специално на децата на малцинствата. Докато не се върнат законите за правата на унгарците в Задкарпатие­то, няма да осигуряваме подкре­па на Украйна по никой въпрос в международната област.“

Виждате ли нещо позитив­но за днешния режим в Киев от натрупващите се негатив­ни настроения срещу негови­те лъжи, хленчове и просия? Аз не виждам, но започвам да споделям мненията, че с пред­приетата от Зеленски чистка на корумпирани в МО и арми­ята на Украйна, той подготвя собствения си край. Не с мир­ни протести, а с вътрешен пре­врат, инспириран от Вашинг­тон, за който ще бъде обви­нен Кремъл. Защото на Запа­да му омръзна да налива пари и въоръжение в „черната дуп­ка“, наречена Украйна. Добаве­те към това и умората на сами­те украинци от разминаването между хвалбите на президен­та за постигнати големи успе­хи, и мизерната реалност на прекалено скъпите и кървави „завоевания“ при контранастъ­плението. „Слоновете се бият, чимовете се утъпкват“, гласи една турска поговорка. В крайна сметка боевете се водят на ук­раинска земя и освен западна­та техника, горят украински села и градове. И както често се случва на война, освен руските ракети и снаряди, върху гла­вите на украинците падат по­някога и собствени, заблуди­ли се ракети и дронове. Според публикация в „Ню Йорк Таймс“ от 18.08.2023 г., убитите и ра­нените в украинската война – украинци и руснаци, са към 500 000 души. Въпреки триум­фалните известия на украин­ското МО за поредната „уникал­на“ операция, за убитите руски генерали и адмирали от Чер­номорския флот (ЧФ) на Ру­сия, включително команд­ващият ЧФ адмирал Виктор Соколов, който се оказа жив и здрав, истината излиза наяве: настъпващата украинска ар­мия винаги ще дава по-голе­ми жертви от руската, която е изградила дълбоко ешелонира­на отбрана, осеяна с минни по­лета и драконови зъби. И пак ще цитирам „Ню Йорк Таймс“ от 18.04.2022, който съобщава: „За да изтласка руснаците, Ук­райна използва клъстерни (ка­сетъчни) боеприпаси срещу свое село.“ В публикацията се споме­нава село Хусаривка, намира­що се под руски контрол. Т.е., Украйна е използвала забра­нени в почти целия свят касе­тъчни боеприпаси, далеч пре­ди да получи такива от САЩ! Сега, като получи от България 100-те БТР-60ПБ и „дефектни­те“ ракети за ЗРК С-300, сигур­но ще направи чудеса!

Ако Зеленски е опрял до тези антики на най-бедната страна в ЕС, значи управляващите Ук­райна и България са загуби­ли всичко, освен срама си. Фа­ктът, че българският парламент засекрети решението си за но­вата военна помощ за Украй­на, подсказва, че покрай обяве­ните военни вехтории, на Ук­райна ще бъдат или вече са били дадени други оръжия. Ако отворите Уикипедия, ще прочетете, че преди време сме имали 10 броя ЗРК С-300, а в момента те са 6. Къде са изчез­нали останалите 4? Не са ли от­пътували вече за Украйна? Как­во ще ги прави Украйна, ако са дефектни? Тя ще воюва ли, или ще разфасова подарени­те БТР и ракети, подобно на авто джамбази, които разглобя­ват крадени коли, за да продават частите им? Най-много да сто­вари ракетни удари погрешка по собствените си граждани.

Впрочем, това вече се е случвало. Една седмица преди правителството на „сглобката“ да обяви, че ще предаде на Ук­райна уж дефектни ракети от ПВО системата С-300, в амери­канския „Ню Йорк Таймс“ пуб­ликуваха коментара на Веро­ника Мелкозерова, озаглавен: „Украйна отхвърля съобщение на Ню Йорк Таймс, че случайно е бомбардирала свой собствен па­зар.“ Според разследващи жур­налисти и експерти по взривове, на 6 септември 2023 г. украин­ска ракета от комплекса Бук, се е отклонила от целта и пад­нала на пазара в намиращото се на фронтовата линия град­че Костянтинивка в Донецкия регион, убивайки 15 цивилни украински граждани. Анали­зираните сведения за инциден­та показвали, че ракетата е била изстреляна от контролирания от Украйна съседен град Дру­жкивка. В свое изявление ръко­водният директор за външните комуникации в Ню Йорк Таймс Никол Тейлър казва: „Ние сто­им зад това съобщение. Свиде­телства, анализирани от Ню Йорк Таймс и експерти по обез­вреждане на бомби, подсказват, че ударът върху пазара е предиз­викан от заблудена украинска ракета и изглежда е трагична злополука.“

Обаче украинските право­охранители заявили, че доказа­телствата, които те са събра­ли, сочели че това е друго ру­ско военно престъпление. И добавили, че разследването на инцидента е в ход, но едва кога­то то приключи, на украинско­то общество ще бъдат дадени съответните отговори. Въпре­ки незавършеното разследване, обаче, говорителят на Служба­та за безопасност на Украйна (СБУ) Артьом Дехтяренко каз­ва за базираното в САЩ изда­ние „Политико“: „Врагът удари този цивилен обект с комплекса С-300. Това е доказано в част­ност от идентифицираните фрагменти на ракетата, от­крити на мястото на трагеди­ята. Следователите проучват също така редица други мате­риали, които показват участи­ето на врага в този обстрел“.

Украинският Център за стратегически комуникации на армията също твърди, че е предприето официално раз­следване, но предупреждава, че до неговото приключване трябва да се избягват спекула­ции и догадки. Защото това се използвало активно от руска­та пропаганда.

Съветникът на президента Зеленски, Михайло Подоляк, е съгласен, но отбелязва: „Няма съмнение, появата в чужди ме­дии на публикации, изразяващи съмнения относно руското учас­тие в нападението на Костян­тинивка, води до нарастване на конспиративните теории и за­това изисква проверка и легална оценка от разследващите ин­ституции. Не трябва да забра­вяме, че Русия беше тази, която започна инвазията на Украйна, и че тя е отговорна за война­та в нашата страна. От друга страна, Украйна води изключи­телно отбранителни действия, защитавайки себе си и своята територия“.

Виж ти! Ние пък мислехме, че Украйна провежда кон­транастъпление, освобождава едно след друго „стратегиче­ски“ села и градчета, и нана­ся „уникални“ удари по Крим, Севастопол, Белгород и дори Москва. Поне така „информи­рат“ нашите „национални“ те­левизии, превърнали се в рет­ланслатори на украинската и западната пропаганда. До­като всяка информация за ня­кой украински провал, е ру­ска дезинформация, да не ка­жем вражеска пропаганда. Няма ден, в който от екраните на те­левизорите да не се блещи Во­лодимир Зеленски, създавай­ки впечатлението, че той е истинският премиер на Бъл­гария. Както в случая с украин­ската ракета, паднала на полска територия и убила двама полски фермери, Зеленски първона­чално обвини руските сили за „нападението на руските теро­ристи“ в Костянтинивка, доба­вяйки: „Това руско зло трябва да бъде разгромено колкото може по-скоро“.

Само че войната не се раз­вива по неговите и тези на За­пада предписания и желания, и на Зеленски ще му се наложи да преговаря за мир при усло­вия, различни от неговия улти­матум. И, както казва Каролин Галатерос, (президент на мо­зъчния тръст Geopragma,доктор по политология и полковник в Оперативния резерв на Въ­оръжените сили на Франция): „Зеленски ще преговаря, кога­то вече няма да има Украйна“. („Гласове“, 20.09.2023). Остава­ше да добави, че когато започ­нат тези преговори, Зеленски може да го няма.

 


Страница 3 от 562