Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

НОВИТЕ ЕНИЧАРИ

Е-поща Печат PDF

“НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 Г.” ИЛИ ПИПАЛАТА НА ЕВРООКТОПОДА ПРОНИКВАТ ДЪЛБОКО В СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВАТА И ПОГЛЪЩАТ ДУШАТА НА НАРОДА

 

Всеки божи ден нашият изстрадал български народ се бори не само да изкарва хляба си, да плаща непосилни данъци и такси, но и да защитава домът и семейството си. Войната срещу децата и потъпкване правата на родителите им, е поредният смъртоносен токсичен облак, идващ от запад, който застрашително пълзи над нас и ни държи в непрестанно напрежение и стрес. Неговото име е

„Националната стратегия за детето 2019-2030 г.”

Истанбулската конвенция е обявена за противоконституционна, Пакта за миграция е подписан с „въздържал се”, но въпреки това злото пълзи, като проказа и в Стратегията за детето са заложени текстове от тях. Отново, както в Истанбулската конвенция, читателят още в началото на документа се сблъсква с много неразбираеми думи и изрази. Ето някои от тях: „деинституционализация“, „социална фрагментация и „синергия“, „хоризонталният и интегралният характер на публичните политики“, „сегрегиране“, „маргинализация“, „разширени семейства“, „формална грижа“, „трагетирани услуги“, “резидентни услуги“, „adhos пренасочване“, „дете-центрираният подход“ и пр. и пр.

Във въведението на новия стратегически документ се упоменават усилията на публичните институции и граждански общества, както и отправните точки за разработване на документа, а те са: Конвенцията за правата на детето на ООН; Хартата за правата на човека на ЕС; както и основните сфери на въздействие, формулирани в Софийската стратегия на Съвета на Европа, държавни институции във всички сфери на обществото, но никъде не са споменати родителските организации, родителите, семействата.

Същото е и в раздел III, където се цитират основните принципи и подходи. В Принципа за най-добрите интереси на детето; в Принципа за недопускане на дискриминация; в Право на участие; в Право на живот; оцеляване и развитие – държавата, както и всички нейни отговорни институции са включени,

но родителите – не!

Разбира се обаче, че главната фигура при прилагане на Стратегията за детето ще бъде председателят на Държавната агенция за закрила на детето. „С цел разработване на посочените оперативни документи за изпълнение на Стратегията към Националния съвет за закрила на детето „ще се създаде Междуведомствена работна група, председателствана от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в чийто състав ще се включат експерти от органите по закрила на детето, други държавни институции и представители на неправителствени организации (?), развиващи дейност в области, свързани с гарантиране на правата на децата.” Малко по-надолу на стр. 48 в „Механизми за управление и координация” се казва: „За постигането на целите на Стратегията следва да се предвидят механизми за нейното ефективно и ефикасно прилагане, мониториране и актуализация.

 

Имайки предвид настоящата законодателна рамка, отговорността за тези дейности следва да се възложи на Председателя на ДАЗД, като специализиран орган за закрила на детето в България и в качеството му на Председател на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). ДАЗД отговаря както за координацията на ефективното изпълнение на решенията на Съвета, така и за изготвянето на годишен преглед и периодични мониторингови доклади за резултатите от прилагането на Стратегията и на механизмите за нейното изпълнение, които НСЗД разглежда  и одобрява. С оглед ефективното наблюдение и оценка на прилагането на приетите стратегически решения се предвижда и външна междинна оценка на въздействието на стратегията и изпълнението на Пътна карта за нейното прилагане, която да информира за необходимостта от промени в стратегическите и/или оперативните документи.” (…) „Планират се две редовни независими външни оценки на въздействието (междинна и в края на периода).”

Не е ли това съвместна работа с GERVIO?

Бел. авт. (12-годишният срок за реализиране на Стратегията е разделен на 4 етапа по 3 години с цел парите, които се усвояват по-лесно да се отчитат.)

ДАЗД ще създаде „Механизъм за наблюдение и оценка, чрез участието на всички отговорни държавни институции като това включва и осигуряването на необходимите данни, включително и от изследвания на домакинствата”. Струва си да се замислим какво означава това! Това означава законно да влизат в къщата ти и да отварят хладилника! Виждат че няма кой знае какво в него и проверителят решава, че родителят не може да отглежда правилно детето, за което съобщава на съответната държавна институция. Тя от своя страна задвижва машината и изпраща свой представител заедно с полицаи, които по най-болезнен начин разкъсват завинаги връзката между родител и дете.

Оттам нататък съдбата на детето е неясна. В България много лесно може да се одържавят децата на 90% от семействата, просто защото стотици хиляди българи в активна възраст са безработни или едва смогват да издържат семействата си. Но според Стратегията всичко ще се съизмерва с европейските мерки на отглеждане на децата, които са много по-високи от българските.  И това при положение, че страната ни е на първо място по бедност в ЕС!...

Стратегията предложена от правителството е чудовищна и заради възможността за насилствено отнемане деца от семействата им само заради повишен тон на родителя, пошляпване поради непослушание или лоши оценки в училище, пропусната имунизация или заради донос на отмъстителен съсед или изпратил SMS например. В Истанбулската конвенция - по-точно в Обяснителния й доклад, има клаузи свързани с наказания за отнемане на децата от родителите и даването им на джендър приемни семейства или настаняването им в държавни институции. Точно по същия начин, както се  прилагат вече от

страховитата сексуална полиция GREVIO

в други страни,  така и у нас ще се изземват насила деца, за да бъдат гледани и възпитавани от държавата, ако този документ се приеме във вида предложен от управляващите.

Нека заедно да четем.

„Съгласно чл. 20 а от Закона за закрила на детето, към всяка община се създава Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, дирекция „Социално подпомагане”, местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето”.

„В съответствие с чл. 19, ал 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 ал 1, 2 и 5 от Правилника за прилагане на ЗСП към Областния управител се създава Звено за координация, мониторинг и оценка  на областните стратегии за развитие на социалните услуги.”

Това е обвързаността на институциите в България. Но всичко във всички документи - сегашни и бъдещи, ще бъде съобразено с: Конвенция на ООН за правата на детето; Закон за социално подпомагане; Световна банка; Европейска рамка на ключовите компетентности; ЕС, Световната здравна организация, УНИЦЕФ; Правила на ООН за закрила на ненавършилите пълнолетие лица, лишени от свобода; Подход на ООН към правосъдието за деца; PrisonFellowship Imternational; Основни принципи на ООН относно използването на възстановителни правосъдни програми по наказателни дела, Помагало на УНИЦЕФ за отклоняването и алтернативите на лишаването от свобода и др.

Не бива да се учудваме, че карат адвокатите да стават доносници, тъй като стратегията поощрява доносничеството. Например на стр. 40: „Интегрираният подход предполага информационна свързаност между всички заинтересовани страни. Интегрираните база данни са в основата на успеха на интегрирания подход в политиките за детето и родителите му. Споделянето на обща информация за детето е отправната точка за разбирането на конкретната ситуация на детето и неговите родители, за да се планират мерки от страна на системите и на професионалистите. Интегрирането на данните трябва да се планира както вътре в отделните сисеми, така и между тях, за да може всяка необходима информация за детето да води до адекватна образователна подкрепа, лечение, мерки за сигурност и закрила, както и други форми за подкрепа за целта следва да бъде създаден интеграционен модул, позволяващ координиран и защитен обмен на данни за децата чрез различни нива на достъп между отделни информационни системи и подсистеми. (…) Работещите в системата на здравеопазването, образованието, социалните услуги и в системата за закрила на детето, както и полицията, а когато се налага – прокуратурата и правосъдната система, трябва да бъдат в постоянна връзка помежду си за всяко дете и родител”.

За ефективното изпълнение на Националната стратегия за детето „ще бъдат предложени нормативни промени, които да подобрят координацията и интегрираната работа между отделните политики.”

Но нека се върнем на проверката дали в Стратегията за детето и да видим дали са вмъкнати текстове от Истанбулската конвенция и от Пакта за миграция.

1. В духа на Истанбулската конвенция:

Стр. 25 т. 3 Ключови мерки. Период на детство и юношество (7-13/14-18 г.): „Повишаване на информираността за сексуалното здраве, превенцията на ХИВ/СПИН, рисковото сексуално поведение и ранната бременност”тръпки ме побиват. Сексуално здраве при 7-годишните?!...

т. 4. „Осигуряване на здравни услуги подходящи за младите хора, включително и осигуряване на достъп до здравно и сексуално образование за децата и младите хора В и ИЗВЪН училище”.

т. 7. „Повишаване на нивото на информираност на населението и здравното обучение и възпитание на децата и техните родители по различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания”.

Какво е това? Какви са тези особени грижи? Следват две мъгляви точки от Ранна детска възраст (0-6/7 г.) „Приемане на стандарти за ранно детско развитие и ориентиране на практиката в детските ясли и детските градини към тяхното постигане”. Боже!

В друг раздел т. 4. „Въвеждане на стандарти за качество на грижите в  детските ясли и предучилищното образование в съответствие с европейската рамка за качество за услугите за образование и грижи в ранна детска възраст”. Каква обаче е тази Европейска рамка не се казва! Защо?

В т. 6 се посочват ангажираните с директно прилагане на Стратегията. „Надграждане на квалификацията, знанията и уменията на персонала, ангажиран в системата на предучилищното образование и детските ясни за осигуряване на пълноценна грижа за ранното детско развитие на всяко дете, включително на децата със специални образователни потребности с отчитане на ключовата роля на играта.”

В приложението на документа, накрая, където се отнася за възрастова група от 7-14 г. и 15-18 г.) в т. 5 се казва: „Мерки за насърчаване на промяна в социалните норми по отношение на съществуващи вредни практики – детски бракове и ранни съжителства, и прилагане на програми за овластяване на момичетата и развитие на жизненоважни умения.” Същата терминология, както е и в Истанбулската конвенция!

Особено тревожни са мерките заложени в  раздел: „Области на въздействие и стратегически цели”, в точка „Очаквания към 2030 г., където е записано: (…) т. 2 „Намаляване на броя на децата живеещи в пренаселени жилища, до достигане на средните стойности на държавите в ЕС.” И това, при положение, че демографският срив в страната е доказан и според световната статистика България е с най-бързо топящото се население и с най-ниска раждаемост в света. Какви обаче са средните стойности на държавите в ЕС не се казва?!

Стр. 25. т. 2 „В училищата вече ще са въведени програми за здравословен начин на живот, сексуално поведение и здраве, ХИВ/СПИН, психотропни вещества.”

Стр. 30. т. 1 „Увеличаване на дела на децата във възрастовата група 0-7 г., които са обхванати от услуги за ранно детско образование и грижа, с цел постигане на 33% обхват сред 0-3-годишните и 95% обхват за 4-7-годишните в съответствие с целите на Европейския съюз.”

Какви са целите на ЕС не се казва. Интересно как ще образоват пеленачетата?!...

Още за Ранна детска възраст (0-6/7 г.) – т. 4. „Въвеждане на стандарти за качество на грижите в детските ясли и предучилищното образование, в съответствие с Европейската рамка за качество за услугите за образование и грижи в ранна детска възраст”.

Каква е Европейската рамка не се цитира!...

2. В духа на Пакта за миграция:

Стр. 18 – „На първо място, това са идентифицираните дълбоки промени в сферата на молбилността и на миграцията. Бъдещите граждани на България ще живеят сред хора притежаващи различна културна идентичност. Придобиването на ясни ориентири по отношение на собствената им идентичност, формирането на култура на толерантност, разнообразна езикова компетентност, на способност за бърза адаптация и на емоционална интелигентност ще имат все по-съществено значение за пълноценното развитие на детето в България”.

Явно българското правителство отдавна знае, че със сигурност Пакта за миграцията ще се прилага и в България.

Стр. 30. т. 4. – „Осигуряване на условия за развитие на приобщаващо образование, насочено към отчитане на образователните потребности на всяко дете, както на талантливите, така и на децата и учениците със специални образователни потребности, от етническите малцинства, от семействата на мигранти и на бежанци.”

Стр. 38. т. 5. – „Изграждане на приобщаваща среда чрез кампании и дейности, насочени към запознаване с културата на различни етноси и националности и преодоляване на стереотипите, свързани с тях.”

В параграф „Ключови мерки”. Стр. 44. – „Развиване на стандартите за приобщаващо образование на всички деца, включително и деца с увреждания, от ромската етническа група, бежанци и мигранти.”

Стр. 45 – „Нормативни промени, въвеждащи задължение за изграждане на приобщаваща среда с цел приобщаването на децата с увреждания, децата от различни етнически произход и децата от различни уязвими групи”.

В приложението накрая „Период на детство и юношество (7-13  и 14-18 г.) – т. 5 – „Изграждане на приобщаваща среда чрез кампании и дейности, насочени към запознаване с културата на различни етноси и националности и преодоляване на стереотипите, свързани с тях.”

И още много подобни текстове пръснати из целия документ.

Големият въпрос е

Какво ще последва от всичко това?

Ясно и категорично в Стратегията се казва:

1. „Закриване на всички Домове за медико-социални грижи за деца с недопускане на предоставянето на резидентна грижа за деца на възраст 0-3 години, с изключение на предоставянето на резидентна грижа на деца с трайни увреждания.

2. Закриване на всички Домове за деца, лишени от родителска грижа и ограничаване на престоя на децата в резидентни услуги”.

След като тези домове се закрият, децата къде отиват? Близко до ума е че отиват в приемни семейства, защото няма къде на друго място да отидат!

3. „Отпадане на регулативните механизми на НЗОК за прегледи и изследвания на децата и разширяване на списъка на лекарствените продукти и консумативи за деца за домашно лечение, както и на медицинските изделия, заплащани от НЗОК”.

Налагащият се извод е, че фармацефтичните компании ще забогатяват още повече за сметка на децата и родителите им.

Всичко това, което е в Стратегията на детето ще бъде не само съобразено с документи на ООН, УНИЦЕФ, СЗО, ЕС и пр., но ще бъдат създадени от българските управляващи още много нови документи, които ще променят или допълнят и други закони в България. Ето някои от тях посочени в Стратегията:

1. Нов Закон за детето; 2. Нормативни промени, които да подобрят координацията и интегрираната работа между отделните секторни политики; 3. Разработване на средносрочни тригодишни национални програми; 4. Пътна карта за изпълнение на Стратегията; 5. Нови механизми за събиране на данни; 6. Национална програма за десегрегация в сътрудничество с общините в Република България; 7. Национални стандарти за ранно детско развитие; 8. Закон за детето и семейството; 9. Мерки за превенция на разделянето на децата от семействата; 10. Нов закон за социалните услуги и подзаконовите актове към него; 11. Нов подход към жилищната политика, към социалното и към семейното подпомагане; 12. Система за детско правосъдие, ориентиране към правата на децата; 13. Създаване и прилагане на адаптирани процедури за участие на деца в административни, граждански и наказателни производства; 14. Ратифициране на Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето; 15. Механизъм за наблюдение и за оценка и др.

Новият кръвен данък

Нищо от това,  което се предлага в „Националната стратегия за детето 2019-2030 г.” не е в полза на детето. Децата не могат да се отглеждат от държава, която е абдикирала във всички области и се е доказала като некадърен стопанин. Управляващите не могат да се справят със сираците и безпризорните, с 12-годишните болни от СПИН, с малолетните проститутки, с агресивни малки деца пристрастени към алкохол и наркотици и пр., а са тръгнали да се бъркат в традиционните отношения и възпитание на децата, които растат и се отглеждат в нормални, в здрави български семейства.

Новият кръвен данък на практика ще нанесе страшни психични травми на тях, родителите и близките им за цял живот.

Това, което искат да причинят политиците на народа ни, е престъпление. Според тях агонията ще продължи 12 години. Явно между 2019 и 2030 г. унищожението на българското семейство трябва да стане факт. До тогава ще пеем тъжната-претъжна народна песен „Яничари ходят, мамо,/ от село на село,/ мъжки рожби сбират,/ яничари правят…”.

 

А после всичко ще утихне.

За жалост в България са допуснати много неправителствени организации финансирани от чужди държави, организации и граждани, които не само са влели, вливат и ще продължат да вливат пари в дженръд-идеологията и унищожаването на християнските ценности и семейство, но вече са заели и влиятелни позиции в държавното управление и институции в различни области на българското общество. Пример за това е, че представители на неправителствени организации са участвали в съставянето на Националната стратегия за детето. Да не говорим за подписаните международни договори за милиарди, които се изливат с цел налагане и прилагане на развратната идеология в България.

Това, което се случва в момента, е само началото. Очакват ни тъмни времена. Сега усилено се съставят и подписват от представителите на отделните държави, включително и от България, документи. Скоро те ще започнат да се прилагат в ежедневния ни живот. Въпрос на време е. В някои страни вече е започнало. Стенанията им обикалят света, но е твърде късно. А когато това стигне и до нас, тогава ще разберем истинския им сатанински смисъл, защото злото ще влезе в домовете ни и никой няма да бъде пощаден. Тогава няма да има и кой да ни защити, защото всичко ще е превърнато в закони. А законите, искате или не искате, трябва да се спазват.


 

 

НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ - С ЛЮБОВ!

Е-поща Печат PDF

25 „ФАКТА-ЧУДЕСА”, които може би са накарали президента Шарл дьо Гол да препоръча: „Четете историята на България!”


Това е лаконичният отговор на Шарл дьо Гол, президент на Франция (1959-1969 г.) на журналистически въпрос кои нации са в основата на човешкото развитие. За мнозинството европейци и българи, тогава и сега, тази категоричност и еднозначност на отговора е трудно разбираема и дори шокираща!

Та въпросът е, коя по-точно История да четем?!! В нашите учебници по история няма нищо, ама съвсем нищо като разказ, цитат или преживяване, което да ни наведе на подобна мисъл! През последните три десетилетия българските историческите събития и личности са само маркирани и напълно обезличени, сведени са до грубо щриховане и бегло скициране. Те са представени като малка и едва забележима, незначителна част, регионална от общоевропейския свят. Не съществува ни най-малка податка за това, което говорят президентите на Франция Шарл дьо Гол и Франсоа Митеран, италианският президент Карло Чампи, американският проф. Норман Дейвис, японският проф. Шигеоши Мацуяма, културологът Хари Салман... А те твърдят убедително, че българите стоят в основата на човешката цивилизация, че ние, ни повече, ни по-малко, сме създателите на цивилизацията на нашата планета. Ако „Българската държава на духа се простира от Балтийско море до Тихи океан и от Северен ледовит океан до Индийски”, както утвърждава акад. Димитрий Лихачов; ако българският цивилизационен принос е действително толкова капитален и основополагащ, според десетките свидетелства на учени и експерти от цял свят, защо тогава ние, българите,  и най-вече нашите деца, сме в дълбоко неведение и толкова зле информирани за този наш принос в общочовешкото развитие? Защо българската образователна система игнорира тези факти? Защо нашите и световните енциклопедии блестят с отсъствието на тази научна истина и я превръщат в бяло петно?

Настоящата публикация представлява ретроспекция само на българския цивилизационен принос в развитието на човешкото общество и на българските  вектори на влияния.

Тя е своеобразен протест срещу пълното им отсъствие в българските учебници по История и цивилизации, и от доказаното намерение за тяхното популяризиране.  Написана на базата на известни археологически артефакти, на интрадисциплинални изследвания и изводи, както и на публичните оценки на достиженията на българската цивилизация от научни експерти и световни общественици, тя е опит тяхната истина да бъде извадена от подозрителнатта  медийна тишина, която ги обгръща.

Защото през всичките векове българската история е била унищожавана и ограбвана чрез горене на книги, кражби, рушене на културни  паметници и директен геноцид. В това отношение, най-големите вреди са нанесени от гърци, турци, евреи, руснаци и сърби, разбира се, без да забравяме и постоянната злоумишлена роля на западноевропейския фактор и мерзката сервилност на българската политическа върхушка, която изначално е лишена от себеуважение, национална гордост и  самочувствие!

Българското историческо образование, учебниците  по история, които образоват и възпитават младото българско поколение, не са извор на подобни чувства и собствено разбиране, на истинско историческо знание. Точно обратното.

Ясно видима е в тях тенденцията на грубо изопачаване, за фалшифициране и игнориране на исторически документи, факти и приноса на нашия народ през всичките му исторически етапи на съществуване, включително и в най-новата история. Такова злонамерено кастриране на хилядолетното ни богато, героично и кърваво минало, се извършва напълно съзнателно и злонамерено, в разрез с истината и националния ни интерес, но винаги в угода на чужди национални, геополитически и користни интереси. През годините след Първата и Втората световни войни, победителите, чрез диктата на Ньойския договор, на Коминтерна и Москва, със съгласието на София,  на основата на българско землище, етнос и самосъзнание, чрез жестока политика на асимилация, в рамките на Титова Югославия, бе създадена македонската нация и бе формиран език на основата на грубо фалшифициране на историята и нейните свидетелства. Последиците от този злоумишлен антибългарски акт, с българско съдействие, са налице и с днешна дата  могат да се окачествят само като национално предателство. През 90-те години на ХХ век, не един и двама от емисарите на евроатлантическата общност строго  ни съветваха  „да не се залисваме много-много по своите национални величия и да раздухваме неуместни национални чувства.”, т.е. да забравим и заличим в паметта си това, което ни определя като народ. За целта бяха безпардонно ревизирани и осакатени учебниците ни по история и литература като от тях бяха изтрити  столетия величие и страдание, бе наложена нова „научна“ терминология и политкоректни понятия, бе заличен духът на българското Възраждане, както и подвигът на възрожденските ни  личности. Този геополитически „вятър на промяната” мотивира българския президент Петър Стоянов (1997-2002), на лекция в Клуба за световна политика в Сан Франциско през 2000 г., да декларира със самочувствие и амплом своята „национално отговорна позиция”: „България ще следва общоприетите международни норми на поведение, дори с цената на отказ от националния си суверенитет.“ Емблематично е изречението и на министър-председателя от правителството на СДС Иван Костов по онова време: “Ние не интерпретираме българската политика през българския национален интерес.“ Що за държава и държавници са тези, които се отказват да отстояват своя национален интерес и се явяват проводник на денационализаторска политика и сами обезличават миналото си?! За такава кауза активно работят и дузина неправителствени соросоидни организации, а българският президент през 1997 г. дори връчи  най-високото държавно отличие „Стара планина” – първа степен на самия мегаспекулант Джордж Сорос, за „особени” заслуги към България. За подобни „особени“ и разрушаващи държавността услуги, обаче, една уважаваща и горда със себе си държава-членка на ЕС – Унгария, обяви Сорос за враг №1! Държавата ни, в лицето на своя управляващ елит и държавни просветни органи, досега са били не само престъпно пасивни наблюдатели на кражбите на нашата история, на изопачаването на действителността, но и активен проводник на антибългарски интереси, които са се провеждали съзнателно и планомерно, обезпечени законодателно и нормативно, особено що се отнася до областта на историческото образование. Подобна политика  не е преставала да се провежда и до днес. Всичко в името на конформизма и користта: за да сме удобни, за да не засегнем и, за да не обидим чужди национални чувства и да не изобличим егоцентризъм; за да следваме доминиращата в момента геополитиката на глобализъм и политкоректност, но преди всичко - да усвоим финансовите грантове; да задоволим собствения си користен интерес!

„Четете историята на България!” – не, благодаря! Дори децата и учениците вече не я четат в училище, просто защото там няма какво да се прочете като исторически разказ, който да запомниш и да обикнеш.

Става дума за официалната история, тази която се тиражира и циркулира в българските училища, чрез половин дузина учебници, които не оставят никаква следа в съзнанието на децата и учениците, освен интелектуална мъгла и хаос от дати и събития, удобно представени като чиста хронология! Но кой е казал, че историята е само хронология! През 1999 г. Д. Табаков предрече: „Истинската българска история ще бъде написана от новото поколение учени, които идват сега и не са обременени от комунистически, панславянски и други идеологии, набивани в главите на предишните поколения с една садистична упоритост.“

Две десетилетия по-късно, историята дори и да е частично написана и показана на основата на интердисциплинарните изследвания от съвременните български изследователи, е държана от МОН и присъдружните й НПО-та далеч от учебниците и учебните помагала. И всичко е много по-зле от преди. В същото време обаче ние с право се сърдим и негодуваме, че македонските учебници, тиражират груби фалшификации, кражби и откровени исторически лъжи за нас! Както казва американският мислител и писател Р. Емерсон „Нацията не може да загине освен от самоубийство“. В България опитите в това отношение усилено продължават! Продължава и да не допускат на страниците на учебниците да се изучава тази история „която пази от поругаване и опошляване българските светини, тази която пази последните капчици святост, трепкащи вътре в самите нас”, по думите на историка Петър Добрев. Както  казва една философска максима на Запад: „Човек струва толкова, колкото сам се оцени“.  Същото важи и за нациите и държавите.

Фактите и свидетелствата за българската древност и нейният цивилизационен принос, са толкова значими и престижни, че за мнозина са неприемливи и граничещи с чудо! Ето, едно от тях: „Българското Възраждане е едно от чудесата на ХIХ век.”, казва го Луи Леже.

Но погледнато на широко - чудеса всякакви! По същество, чудото е явление, нямащо обяснение в рамките на природните или научни закони. Възприема се като физически невъзможно или като Провидение Свише. Ако полюбопитстваме на тази тема и нейното проявление в битието на българите, то се оказва, че при нас, чудесата са в реда на нещата.

Защото в дълбините на българската историческа и научна памет, редица факти от историческия път на нашия народ и етнос, се оказват Провидение Свише: от чудото на първопроявлението и раждането на цивилизацията до вихрената хилядолетна спирала Голгота – Възкресение - Голгота – Възкресение.

Оказва се, че Фактите може да се възприемат и като Чудо, за което свидетелства и горният цитат на Луи Леже! Въпреки че фактите на чудото са доказуеми, в общия случай, те трудно и с нежелание се приемат поради глобалния си характер, общочовешките си последици, както и световния престиж, който те носят.

Дори и да не познаваме историята си в детайли, трябва поне крайъгълните й камъни да ни бъдат показани, за да ги видим, осмислим и, за да се гордеем с тях! Затова си позволих да подредя Български факти – чудеса, превърнали се в репери на историческото ни минало и памет:

Фактът и Чудотото на човешкото първопроявление –установен през 2017 г. от международен научен колектив ръководен от  проф. Мадлен Бьоме и  проф. Николай Спасов в м. Азмака край Чиран, където бе намерен предкътник и челюст на прачовек  на 7, 24 мил. години. Този артефакт опроверга досегашната теория, че човешката история започва в Африка. Предците на човека са тръгнали от Балканите преди 7,24 мил. години и в последствие са мигрирали в Африка. Тези  изводи са потвърдени и от най-ранните следи на човешко присъствие и огромно по обем човешко обиталище в цяла Европа, установени в пещерите Козарника, Деветашката пещера и Темната дупка, които се явяват едни от най-важните праисторически обекта в Европа.

Фактът и Чудото на символното мислене и писмеността: Пещера Магурата (40 000г. пр.Хр.), е древен научен и култов комплекс, праисторическа библиотека с 1031 символи и рисунки, които вече са систематизирани и свидетелстват за абстрактна мисъл. Те представляват първообразите на всички азбуки и руни от последващите епохи. Там се намира и най-старата карта на слънчевата система; Дунавската писменост или писменост „Българика” е възникнала през VI-то хил.пр.Хр.. Според учени като Ръгли, Харман, Уин, Мерлини и др., нашата балканска писменост предшества  шумерските пиктограми и египетските йероглифи с около 2000 години.

Фактът и Чудото на летоброенето и календара – VI-то хил.пр.Хр. Създаден е древнобългарския календар, който е първият в света. Той е един от интелектуалните  и културни върхове в древността, създаден от хората живели преди 7500-8000 години. С 12-годишния си цикъл, древнобългарският календар прилича на китайския, но е по-древен и е негов първоизточник. „Китайският календар се явява просто едно късно деформирано копие на българския слънчев календар.”, по думите на писателя Борис Цветанов.

Фактът и Чудото на „Неолитната революция”, VI-то хил.пр.Хр. Тогава възниква Първото уседнало население в Европа;  Най-старите човешки останки в Европа  са открити в с. Оходен, както и най-древната култивирана пшеница; Изобретяването на колелото е документирано чрез разкопките на Дончова могила край с. Биково, Новозагорско, чиято възраст е определена чрез радиоизотопно изследване в Единбурския университет в Англия; Най-ранния соларен символ – свастиката е открита в Кърджали, Слатина (София), с. Оходен, с. Мурсалево, в поречието на р. Струма, с. Алдимир, Деветашката пещера и в Северното причерноморие.

Фактът и Чудото на най-старата цивилизация – Първата позната на човечеството: Това е Варненската златна цивилизация (V-то хилядолетие пр.Хр.). В учебниците ни все още като такива се изучават надълго и широко: Месопотамската, Египетската, на Елада, които възникват с две хилядолетия по-късно.

Фактът и Чудото на металолеенето на мед и злато – от началото на V-то хил.пр.Хр. -  м. Мечи кладенец (Ай Бунар);  късната каменно-медна епоха (4500-4200 г.пр.Хр.) от с.Полковник Таслаково, община Дулово и на др.места;

Фактът и Чудото на най-старите селища и градове. Появата на първата нефритена култура.  – VII-мо  хил. пр.Хр. Това е хилядолетие по-рано от времето, когато китайците са започнали неговата обработка. Най-старите селища са открити в българските земи: с.м. Провадия-Солницата, Езерният град в Дуранкулак, с.м. Юнаците, с. Оходен, Пловдив,  София (Слатина).  На територията на днешна България са открити около 500 селищни могили от епохата на халкорита (каменно-медната епоха: 5000-3000 г. пр.Хр.). Това говори за гъста мрежа от селища през тази епоха. Такава гъстота не е открита в друга част на Европа.

Фактът и Чудото на познанието: Първият Златен век на познание е времето на първата човешка цивилизация – Варненската, със своите златни еталони на линейни, числови и ъглови съотношения, които днес са залегнали в геометрията. Такива са: числото Пи, Фи, царски и нипурски лакът; първите инструменти за навигация, землемерство, астрономически наблюдения, корабоплаване и търговия.

Фактът и Чудото на медицината и хирургията – V-то хил. пр.Хр. Културата на с.м. Хотница свидетелства за осъществена трепанация на черепа, при  която човекът е оживял. Археологическите находки от  с.м. Юнаците говорят недвусмислено за извършена ампутация на китка на жена, която е зараснала успешно.

Фактът и Чудото на тракийските достижения и Орфеевата цивилизация. Това е най-старият и многоброен народ в Югоизточна Европа, прочут с това име 3200 г.пр.Хр. Това е единствената цивилизация не развила робовладелско общество, презирала и неприемала робството като човешка участ и съдба. Те са: Първите металурзи на европейския континент; Производители на бира от преди три хилядолетия, която наричали бритон; Създатели на най-старите европейски маски със сакрално значение - от глина, сребро или злато (V-то хил.пр.Хр.), които по-късно гърците заимствали при театрални представления; Създатели  на писменост и книги, на първото тайно мъжко общество, т.н. орфизъм, който се явява първата идеология, разпространявана чрез книги от Орфей и Музей; Книгите на Орфей са съществували 500 години преди Омир. По времето на Платон, V в.пр.н.е. се е говорило за многото книги на Орфей. Но, днес, в българските учебници по История и цивилизации за траките продължава да се твърди, че били безписмен народ! Те са създатели на мистична култура и религия, вярвали са в безсмъртието; Гърците, техните най-близки съседи,  широко присвояват обичаи, вярвания, герои и култура и ги представят за собствени такива. Книгите са изгорени, светилищата - срутени, Орфей – убит. Ние унаследяваме 150 000 тракийски могили, издигнати в продължение на 3,5 хилядолетия, десетки пищни  златни съкровища,  душевност и култура закодирани върху камък, глина, злато и сребро, шевици,  носии и езически обичаи.

Фактът и Чудото на духа и песента. Голяма и културна Франция е създала 8000 народни песни, голяма и могъща Германия е създала 50 000 народни песни, а разкъсвана и поробвана България е създала 300 000 народни песни (само записаните). Това е най-големият нетленен паметник, който българският народ е издигнал в чест на Орфей. Това е генетичното наследство на неговото дело.

Фактът и Чудото на най-значимия символ за стремеж към Свобода. Траките, наречени българи, дават на света най-великия символ на стремежа към Свобода в световен мащаб – това е личността на  Спартак и неговото въстание на робите: „Свят без роби, за свят на свободни хора!” През следващите векове неговата идея и пример остава жива и съхранена в историческата памет на хората, народите и революциите.

Фактът и Чудото на разселението на невъобразими географски пространства. „Именникът на българските канове“ свидетелства, че българите са имали държава в Европа 515 години преди Аспаруховите българи да преминат Дунав в 680 г. „Тези пет князе управляваха оттатък Дунава петстотин и петнадесет години с остригани глави. И след това премина отсам Дунав княз Исперих, също и досега.“; „От земите на българите излезе хунската ярост”. - летописецът Йордан, 6-ти век; „Народът, които били скити, ромеите наричали българи.“ - арабския летописец Абул-Фарадж Григориус Бар Гебрей  (1226-1286 г.); Анонимният Равенски Космограф (375-376 г.) потвърждава, че на юг от Дунав, в Мизия, Тракия и Македония, от векове „само българи живеят“!

Фактът и Чудото на държавно-творческа мощ и съзидание. Държавите и империите на Българите. Безспорен исторически факт е съществуването на 5-те държави на българите в Азия, за преселението им в Кавказ от далечните планини на Памир и Хиндукуш. В Европа държавните обединения на българите са 7: Кубратова, Кавказка, Волжска, Панонска, Дунавска, Алцековска и Куберова. „Българската държава на духа се простира от Балтийско море до Тихи океан и от Северния ледовит океан до Индийския”, - заключава  Акад. Д.  Лихачов.

Фактът и Чудото на най-старата европейска държава, която не е сменила името си през  вековете.

Фактът на формиране на някои европейски държави и столици, според официалната датировка: България - 681; Англия – 827 г.; Франция – 843 г.; Отделеното от Кара Булгар княжество Киевска Рус – 882 г.;  Полша – 960 г.; Швеция – нач.на ХI в.; Албания – 1190 г.; Сърбия (кралство Рашка) – 1217 г.; Швейцария – 1291 г.; Столицата на България е Плиска  от 681 до 893 г.- това е един от най-големите и богати градове в Европа и света. Гигантски град,  разположен на площ от 24 кв.км. По същото време Цариград е с площ 16 кв.км, Рим – 11 кв.км, Багдат – 7,5 кв.км, Париж – 4 кв.км. Първо датирано споменаване на Москва е от 1147 г.; на Берлин  от 1251 г. , а  Ню Йорк е основан през 1624 г. като търговски пункт на колонисти.


Следва


 

„Трансформацията” на проекта „Белене”: ЗАТВОР ВМЕСТО АЕЦ

Е-поща Печат PDF

При това правителство на площадката в Белене няма да има нито атомна, нито газова електроцентрала. Последната се използва само като претекст за вдигане на забраната върху проучванията и добива на шистов газ от „Шеврон”

След продължило почти три години шикалкавене около проекта АЕЦ „Белене” Бойко Борисов изплю камъчето, което търкаляше в устата си: България се отказва от строежа на Втора атомна. На другия ден отказът бе одобрен и от Народното събрание: „против” гласуваха 42 депутати, 1 се въздържа и 120 подкрепиха решението на правителството.

 

О, цивилизовани европейски вълци!

Е-поща Печат PDF

Защо избрахте ТЕЦ „Марица изток-2“ и Минно-енергийния комплекс „Марица изток“ за най-големите замърсители на атмосферата в Европа и Света? Защо нарочихте СО2 за най-големия враг на климата? Защо не вярвате на учените – биолози, които доказват, че ако няма СО2 в атмосферата, няма да има зелена флора, а без нея няма да има бозайници, няма да има Homosapiens и днешната човешка цивилизация? Защо точно сега постановихте това решение на Съда срещу най-голямата, държавна, българска ТЕЦ? Защото, може би предстои българското правителство да изпълни Решението на Българския Парламент за предоговаряне на текстове в Плана за възстановяване и устойчивост, вмъкнати самоволно от група родоотстъпни „политици“, без необходимите правомощия и в ущърб на българските енергетика, икономика и народ. Защо повярвахте на безродните, сребролюбиви, самозвани „зелени“ защитници на атмосферния въздух, околната среда и здравето на човечеството? Може би им вярвате, защото те лобират откровено за големите корпорации, произвеждащи ВЕИ-съоръжения и търсещи пазари за тяхното пласиране? Не ви интересува, че унищожават за вечни времена плодородната българска земя, хранила българи и европейци петкратно повече отколкото са българите понастоящем. Още по-малко ви интересува, че българският народ, освен че ще гладува, но и ще стои на студено и на тъмно, защото оставен само на ВЕИ, без базови мощности е обречен на „ТОК ИМА, ТОК НЯМА“. Никой не вярва на безродници.

Защо вие – правозащитниците им вярвате? Ако те бяха такива идеалисти, борещи се за чистотата на въздуха и за здравето на човечеството, защо нито веднъж не са протестирали срещу ГЕОИНЖЕНЕРСТВОТО в световен мащаб???

Наскоро публикации информираха за проведен във Вашингтон форум за изследвания на соларното геоинженерство в САЩ, финансирано от „филантропи“ като Бил Гейтс.

Изнесен доклад на форума посочва няколко различни опасности и проблеми, следствие на прилагането на тези програми в световен мащаб. Дейвид У. Кийт е един от учените, участващи в тази инициатива от дълго време. Професор е по приложна физика за Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), професор е в Харвардския университет и председател на Carbon Engineering. Той коментира пръскането на милиони тонове тежки метали в атмосферата така: „Може би ще се стигне до смъртта на десетки хиляди хора годишно като преки резултати от това решение.“ Вероятно именно тежките метали, които вече са били пръскани през годините, са един от очевидните фактори, поради които заболеваемостта и смъртността продължават да нарастват експоненциално. Вероятно точно затова не ни казват, че тези експерименти се провеждат от дълго време. Може да се окаже трудно, да се определи, какво наистина се случва ­ нашият свят е затънал в корупция от много дълго време.“

Правителството на Обединеното кралство финансира изследователски проект за геоинженерство в сътрудничество с университетите в Оксфорд, Кеймбридж, Единбург и Бристол. Някои от предложените частици за пръскане в атмосферата включват: Сулфат (сярна киселина) серен диоксид, Силициев карбид, Калциев карбонат, Алуминий, Силициев диоксид, Цинков оксид.

Д-р Марвин Хърдън, ядрен химик, геохимик и космохимик, публикува доклад озаглавен „Отравянето на човечеството, флората и фауната на Земята чрез подмолната геоинженерна дейност: Последици за Индия.“ В статията се обсъждат и цитират публикаци и за открити тежки метали като алуминий, барий, стронций и др. в дъждовна вода, в летлива пепел и други. Например през периода от юли 2011 г. до ноември 2012 г. 73 проби от дъждовна вода са събрани и анализирани за наличие на алуминий и барий; 71 проби сасъбрани от 60 различни места в Германия, Франция и Австрия. Алуминий е открит при 77% от пробите от дъждовна вода, имало е и много висока концентрация на барий и стронций. Тези концентрации на метали не са резултат от природни феномени, например вулканични изригвания, (нито от големите, български, въглищни ТЕЦ, които имат съвременни сяроочистващи инсталации с ефективност над 97% и въздухът в региона на „Марица изток“ е по-чист от този в София и мнозинството градове в страната, където няма ТЕЦ).

Учените от Харвард имат планове за геоинженерни експерименти в атмосферата. Те възнамеряват да пуснат балон на голяма надморска височина, който ще пръска в атмосферата отразяващи слънчевата светлина частици, според предложения план за борба с глобалното затопляне. Това може да е един отпървите пъти, когато този експеримент става публичен, но не и първият по рода си. Може би единственият друг случай, когато подобна дейност е била оповестена, е бил за Олимпиадата в Китай през 2008 г., където са използвали манипулиране на метеорологичните явления/условия чрез геоинженерство, за да създадат идеално време за игрите. Основно общата идея за борба с глобалното затопляне е да се блокира слънчевата светлина чрез методи, които я отразяват обратно в космоса

Дейн Уигингтън, експерт, основател на GeoEngineering Watch заявява на 8 юни 2022 г. пред Climate.News, че „Климатичното инженерство е най-разрушителната човешка дейност от всички и че 70 процента от популацията на дивата природа на Земята е изчезнала заради нея само през последните 40 години. Това може да е насочено към селскостопанските култури и може да има когнитивен ефект (Ефект на Изгодата – тенденцията да правим или вярваме в нещо, защото много други хора вярват в него или го правят. Свързан е с груповото мислене и стадното поведение.). Имаме само в САЩ шест до девет точки спад на IQ.“

„Това е поразително“, казва миналата година Уигингтън в интервю с основателя на InfoWars Алекс Джоунс. „Всичко това е лудост, прави ни по-глупави всеки ден. Това е научна статистика, базирана на научни изследвания върху алуминия и неговите ефекти върху мозъчните функции. Изводът е, че това е атака от всички възможни посоки. Ако не поправим тази дупка в дъното на лодката, лодката ще потъне.”

Наночастиците насищат почвите и водите на нашата планета в момента. В телевизионно предаване на д-р Ардис, Уигингтън съобщава, че „Дефицити на налягането на водните пари вече се появяват на места като Калифорния, Испания, Португалия и Австралия, където атмосферата е пълна с частици десикант, които абсорбират цялата атмосферна относителна влажност, засягайки селскостопанските култури, дървета и всички форми на флората.“ Той твърди, че на планетата вече има разлагащ се озонов слой, което кара устицата на растенията (образувание, отговорно за обмена на газ) да се изключват и да нарушават фотосинтезата. Всички тези фактори се пренебрегват, но всички те са свързани с климатичното инженерство. Уигингтън твърди, че има много нива на климатичното инженерство, всички от които са злонамерени. „Това е форма на метеорологична война. Това е форма на заблуда на населението относно истинското състояние на климата. Всичко това е токсично и се използва за биологична война“.

Учени установяват, че техниката за отразяване на слънчевата светлина обратно в Космоса може да доведе до увеличаване на популацията на комари, пренасящи болести. Геоинженерството за предотвратяване на климатичните промени може да изложи до 1 млрд. повече хора на риск от заразяване с малария, установиха учени, цитирани от в. “Гардиан”. Докладът, публикуван в Nature Communications, е първата оценка за това, как геоинженерството спрямо климата може да повлияе на тежестта на инфекциозните заболявания.

Защо Ваша чест, дами и господа, европейски „правосъдници“ сте толкова снизходителни и толерантни към геоинженерните практики в Европа и Света, които са прилагани десетки години, а сте така пристрастно строги към малка, бедна и беззащитна България? Нима нейната все още добре работеща конвенционална енергетика, база за нейното евентуално индустриално развитие и икономически просперитет, застрашава благоденствието на богатите европейски страни? Ще получим ли честни отговори на всичките въпроси, тревожещи днес българите?

Преди 148 години великият син на България, гениалният поет Христо Ботев, възкликна в една своя статия, публикувана в бр. 15 на в. „Знаме“: „Няма за българина човешки живот в Турция, няма той да види бял свят, дорде съществува това разбойническо господарство, което е покровител и воспитател на всевъзможни изедници, интриганти, шпиони и паразити!“ Нима и днес, когато България е член на Европейския съюз, започнат като един мирен проект, за да не се завръща никога повече войната на европейския континент, както бяхме убеждавани и ние, и светът, за нас, българите, пак няма и не може да има живот? И пак ще бъдем изтребвани, още по-безжалостно, отколкото през робските години, само че „по-цивилизовано“, по-перфидно, по-подло, но в замяна на това, по-масово и безвъзвратно. Но нека, ваша чест, дами и господа, европейски „правосъдници“, ви припомним и пророческото продължение на Ботевото слово: „О, цивилизовани европейски вълци! И на вас ще заплати човечеството, когато и да е, и където и да е!“

И не мислете, че няма да се случи. Чрез прозренията на поетите, говори винаги Бог! И победата не може да бъде, и няма да бъде, на страната на злото!

 

 

ПОЛИТИЦИТЕ ОСИГУРИХА ВСЕВЛАСТИЕ НА БАНКИТЕ У НАС

Е-поща Печат PDF

Прекалено големите правомощия на банковия сектор в България, без преувеличение, е продължение на цялостната политика за дестабилизиране на страната и за ограбване на българите.

Каквото и да говорят водещите политици, каквито и аргументи да вадят обратно на тази реалност. Защото никой от т.нар. елит не желае да погледне сериозно на въпросите за неравенството в правата между банките и техните клиенти, които поставяме, отказват дори да ги коментират. Чудя се дали това е от преднамереност или от незнание. Всъщност, не допускам да се прави от незнание.

Обикновено за лошите практики на банките в България научаваме от Брюксел. У нас едни и същи гласове от години говорят за банковия рекет над обикновените граждани, но те се неглижират, запушва се устата на такава критика. Помните за подготвяния закон, който предвиждаше затвор за “опасно” говорене срещу банките и който, слава Богу, не се прие. Но фактът, че БНБ и депутати като Йордан Цонев направиха такъв опит, е показателен.

 


Страница 494 от 623