Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

„БОРБАТА Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА…“

Е-поща Печат PDF

Битката за запазването на българската енергетика продължава вече трети ден! От ранни зори слу­жителите от тецовете, мините и други будни граждани са бло­кирали автомагистрала „Тра­кия“!

Снимката, която виждате, е направена в 20:49 часа на 29.09, от източната блокада (достъ­път до Стара Загора от Бургас по магистрала „Тракия“ е бло­киран!)

Западната част (достъпът до Стара Загора от София по ма­гистрала „Тракия“) също е бло­кирана!

Мислите, че няма смисъл от протести и изразяване на мнение? Вероятно сте прави за себе си, но нека ви споделя малко цифри, касаещи 100% от българското население, било то в България или чужбина!

В Старозагорско тецовете са 4 на брой:

ТЕЦ „Марица Изток” 1 (аме­риканска собственост)

ТЕЦ „Марица Изток” 2 (бъл­гарска собственост)

ТЕЦ „Марица Изток” 3 (аме­риканска собственост)

ТЕЦ „Брикел” (собственост на Христо Ковачки)

ТЕЦ „Марица Изток” 2 про­извежда над 1600 мегавата (дан­ни от човек, работещ в Мини „Марица Изток”)

ТЕЦ „Марица Изток” 1, ТЕЦ „Марица Изток” 3 и ТЕЦ „Бри­кел” произвеждат общо над 1000 мегавата (данни от човек, работещ в Мини „Марица Из­ток”)

Рудници 1, 2 и 3, обединени под наименованието „Мини Ма­рица Изток”, са мините, където се добиват лигнитните въгли­ща, които се използват в про­изводството на електроенер­гия!

Тук е важно да споменем, че в следващите поне 50 години има достатъчно налични въ­глища в района, за да може всичките четири ТЕЦ-а да ра­ботят на пълна мощност!

Мислите, че това не ви за­сяга? Вие сте от София, Варна, Видин? Вие, които живеете в чужбина, още по-малко мисли­те, че НЕ ви засяга?

А така ли е в действител­ност?

Нека проверим!

Нямате роднини, приятели и колеги, които работят в тецове­те или бизнесът им не е свързан с тяхната нормална експлоата­ция? – Добре!

Нямате родители и род­нини, които живеят в района на Старозагорско и, когато се закрият централите, всички малки и средни бизнеси в ра­йона няма да ги има, но роди­телите ви ще могат отново да живеят нормално? – Добре, НО НЯМА ЛИ ДА ИМ ТРЯБВА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО?

Пряко заетите, които рабо­тят в целия комплекс, било то за добив на въглища или за про­извеждане на ток, са около 12 000 души!

Косвено заетите, които об­служват комплекса, а работата им е свързана с осигуряването на гориво-смазочни матери­али, дрехи за работниците и други, са около 100 000 души!

Допълнителните малки и средни бизнеси, които обслуж­ват пряко и косвено заетия пер­сонал като хранителни магази­ни, транспортни услуги и други са повече от 100 000 души!

Като приемем, че всички тези работещи имат съпруг, съ­пруга, деца или родители ци­фрата става повече от 500 000 души (половин милион), които ще бъдат засегнати!

През зимните месеци всич­ките 4 ТЕЦ-а осигуряват око­ло 50% от електроенергия­та в България (данни от човек, работещ в „Мини Марица Из­ток”), която е необходима най- вече за отопление!

Градовете Ямбол, Стара За­гора, Сливен, Хасково, Радне­во и Димитровград ще бъ­дат най-засегнатите градо­ве в държавата!

С други думи – цяла юго­източна България ще оста­не без поминък и прехра­на…

От това следва масово обезлюдяване на една чет­върт от територията на стра­ната…

Работещите в Староза­горските тецове се безпоко­ят, че същата участ очаква и тецовете в Бобов дол и Кюс­тендил!

Казано иначе:

За да се усвоят парите от плана за възстановяване, кои­то ще изтекат в нечии джобове, ще унищожим въглищната си енергетика и прехраната на повече от 500 000 души, сред които има доста специалисти с добри заплати, които няма да си намерят работа в стра­ната, защото няма достатъчно работещи предприятия…

Следва терминал 2 ----> евакуация и погребение…

Не сте съгласни? Не ви харес­ва? Смятате го за крайно? Ми­слите ме за глупак?

А аз седя и се чудя наистина ли сме такива слепци или просто вече сме изгнили…

 

Тръмп може да спаси Запада, а може би и целия свят

Е-поща Печат PDF

След 11 септември за сво­бодното слово в Съединените щати настъпиха тежки дни. САЩ губят лидерството си в многополюсния свят и гигант­ската машина на СМИ рабо­ти на пълни обороти за да де­зинформира американските граждани за процесите, кои­то текат в Европа и Далечния изток. И все пак „бели врани“ като уволнения от „FoxNews“ журналист Тъкър Карлсън, про­дължават да лазят по нервите на либералите и да публикуват материали ангажиращи вни­манието и надеждите на ми­лиони читатели. „Нова Зора“ ви предлага едно от последни­те интервюта на скандалния журналист с унгарския преми­ер Виктор Орбан (30.08.2023 г.)

 

Войната на Русия в Украйна променя це­лия световен ред и може да унищожи човеш­ката цивилизация. Поразително е, че америка­нците получават много ограничена инфор­мация за това какво става в Украйна. Унгария граничи с Украйна. Виктор Орбан, който сега е премиер, е имал работа с руснаците и е из­раснал в руска окупация. Като младеж е бил арестуван и даже е попадал в затвора, зара­ди протеста си. Той добре познава и Русия, и Украйна, както и процесите, които текат в Ун­гария. Ето неговите отговори на моите въпроси.

 

Такър Карлсън: Съедине­ните щати смятат, че Украйна печели войната с Русия. Исти­ната сякаш е по-различна?

Виктор Орбан: Това е лъжа. Това е невъзможно. За всеки за­познат с политиката е ясно. Бе­дните украинци със стотици и хиляди гинат всеки ден. Това е истинска трагедия за Украй­на. Украинските войници ще свършат по-рано от руските, които са по-многобройни и по- силни. Стратегията, която ние налагаме е погрешна и лоша. Байдън твърди, че за да се по­беди Русия трябва да се смени властта в Русия и да се свали Путин. Американците най-ве­роятно неправилно разсъжда­ват. Да се разберат руснаците е много трудно, особено ако меж­ду двете страни лежи океан. Когато говорят за политика, за жителите на Запада главното е свободата. Но за Русия това не е най-главният въпрос. Най-глав­ното е как да се запази тази огромна територия т.е. един­ството на страната. Свободата е само един допълнителен въ­прос, може би втори или тре­ти. Руснаците винаги отделят голямо внимание на безопас­ността.

За създаването на буфер­ни зони и на геополитически­те проблеми. Това е довело до военен подход към проблемите. Но ние не можем да ги победим по начина по който се опитваме сега. Руснаците няма да убият лидера си. Те никога няма да се откажат от него. Те ще под­държат единството на страна­та и ще го защитават. Ако ние увеличим финансирането, те ще увеличат инвестирането.

Когато стана смяната на Елцин всички на Запад бяха щастливи, че Путин ще може да контролира въоръжените сили и руската власт и в Русия няма да се възцари анархия. Но Владимир Путин е във властта вече дълги години и ние забра­вихме колко опасно е лидерът да е слаб и в Русия да цари без­властие.

Т.К. Но това е целта на Дър­жавния департамент на САЩ.

В.О. Ако това е целта, то това е много опасна грешка. В а­шингтон се намира далеч оттук и не е като да живееш в Буда­пеща със съсед Украйна. Една ескалация на конфликта в Ук­райна за 24 часа може да стиг­не до нас, както ни покри ради­ацията през 1986 г. след авария­та в АЕЦ-Чернобил.

Т.К. Какво мислите Вие като виждаме дисбаланса в живата сила на армиите на Ук­райна и Русия и факта, че ук­раинската армия е изтощена и даде до този момент стотици хиляди убити бойци и добро­волци?

В.О. Така е. В Украйна жи­веят много унгарци. Те са така да се каже историческо малцин­ство, защото тези територии са били наши. Но те са граждани на Украйна и мобилизирани да слу­жат, воюват и дават жертви за Украйна. Така че унгарската на­ция всеки ден дава жертви от своите хора и намалява.

Т.К. Ще се наложи ли включване на нови военни контингенти на мястото на избитите в тази позиционна война с артилерия и дронове? От къде биха се взели?

В.О. Тази тема е рискова. Ако някоя от западните страни се включи на помощ на терито­рията на Украйна, това ще оз­начава война между Запада и Русия. И тогава ще се окажем в условия на Трета световна война. Тя е на входа и чука на вратата. Напълно очевидно е, че моментът е много опасен и за мен, а и не само за мен. Всички трябва да бъдат нащрек. За това се опитвам да убеждавам амери­канците на всички наши срещи на НАТО.

Т.К. И какво ви отговарят те?

В.О. Че са повече глави и следователно са по-умни.

Т.К. И никой не се вслушва в предупрежденията ви. Сега искам да Ви питам за „Северен поток”. За мен е очевидно, че администрацията на Байдън взриви „Северен поток”. Или директно, или чрез изпълни­тел. Но не съм чул никой да оспорва това мнение, а Герма­ния продължава да мълчи, въ­преки че аварията на газопре­носната мрежа съкруши гер­манската икономика.

В.О. Когато взривът се слу­чи, ние веднага признахме аварията за терористичен акт, но тази версия беше отхвърле­на както от Германия, така и от западните страни, с което те по­казаха загубата си на суверени­тет. Но има още един „Южен по­ток”, който минава през Ру­сия, Турция, България и Сър­бия до Унгария. Заедно със сръбския министър-председа-тел веднага заявихме, че ако ня­кой постъпи с „Южен поток” по същия начин, ние ще раз­глеждаме действията му като обявяване на война и теро­ристична атака. В нашия реги­он това няма да мине и ще реа­гираме веднага.

Т.К. Към кого бяха адреси­рани тези думи?

В.О. Изобщо нямах предвид Москва.

Т.К. Ако Вие оглавявахте НАТО, каква щеше да бъде Ва­шата следваща стъпка?

В.О. Незабавно щях да сключа мир и щях да върна Тръмп. Това е единственият из­ход. Той може да бъде крити­куван за много неща, но него­вата външна политика беше най-успешната за последните няколко десетилетия. Той не започна нито една война. От­насяше се добре както към се­верокорейците, така и към ки­тайците, и Русия. Провежда­ше най-изгодната политика в Близкия изток. Критикуват го, че бил малко образован и с бе­ден речник. Но това няма голя­мо значение. Ако той беше пре­зидент, когато Русия нахлу в Украйна, резултатът щеше да бъде друг. Ето защо моето лич­но убеждение е, че Тръмп може да спаси Запада, а може би и целия свят.

Т.К. Няколко дни преди на­хлуването в Украйна вицепре­зидентът Камала Харис каза на Зеленски на конференция­та по сигурността в Мюнхен: „Ние бихме искали Украйна да стане член на НАТО.“ Само че Украйна не би трябвало да става членка на НАТО.

В.О. Това е дълга история. Първоначално тази идея беше огласена на срещата в Букурещ през 2007 г. По това време Русия не беше достатъчно силна да се противопостави. Имаше реа­лен шанс украинците да ста­нат натовци. Но въпросът беше отложен. С годините обаче рус­наците ставаха все по-силни, а сега са още по-силни. Така ис­торическата възможност Украй­на да бъде приета в НАТО беше пропусната. Сега вече е късно и е неприемливо да има толкова дълга граница между НАТО и Русия. Това предложение би било опасно за Европа и даже за Съединените щати, и трябва да се забрави. Днес е нужно спо­разумение с Русия за нова ар­хитектура на сигурност, гаран­тираща суверенитета на Украй­на без нейно членство в НАТО.

Всичко може да бъде решено само от вашата страна, от се­гашния или от бъдещия пре­зидент на САЩ. Ако Съедине­ните щати поискат мир, то той ще настъпи още на следващата сутрин. Украинците трябва да бъдат ангажирани, но от тях не зависи нищо. Реалният фактор са намеренията на Съединени­те щати.

Т.К. Политиците на САЩ напоследък говорят за завою­ване на Крим и неговото прис­танище. Как Ви звучи това на­мерение?

В.О. Това е съвсем нере­ално, неразумно и глупаво. Просто не може да се случи. И дума не може да става.

Т.К. Миналата вечер имах­те национален празник и 10% от населението беше излязло по улиците да го чества и да наблюдава илюминациите. Как се получава така, че наци­ята се идентифицира със стра­ната си и се гордее с нея?

В.О. Унгарците са фено­мен. Заобиколени от други на­роди, говорещи други езици, те са се запазили като отделен уни­кален народ вече 1000 години. Патриотизмът им не допада на някои политици в Европейския съюз. Те са верни на христи­янството и на традиционните ценности, при това не на идео­логическо ниво, а просто в жи­вота.

Т.К. Затова ли не сте много популярен сред ръководства­та на ЕС и САЩ?

В.О. Аз не съм от любимите политици на либералите.

Т.К. Как мислите? Може ли процъфтяването на страната Ви да бъде критерий и мерило за оценката й?

В.О. Мисля че причината е нашата западно-християнска цивилизация. Разделителна­та линия лежи по-дълбоко. Тя носи не идеологически, а антро­пологически характер. В Евро­па има групи хора, които смятат, че най-важното на този свят е тяхното собствено мнение. Те са убедени, че центърът на света е тяхното „аз“ и „моето“. Но в Европа има и друга гру­па хора, които смятат, че има и по-важни неща, а именно: се­мейство, нация и Бог. А кога­то приемат, че има неща, стоя­щи над тяхната личност, те се чувстват задължени да служат на тези цели. Западните поли­тици спадат към първата гру­па, докато унгарците и лично аз, към втората. Ние сме постави­ли на първо място семейство­то, нацията и Бога и даже сме го записали в нашата консти­туция. Ето това ни обединява.

В началото ЛИБЕРАЛИ­ЗЪМ означаваше „свобода“. Сега да си либерал значи да си враг на свободата, защото преследваш хегемония в об­ществото. Ние така разбира­ме днешните либерали.

Т.К. Но в САЩ средствата за масова информация са на тяхна страна. В частност ад­министрацията на президен­та Байдън ви определя като „фашист“. И тъй като САЩ са най-мощната в информа­ционно отношение страна, не се ли страхувате, че Съеди­нените щати могат да Ви сма­жат?

В.О. Да, това действително е опасно. СМИ имат огромна власт. Но все пак администра­цията на Белия дом не е цяла Америка. Например републи­канците гледат на нас другояче. Предишният ви президент беше наш истински приятел, споде­лящ нашите исторически цен­ности. Аз се надявам, че репу­бликанците ще се върнат и от­ношенията между нашите стра­ни ще се подобрят отново.

­Например ще се отмени двойното данъчно облагане за Унгария, така както е отмене­но за Русия. Ние уж сме член на НАТО, но към нас се отнасят по- лошо, отколкото към руснаците.

Т.К. Администрацията на Буш похарчи големи пари, за да бъдете победен на прези­дентските избори. Американ­ските данъкоплатци не подо­зират за каква цел отидоха те­хни пари. Наричаха Ви „прия­тел на Путин“ и „марионетка на Русия“. Но Вие като млад бяхте арестуван точно за ан­тируска опозиционна дей­ност. Какво бихте казал по този повод?

В.О. Когато се срещнах с Владимир Путин в качество­то му на премиер, ние веднага се съгласихме да не се потапя­ме в общата история, защото тя е твърде сложна. Една от ге­роичните прояви на унгарския дух е била предприета в среда­та на 19 век срещу Хабсбургите. Тя е била пресечена от руската армия и от руския цар. Те под­крепили австрийците, за да не спечелим ние. По време на ВСВ ни окупираха, и когато се опита­хме да се освободим през 1956 г., отново ни мачкаха. Направе­те си извод: може ли при така­ва история унгарски лидер да бъде „марионетка на Путин“? Тези обвинения аз не прие­мам сериозно. Ние сме доказа­ли вече, че сме суверенна стра­на. Но правя всичко възможно в икономиката и енергетиката да поддържам делови отношения с РФ. Убеден съм, че без включ­ване на Русия в една нова ар­хитектура на сигурност, ние не бихме могли да осигурим спокоен живот на европей­ските граждани. За съжаление сега ситуацията се развива в противоположна посока.

Т.К. Да, НАТО води война с Русия.

В.О. Това, което върши НАТО е доста странно. Офици­алната му позиция е „Никаква намеса в конфликта и макси­мални усилия за възстановяване на мира“. Но в същото време за­явява, че всички страни-член­ки трябва максимално да по­магат на Украйна. Следовател­но външната политика на САЩ, насочена към финансиране и въоръжаване на Украйна, не се явява официална политика на НАТО. Разликата е огромна.

Стратегията да бъде побе­дена Русия на бойното поле със силите на украинците и с помощта на някои страни- членки на НАТО е лоша идея. Година и половина се води война и става ясно, че тази стратегия не работи. Нужна е нова стратегия, която да дове­де до траен мир.

Превод: Румен ВОДЕНИЧАРОВ

 

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Е-поща Печат PDF

Ще сляза днес и ще копая двора.

Ще се натряскам още на обяд.

Не искам най-зависимите хора

тържествени слова да ми четат.


А покрай тях кордон жандармеристи

да спира с щит народната любов.

Красавци от предизборните листи! –

на кръст да ги зачеркна, съм готов

.

Дошли от БКП и Комсомола,

със вперени във бъдното очи,

за тях дори и Истината гола

е го`ла во`да! – и си им личи.


И – сигурно е зрителна измама?

На празничните наши знамена

висят ми Байдън, Клинтън и Обама! –

и пеят „Горда Стара планина”.

 

И празникът ми става неприятен

с ментето микрофонен благолаж.

Каква ти независимост, бе брате?

България е просто щат на САЩ.

 

„ЕЙ, НАРОД ПОРОБЕН, ЩО СИ ТЪЙ ЗАСПАЛ!“

Е-поща Печат PDF

Цяла седмица миньори­те стачкуваха и както би казал един Вазов герой „Въздухът трепери!“ По телевизиите обаче мутрите, не­вменяеми, сюблимни и нагли не се умориха да демонстрират въ­трешна убедителност: от топло­централите, които щели да рабо­тят до 2038 г., през всичко, което се правело за доброто на работещите в комплекса „Марица Изток“, до най-матиращото изречение: „че те са заедно с тях, с миньорите“. Нищо че за по-сигурно се позициони­раха „отсам мантинелата“.

Да, те са дори отвъд мантинелата и отвъд здравия разум. И отвъд дори всяко пословично българско по своите измерения, търпение. Да си кажа направо, все се надявах да се случи чудо, да ни се размине горчивата чаша на тази последна, и може би най-бо­лезнена проява на разрухата. Защото от всичко, което имаше в она­зи България, която загубихме, ни остана, макар и окастрен, мо­гъщият ствол на българската енергетика, премислен в ясни и точни пропорции и изчислен да служи възможно най-дълго на народа ни. Но не би!

С нея се захванаха, започвайки разрухата на България, и както се вижда, с нея окончателно ще я довършат.

Спомнете си – докараха най-напред Жак-Ив Кусто! Той обле­тя с хеликоптер АЕЦ „Козлодуй“ и постанови да бъде затворена, за­щото не била надеждна. После императивно прекратиха живота на Първи и Втори реактор, и се огледаха за Трети и Четвърти.

На тях защитата им не била съвършенна. С проблема се за­еха кадрите от АЕЦ „Козлодуй“ и тя стана по последен писък на електрониката и автомати­ката, но както се оказа по-къс­но, и това не можа да ги спа­си. Междувременно – първо Луканов, а след него и сините талибани провалиха проекта Втора Атомна в Белене. Раз­продадоха оборудването и нали куче влачи и диря дори не ос­тана. Докараха и Рилския се­кач, който уж божем цар, за срам на монархическата тради­ция стана републикански ми­нистър-председател! Сред мно­гото зулуми които направи, в случая ще припомним само продажбата на електроразпре­делителните дружества на т.нар. „стратегически инвестито­ри“, защото държавата била лош стопанин, а той искал да я уп­равлява като фирма. Като ис­тински Кобург междувременно хвърли шепа пръст в очите на народа, че щял да строи АЕЦ Бе­лене-2. Изпрати обаче едно не­доразумение да води прегово­рите в Брюксел, за присъединя­ването ни към ЕС и тя, Меглена Кунева, с лекота сложи кръст първо на Трети и Четвърти ре­актор. Показателно за стила на тези преговори е, че главата за българската промишленост бе приключена не за 6 дни, а само за 6 часа! А българска­та земя, която се охраняваше от Конституцията, пак по съ­щото време стана достъпна за чужди домогвания.

Но нашите нови братя сън не ги хващаше, задето Бълга­рия продължаваше да оста­ва все още енергиен център на Балканите. В Тракийското поле работеше мощен енерги­ен комплекс с 4 ТЕЦ, абсолют­но независими от доставки на въглища и вода, и съоръже­ни с най-модерните филтри и системи срещу екологичното замърсяване на околната сре­да. Малцина знаят подробности

какво представлява „Марица Изток“

и поради това ще се позо­ва на разказа на инж. Румен Ненов, чийто смислен живот буквално е преминал в ком­плекса – 34 години, от които 27 в мините и 7 в АЕS като ръ­ководител на строителство­то, експлоатацията, ремон­та и поддръжката на тежкото минно и енергетично, меха­но- и електро оборудване. Ето неговият разказ: „Комплексът включва 3 рудника, в които се добиват 25-30 млн тона ниско­калорични (1600 ккал/кг) лиг­нитни въглища, като до тях се достига след изкопаването на слой (разкривка) с дебелина 100 м. Въглищните пластове са с мощност (дебелина около 25 м). Изкопаните въглища се транс­портират с влакови компози­ции и транспортни ленти до 4 електроцентрали, където се изгарят по уникална техноло­гия, която е единствена в света. И те произвеждат 45-50% от електроенергията на България, независимо от природните ус­ловия и външни фактори! Цен­тралите са строени така, че да издържат 7,5 по Рихтер, имат складове за 30-40 дни при макси­мален обем на работа, при вся­какви климатични условия.

Първата заблуда, която се тиражира, е че те могат да пре­минат на алтернативно гориво. Не могат! Без цялостна подмя­на на топлообменната система не могат да работят дори с по- калорични въглища. При строи­телството на нова топлоцент­рала, разходите за топлообмен­ната част (котлите, където се изгарят въглищата и се загрява до пара водата) представляват 65-70% от общите разходи, а те са между 3 и 5 млрд.лв. Ако това трябва да се направи за някоя от съществуващите центра­ли, първо трябва да се демонти­ра всичко старо. По-евтино би излязло да се построи нова цен­трала на ново място. Друг е въ­просът какво ще гори и откъде ще се доставя горивото.

Другата заблуда е, че енерги­ята, която произвеждат е скъ­па. Не! Скъпа я правят мили­оните, които сме задължени да плащаме като въглеродни еми­сии. Най-големите производи­тели на такива емисии са Ки­тай, САЩ, Индия, Русия и Тур­ция, но те не плащат нищо! Но дори и с тези разходи централи­те могат да са на печалба, ако държавата не се намесва. Как­то и американските са на пе­чалба. Ще си купуваме ток от борсата, това бе отговорът на самотитулувания глупак на въ­проса с какво ще заменим енер­гията на централите. Ще купу­ваш ток, когато е топло и чис­то, а когато сняг забръска?! И борсите вдигнат 5 пъти цена­та? Или след две години, кога­то стане ясна и другата далаве­ра, че АЕЦ Козлодуй не може да работи с американско гориво, а руско няма! Или ако, пази боже, изгори някоя охлаждаща помпа, същата като тия, дето ги хари­захме на Украйна, щото на нас не ни трябвали!...

Крайно време е на всички да стане ясно, че за тази продажна шайка, последната грижа е доб­руването на народа. Напротив! Упорито ни бутат към учас­тие във войната и най-вероят­но към гражданска война! И ко­гато си свършат „работата“, за която са инструктирани, ще си плюят на петите и ще харчат някъде по островите усвоените фондове, а ние каквото сме за­служили“.

Но нека да се върнем към това какво представляват т.нар. квоти на Европейския съюз за търговия на емисии от въглероден диоксид. Това е едно от най-скверните и нагли изобретения на новия коло­ниализъм, който се основава на фалшивата теза, че въгле­родният диоксид производен от въглеродно интензивните индустрии е причина за пер­фектната буря в климатични­те промени. И Европа е тази, която трябвало да възстанови баланса в природата. За САЩ, Китай, Русия, Индия, за цяла Африка и Латинска Америка, това не се отнася, но виж, за ЕС това вече е повече от задъл­жително. В това е и българска­та драма, в изпълнение на най- бездарните актьори, които Бъл­гария е имала в своята нелека история.

Въпросът е дълъг и сложен, но в опростен вид се свежда до ликвидиране на индустриал­ната мощ на стария конти­нент и до подготовката за въ­веждане на страшното и ста­ро като света оръжие – гладът. Оръжие, което ще бъде много по-ефективно от прилагания и досега геноцидно-изтреби­телен модел на стрес, социал­ни катаклизми, хаос, безпъти­ца, живот без морал, идеали и ценности.

Както се вижда нашият нов „горски“ съвсем не си поплюва. При него няма подборна сеч. Сечта е винаги до голо. Зато­ва не са необходими специал­ни изследвания, необходимо е само да се погледне какво се случи в България за 30 години. Почти 30% от населението ни буквално се е изпарило. Няма го! Статистиката мълчи оглу­шително по този въпрос, со­циологията е онемяла. Някои все още лековерно се заблуж­дават, че гастарбайтерите ни са в тези 30%. Не, не са! Техните имена съществуват в регистри­те на ЕСГРАОН, има ги дори в избирателните списъци, но е реч за други 2 370 000 бълга­ри, които вече ги няма на този свят. Това е резултатът от ста­ранието на цялата тази прес­тъпна шайка, която изпълнява пъклените сатанински плано­ве на своите господари. Затова предхождащият мор по пти­ци и дребен добитък послужи за унищожението на поминъ­ка в селото и града; за тази цел бяхме връхлетени от „афри­канските чуми“, „сини езици“ и „луди крави“.

В Нидерландия, например, до това лято са отглеждани 4 милиона говеда, 12 милиона свине и над 100 милиона пиле­та, което прави страната вто­ра след САЩ по обем на изне­сени храни.

В това отношение тя изпре­варва дори Франция. С дру­ги думи войната за контрол на храните е в пряка връзка с енергията като основен ком­понент в производството на стоки. Знае се, че позициите на планиращите човешкото бъде­ще в ДАВОС и т.нар. Комитет 300 са дълбоко ешалонирани. Доскоро ни занимаваха напри­мер с извозването на т.нар ук­раинско зърно, проблем, който обричал на глад едва ли не целия свят. Оказа се, че това зърно въ­обще не е украинско, както уви, вече не е украинска собственост и 1/3 от обработваемата земя на Украйна, преминала във вла­денията на фирми като „Мон­санто“ и „Дюпонт“.

Връщайки се към спомена­тата Нидерландия, която впро­чем по отношение на България в Шенген има ролята на Цербер вече години наред, ще кажа, че нейното глобалистично пра­вителство в лицето на Марк Рюте, напоследък заповяда до­битъкът в Нидерландия да бъде намален заради отделяния газ в изпражненията му със 70 и дори 90%. Това означава, че фермерс­твото в тази страна ще бъде почти занулено. Всичко това по странен начин кореспондира с обещаното „голямо зануляване“, планирано на форума в ДА­ВОС.

Обединих тези две теми просто, за да подчертая, че пред българската порта и пред българския двор отдав­на висят траурните крепове и дрипи на запустението. Ни­ската продължителност на жи­вота е в пряка връзка с цялата безперспективност на българ­ското бъдеще, в което млади­те поколения живеят без иде­али, в страни от традициите на националните ценности. Тази деградация не е случайна и тя напълно обезсърчава прогно­зите за оптимистичните теории на българския народ.

Трябва с горчивина да признаем, че у нас бе прове­ден и осъществен пълният модел за разгрома за една на­ционална държава. Вече дъл­ги години ключовите длъжнос­ти в България се утвърждават само от хегемона. За самостоя­телна външна политика въоб­ще не може да се мисли. На­месата във вътрешното пла­ниране на българския сто­пански и обществен живот е повече от видима. Проблемът с прилагането на т.нар План за за възстановяване и раз­витие, който на практика из­исква закриването на топло­централите в Маришкия ба­сейн е пряко доказателство за експанзията на чужди моде­ли и намерения, за безпамет­ство, национално безразли­чие и формено предателство към българското бъдеще.

От дълго време една горчи­вина дави душата ми. 34 годи­ни се опитвам да се боря с мияз­мите на тази духовна чума, коя­то сполетя народът ни. Но като гледам разделението днес, дори атомизирането на българското общество и фаталното неразби­ране и неоценяване на този съд­бовен момент в живота на наци­ята, все ми идва на ум горчиви­ят въпрос на Стефан Стамболов, изречен по времето преди да бъде един от Апостолите на сво­бодата:

„Ей, народ поробен,

що си тъй заспал?

Ил живот свободен

теб не ти е мил?

 

Клип с пиано и още нещо

Е-поща Печат PDF

Трябва да се досещаме за недоизказаното - то е главното в българско­то веене на политически гащи, и май че е единствено лю­бопитното.

Повечето от нашите герои са си естествени будали - ония, които не са, пък се правят на бу­дали.

Ето го министър Тагарев, врял и кипял във военните шашми - а пък не знае, чий е дронът, който падна на бъл­гарска територия.

Той е първият, ще има и дру­ги – и вече ще ги определят като руски.

Иди и провери, за да видиш, какво е да си имаш работа с хора, които се правят на хаховци.

И след третия руски дрон, ние ще сме в състояние на война с Русия, това ще ни вну­шават – само дето няма да ни кажат какъв ще е финалът на това състояние.

Обаче Плевнелиев ще е в гръцката си вила, Тагарев в ук­раински бункер, Пасито и Поп­тодорова нищо не ги лови, да не ги мислим.

Ами, ние бре, къде ще се де­нем?

Същият Тагарев вече си на­прави устата да сме готови да спечелим поредното си пораже­ние.

Негови са думите: „В послед­ните месеци Русия използва Чер­но море и изключителната ико­номическа зона на България за военни учения, затова страна­та ни обсъжда различни вари­анти за отговор“.

България обмисляла раз­лични варианти за отговор!

България нищо не обмисля и никога не го е правила, дру­ги мислят вместо нея, винаги е било така, а тя дава поредният курбан.

Но Тагарев си знае неговата, разпалва огъня и сетне - беж - в бункера на храбреците.

Точно той е личният теро­рист на клетия Денков.

Винаги отвън разиграват българския сценарий.

И толкова сме им безраз­лични заради непоносимото си блюдолизничене, че този сце­нарий е писан от не особено та­лантливи хора.

Готови сме да поемем всичко - тогава какво друго да очакваме. Подхвърли им два-три иран­ски дрона - и руснаците, и ук­раинците разполагат с такива, - сетне настани корабите си по българските пристанища, на­прави си и база - вдигай пушил­ка, все ще кяриш нещо.

Пушилката е нужна, за да се размият очертанията на всичко, включително и без друго смът­ните видения за Бъдещето.

Ненужно е да се правят срав­нения – ето ги, - поляците вече гледат на Западна Украйна като на своя бъдеща територия, оба­че не им щат зърното на украи­нците.

За унгарците да не говорим: Орбан със сигурност вече е най- влиятелната фигура в Европа, защото има всичко онова, което им липсва на нашите пунгаши.

Ето как говори той: „Сделка­та за украинското зърно е гло­бална измама. Излъгаха ни, а Африка не получи и един хляб“.

Тия неща няма да ги откри­ете в „официалните“ ни медии, особено в националните телеви­зии, които са на път да се зада­вят от прекалена обективност.

Една от тях тия дни по­срещна група украински теле­визионери, за да се обучат вза­имно в обективност и в борба­та срещу фалшивите новини. Представяте ли си, как ще се об­лъчват взаимно?

Официалните ни новини са буквално содомизирани през последните години – нищо, кое­то не отърва на медийните чор­баджии, не вижда бял свят.

И понеже и те не са съвсем наясно пред кого да мятат ка­дилниците, лудницата е пълна.

Дори напълно безопасни факти не виждат бял свят.

Ако някоя телевизия излъч­ва само скритите от публиката факти, ще има нечуван успех.

Засега обаче не виждам как може да се случи това – и така ще бъде, докато не гръмне „онзи“ дрон, който ще сложи Началото…

Дотогава всичко ще отива под ножа, всякаква, дори мижа­ва новинка, която прекрачва отвъд позволената линия.

Няма значение кой я пре­доставя: офицери от разузна­ването на морската пехота на САЩ, професори от Чикагския университет, авторитетни бри­тански медии, анализатори от ЦРУ, бивши президентски съ­ветници, германският Шпигел“, председателят на Военния ко­митет на ЕС, и пр., и пр. – всичко отива под ножа.

За разлика от днешните па­лета, имал съм всякакви срещи с цензурата преди 89-а година и мога да потвърдя, че сегашна­та вече плътно се доближава до нея.

Страхопъзльовщината на­право е безсрамна.

Представяте ли си, да се чуе по нашите телевизии това: „Ук­райна губи войната. Американ­ското настояване за още жерт­ви е извратено“.

Никога няма да се случи - а думите са на бивш съветник на президента Рейгън, който побе­ди „Империята на Злото“.

Рейгън щеше да остане пот­ресен, че напълно невинни неща са недопустими в днешна Бъл­гария.

Живеем с лъжи.

И ако имаме късмет, с някоя и друга Полуистина.

Дъглас Макгрегър, бивш съветник на министър на от­браната на САЩ, преди време каза следното: „Отвратител­но е, че човек, който е свирил на пиано с „различни части на тя­лото си“, е сравняван на Запад с Чърчил“.

Пояснение: Известно е, че преди да стане президент, Зе­ленски, в ролята си на комик, разсмива публиката с корон­ния си номер да свири на пи­ано с пениса си.

Гледах клипа, който уве­ковечава този номер. Той несъмнено отключва лю­бопитни ракурси към ця­лостния образ на Зеленски. Няма нищо кой знае колко по­тресаващо в него – комедийната продукция не винаги се отлича­ва с особено изискан вкус.

Друго е по-важно: остава ли си този номер дистанциран в артистичното битие на украин­ския президент – само там?

 


Страница 4 от 562