Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Жреците на Ковид-19 и терорът на ваксините Pfizer

Е-поща Печат PDF

13 май 2023 г. е обя­вен за „Световен ден на жертви­те на ваксини­рането срещу Covid-19“ в Ис­пания и други испаноезични страни. Из цяла Испания гру­пата Afectados por las Vacunas (Хора, пострадали от вакси­ните) организира прояви с цел да се помогне за „осъждане­то на гръмогласното мълча­ние на медиите, политиците и фармацевтичните компа­нии за вредните последици“ и да се привлече внимание към жертвите на ваксинирането.

А в Германия бе открит първият паметник на жерт­вите на ваксинирането и про­дукцията на Pfizer – окачес­твена като опасна за живота и здравето на хората.

В Южна Африка група учени и медицински специа­листи от различни държави внесоха съдебен иск срещу Pfizer. В иска става дума за без­прецедентния ръст на тежки странични действия от вак­сината.

В Австралия повдигат об­винения срещу правител­ството и фармацевтичната агенция за травмите, получе­ни в резултат на ваксинира­нето. Изплащат се компенса­ции. До момента са изплатени над 4,87 милиона щ.д. на 137 ищци (само през м. април т.г. са постъпили 3501 заявки и продължава разглеждането на 2263 заявки).

Федералното ведомство на здравеопазването в Германия вече не препоръчва ваксини­ране срещу Covid-19. Лекари­те, които продължат да вакси­нират хората, ще носят отго­ворност. Световният съвет по здравеопазване след мно­гобройни строги предупрежде­ния призова, ваксините C19 да бъдат иззети от продажба.

В края на април от публи­куваното журналистическо разследване на Ли Фанг ста­на ясно, че фармацевтичният гигант Pfizer тайно е финан­сирал специални групи за на­тиск, лобирали за въвеждане от властите в различни стра­ни на драконовски мерки, свързани с ваксинирането и санитарните/ваксинационни „паспорти“. Италианският тв канал Rete4 съобщи, че по вре­ме на пандемията през 2020 г. правителството е давало ука­зания на „експерти“ от подо­бен род кои точно препоръки да озвучават публично. Оказа се, че на Pfizer е било известно за минимум 1223 смъртни слу­чая след ваксиниране с Vax през първите 90 дни. „Това е грандиозна катастрофа от сферата на безопасността на биофармацевтичните пре­парати в световната исто­рия“ – заяви кардиологът от САЩ проф. Питър Маккалоу. Друг лекар от САЩ, който рабо­ти в областта на ваксинацията, Майкъл Хуанг, също говори за големия брой пострадали и твърди, че подобен род вак­сини следва да бъдат забра­нени.

През април Центровете за контрол и профилактика на заболяванията (CDC) за­почнаха спешно разследване в Америка във връзка със „зага­дъчния“ ръст на мозъчни за­болявания сред напълно вак­синирани деца. Според пред­ставители на здравеопазва­нето в САЩ, за 2022 г. броят на редките сериозни абсцеси на главния мозък при децата е нараснал над три пъти.

Показателно е, че още пър­вото ваксиниране срещу Covid-19 повече напомняше окултния ритуал на жертво­приношението. Ваксината бе направена в деня на пълното слънчево затъмнение по но­волуние на 14 декември 2020 г. (този факт отбеляза и прези­дентът Доналд Тръмп).

За това какво се крие зад ритуала на жреците на „но­вата нормалност“ от WEF (СИФ – Световен икономиче­ски форум), фонда на Б. Гейтс (Gates Foundation) и СЗО (Све­товната Здравна Организация) красноречиво говори ударила­та горната летва смъртност на ваксинираните срещу ковид. Например, във Великобрита­ния медиите, след анализ на смъртността от „ковид панде­мията“ въз основа на прави­телствената статистика, стигна­ха до извода: 90% смъртни слу­чаи от Covid-19 засягат вакси­нираното население, 82% от тях – получилите бустерни трикратни ваксини. Тази тен­денция, според средствата за масова информация, се запазва и до днес.

Това че ваксините са се оказали по-опасни от коро­навируса, признаха и самите „жреци на ковида“. Спомена­тият вече Бил Гейтс нарече из­ползването им „огромна греш­ка“ и заяви, че „вирусът е много по-безопасен, отколкото си ми­слехме, а ваксината много по- опасна, отколкото някой мо­жеше да си представи“.

Гейтс обаче не е безобиден наивник, допуснал случай­на грешка. Той е потомствен „жрец на новата нормалност“, усъвършенстващ върху хора инструментариума за нама­ляване на населението с по­мощта на вируси и епидемии.

Дядо му, доктор Фредерик Л. Гейтс, навремето съобщава за аналогичен експеримент, проведен с военнослужещи от армията на САЩ. Три пъти ги ваксинират (от 21 януари до 4 юни 1918 г.) срещу бакте­риална епидемия от вирус на „инфлуенцата“ с чудодейния Pfizer серум от онова време, по­лучен от коне. През 1918-1920 г. терминът „испански грип“ или „инфлуенца“ става общ за вне­запно възникналото заболява­не с неизвестен произход, отне­сло само в Европа живота на милиони хора.

По думите на Гейтс-дядо­ то, на войниците им инжекти­рали случайни дози експе­риментална ваксина срещу бактериалното заболяване. След което при някои от во­еннослужещите се появявали симптоми, характеризирани като „симулиран“ менингит, но „доктор Гейтс лансира фан­тастичната теза, че това не е бил истински менингит“.

Именно Бил Гейтс е сред първите, започнали да за­плашват света с опасността от вирусна епидемия, предсказал „бъдещия вирус, атакуващ бе­лите дробове“ още през 1997 г. и дори „прежалил“ 100 мили­она долара за разпростране­нието на ваксината срещу ко­вид. През 2019 г. структурите на Гейтс организират т.нар. Съби­тие 201, по време на което моде­лират бъдещата „пандемия“.

На 23 октомври 2022 г. Фон­дът на Гейтс и СЗО проведоха нови учения „Катастрофално­то заразяване“ (Събитие 202). А в началото на 2023 г. Гейтс зая­ви, че около 2025 г. ще има още една пандемия, вероятно „мно­го по-жестока от Covid-19“.

Същото нещо през април оповестиха още редица „ковид жреци“ от архитектите на „но­вата нормалност“, като на­пример бившият „медицин­ски“ съветник на президента на САЩ Антъни Фаучи, който за­яви: „Със сигурност ще има из­бухване на нова пандемия, въз­можно догодина“. Генерални­ят директор на Pfizer Албърт Бернщайн, говорейки за но­вата епидемия, излъчва уве­реност: „Аз наистина мисля, че най-добрите дни на Pfizer те­първа ни предстоят, защото Covid беше за мен генерална ре­петиция“.

Медицинските швабиан­ци разчитат на това, че по вре­ме на новата епидемия ще из­мрат 20 милиона души, 15 ми­лиона от които – деца. Мнози­на от оцелелите обаче ще са парализирани и с мозъчни ув­реждания. Под подобен пред­лог към 2030 г. СЗО и структури­те на Гейтс планират да внедрят над 500 нови ваксини. Вакси­ните срещу Covid-19 от типа на Pfizer просто са първите от многото други, които ще се по­явят в най-близко време.

Според сайта на СЗО, до 2030 г. трябва да бъде осигурен 90% обхват с основните вакси­ни, които се прилагат на деца­та и подрастващите. Също така се предвижда наполовина да бъде намален броят на деца­та, които изцяло пропускат вак­синациите и да се внедрят сто­тици нови ваксини в страните с ниско и средно равнище на доходи.

Задачата по внедряване­то на „абонатната медицина“, която се гради върху унищо­жаването на естествения иму­нитет и обвързването на чо­века с принудителните меди­цински услуги от рода на ре­довните ваксинации, наред с управленско-окултната, има и мощна икономическа основа.

Краят на пандемията за­плашва мащабния „бизнес“ (продажбите на ваксината Pfizer – BioNTech в сравнение с мина­лата година са паднали с по­вече от 80%). Та нали „панде­мията“ Covid-19 се превърна в най-доходната криза в исто­рията. 60 години (1965-1995) печалбата на корпорациите беше стабилна. След това дой­доха годините на „финансовия балон“. А „ковид пандемията“ стана единственият период на икономически спад, през кой­то печалбите на фармацевтич­ните корпорации стремително се увеличиха.

И накрая – един смайващ факт. Човекът, който стои на­чело на СЗО, Тедрос Гебрейе­сус, не е лекар, а… официално признат терорист. Той е част от Народния освободителен фронт на Тиграй (TPLF), още през 90-те години. И фигурира в Глобалната база данни за те­роризма. определен от прави­телството на САЩ за терорис­тична организация

https://naspravdi.info/ novosti/zhrecy-kovida-i-terror-pfizer-vakcinacii?ysclid=lhlj55kv bg855515438 (12.05.2023 - 01:00)

Превод: Надя ПОПОВА

 

ПАРИЖ, ГНЕВЪТ НА ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ. ЗАПИСКИ НА ОЧЕВИДЕЦА

Е-поща Печат PDF

Новите слоеве на френското общество – бедни, средно бедни и обедняващи, влизат в бой със системата и спонтанно в рамките на огромен вакуум се образоват политически. Разгневените маси трябваше сами да излязат на улиците, защото го нямаше авангардът

Това не беше демонстрация на парижани. Гражданите на столицата бяха относително малко - единствено представители на средната обедняла класа. Емигрантските предградия на Париж също бяха много слабо представени - само от няколко групички младежи. Видях също жени със забрадки, които без проблем се смесваха с множеството. Цареше доброжелателна атмосфера, която прерасна в гняв, когато полицията започна да разпръсва брутално тълпата, използвайки газови заряди, внесени от Германия.

За първи път се сблъсках с такива методи през 1993 година в Мюнхен по време на манифестацията на левицата и антиимпериалистите. Такива брутални методи по улиците на Париж се прилагаха по времето на Саркози. Явно старите времена на Виши и маршал Петен са оцелели в буржоазните салони.

 

 

Манифестиращите бяха предимно от провинцията. Имаше много бедни пенсионери и дребен прекариат – хора, които са принудени да пътуват с коли до работните си места, поради закриване на ж.п. линии. Затова протестът им беше наречен

бунт срещу цените на горивата..

Тези хора не са “клиенти на автомобилната индустрия или консумацията”, както ги наричат левоцентристите, тоест – “екологичните” буржоа,  които карат велосипеди, вместо коли, но горят тонове гориво по време на своите полети на “интелектуално-политически-излетни конференции” или го използват за внос на чилийски ягоди през зимата. Срещнах в тълпата и много работници от малки градове, дребни търговци на селскостопански продукти, млад разгневен прекариат. Вървяха по групи – колеги от трудови колективи, французи, мигранти от арабски страни или от Испания… Чух много конкретни разговори за това колко получават; за колко може да се живее и колко трябва да заработват допълнително; как отглеждат зеленчуци и плодове в градинките около дома си. Картинката май е позната? Някои от тези хора едва свързваха двата края, други помагаха на безработните си деца или внуци. Такава е действителността в “развитата” Франция, втора класа.

Слушах езика на френската провинция.

Един от младите манифестанти се обърна към мен с думите: „Извинете господине, можете ли да се отдръпнете мъничко, много моля, защото трябва да мина, тъй като по-нататъk строим барикада!“. Езикът на парижани не съдържа такава учтивост.

Селото, малките и средни градове дойдоха на среща с “голямата столица”, в която много от тях никога не са стъпвали. От тук възниква идеята да манифестират по “Шанз Елизе “ и край Елисейския дворец. Традиционно демонстрациите на парижката левица се организират на площадите – на Републиката, на Народа и на Бастилията, което по принцип не пречи на буржоата. „Жълтите жилетки“ не знаеха за това. Те влязоха на територията, където големите клечки се забавляват, а пък за протестиращите тези места са символът на Париж. Простият народ влезе с ботуши в салоните на “цивилизованите” буржоа и чуждестранните олигарси (американско-арабско-израелско-руски) и,  както личеше от разговорите, разбра това, едва когато вече манифестираше из тези престижни булеварди и улици, украсени и осветени в чест на зимния празник на консумацията, незнайно защо наречен Рождество Христово.

Насилието дойде от страна на полицията.

Настроенията сред манифестиращите бяха съвсем мирни, бих казал – добродушни. Едва когато полицията употреби газ и навлязоха водните оръдия, демонстрантите започнаха спонтанно да строят барикади и да палят огнища, за да изразят по този начин гнева си. Важно е да се подчертае, че внимаваха огънят да не предизвика пожар на околните сгради.

На “Шанз Елизе” се намират луксозни хотели, банки, скъпи ресторанти.

Демонстрантите не докоснаха нито една от тези сгради.

Не посегнаха – въпреки целия си гняв, към богатите и безделниците от цял свят, които обикновено пребивават там. Това още веднъж трябва да се подчертае, макар сам да смятам че трябва да се окупират обекти на банкови измамници и на медиите, които им служат.

На демонстрациите видях един-единствен представител на крайната десница, който носеше лозунг  “Народният фронт ви подкрепя”, сякаш май не е знаел, че Фронтът промени названието си преди няколко месеца. Много повече бяха представителите на левицата, които по-скоро бяха благосклонно приети. Видях няколко червени знамена, портрети на Че Гевара и няколко палестински шалове. Но това бяха само отделни акценти. Голямата част от хората не демонстрираха каквато и да е политическа принадлежност. Лидерът на “Непокорна Франция” Жан-Люк Меланшон апелира в Туитър за подкрепа на манифестиращите, но забелязах само един от неговите депутати – Руфин, който спокойно разговаряше и спореше с демонстрантите. Нито един от тях не беше дошъл с лозунги и партийни знаци, на която и да било група.

Така наречените “комунисти” имаха в същия ден свой конгрес, което беше идеален претекст да не участват, а да се ограничат единствено до “подкрепа на манифестиращите” на думи. Новата антикапиталистическа партия (NPA) също не взе участие, но това не беше особена изненада. Тази група вече от няколко години предпочита да провежда събрания по салони и да произнася нравоучителни речи за морал, вместо да осъществява контакт с масите и да провежда политическа дейност сред най-ниските слоеве в обществото, сред хората от реалния живот. Във Франция съществуват много малки и големи “леви” групировки , но те също не се появиха на демонстрациите. Дори отделни лица от тях да са присъствали в тълпата, то те са се старали да се придържат към “привидната аполитичност”, съгласно възприетия (за жалост) днешен етикет.

@Контраст между историята и нейният медиен образ

Манифестантите бяха предимно от среди, които до този момент не са се занимавали с политика. Едва сега започват да се учат и докато не са били обхванати от гнева, са били пасивни. Толкова повече тези хора бяха шокирани от лицемерието на медиите и насилието от страна на полицията – тоест от неща, които са отдавна известни в Париж. Едва сега се сблъскаха с тези реалности, изпитаха на собствен гръб контраста между истината и нейния медиен израз.

Демонстрантите много дискутираха помежду си, всеки от тях в крачка се учеше на политическо мислене. И то благодарение на Макрон! Огромни благодарности към него за това!

Така  в общи линии изглеждаше това, което се чуваше, забелязваше и се крещеше из шествията:

„Медиите лъжат! Макрон да си отива! Банкерите крадат! Да се убият банкерите-измамници! Дълговете са несправедливи! Да се атакуват данъчните райове! Да се контролира нарушаването на данъчния закон от богаташите! Да се контролира износът на капитали! Да се повиши стандартът на живот, отнемайки богатството от богаташите! Не можем да живеем с такива заплати! Не се борим за себе си, а за правото на живот на нашите деца! Да се сложи край на скъпоструващите войни в Африка и арабските страни! Вън оръжейните дилъри! Обвиняват ни във фашизъм, защото нямат аргументи!“

И още:

Всички ние живеем във Франция, трябва заедно да се борим! Искаме право на достойни доходи и работа! Надяваме се, че предградията (имигрантските) ще се присъединят към нас и едва тогава ще се борим истински! Политическите партии и синдикатите не се справят, а ние бяхме твърде послушни, затова днес трябва да сме сериозни и да се организираме! Досега имаше бунт, време е да преминем към революция! Да разрушим системата!

Да свалим Макрон, правителството и системата!

Нито дума за ЕС, нито за НАТО. Видях и такива лозунги: „Гражданското общество трябва да е в парламента!“. Чух да пеят „Марсилезата“, чийто куплет – ”.. да вървим, с нечистата им кръв, браздите да удавим!”, демонстрантите промениха на “кръвта на Макрон”.

Запечатала ми се е една сцена – ливански ТВ канал интервюира демонстрантите. Изведнъж един от тях, виждайки камери, изкрещява: “Медийни проститутки!”. В същото време някой от тълпата му отговоря: „Това са ливанци, остави ги да си вършат работата, благодарение на тях хората ще разберат какво наистина става тук. Френските медии лъжат!“. А друг от тълпата крещи: „Ливанците вече знаят какво значи подстрекаване, насъскване на един срещу друг в името на религия и раса, ние не искаме това у нас, трябва да бъдем заедно, за да се борим за достоен труд в нашата обща за всички Франция!“.

Ливанците бяха радостни, усмихнати…, а френските журналисти бяха много малко. Личеше, че се бояха от реакцията на хората. Когато камерите на правителствената BFM TV се приближаваха до тях, демонстрантите крещяха: “Ще задавате въпроси, а след това така ще орежете всичко, за да ни изкарате фашисти или провокатори. Умеете само да извъртате казаното и да лъжете! Не ви ли е срам?”. Телевизионният екип избяга, а тези уж леви журналисти от “Le Quotidien”, когато се опитваха да разговарят с демонстрантите, питаха: “Но добре, знаете, че Макрон не може да си отиде, защото такива са принципите на демокрацията. Кажете всъщност какво конкретно искате той да направи?”.

Около 80 процента от французите подкрепят “жълтите жилетки”. Това са резултати от официалните сондажи, които действително се потвърждават дори при разговор с полицаите. Те също в своите мисли често са на страната на протестиращите. Това означава, че сред манифестиращите има много такива, които са гласували за Макрон и за Льо Пен.

@Никой не говори открито с езика на десницата.

В нито един разговор не чух расистки изказвания или такива в духа на Льо Пен… Не твърдя, че липсват такива. Но тези, които биха ги изразили, добре разбират, че това не е мястото, където да демонстрират подобни възгледи. Чух дори разговор на група млади хора, които казваха: “Разберете, че не трябва да гласувате за тази к…а Льо Пен, която се представя за опозиция. Точно това иска Макрон!”. Що се отнася до самата Льо Пен – тя, от една страна, искаше да поеме това движение, но от друга, се боеше от него.

Новите слоеве на обществото – бедни, средни и обедняващи, влизат в бой със системата и спонтанно се образоват политически в рамките на огромен вакуум.

@Какво прави в това време левицата?

Споменатият конгрес на Френската комунистическа партия установи ново лого, без сърп и чук, а с картата на Франция под формата на петолъчка, в короната на която е поставен екологичен символ – дръвче… ”Непокорна Франция” почти окончателно се раздели между радикалите от една страна, които искат да се включат в конкретна класова борба и да градят стабилни фундаменти, и от друга страна – тези, които се стремят по институционален начин да погълнат останките от Социалистическата партия и са готови на “компромиси” в името на т.нар. “реализъм”…

Генералната конфедерация на труда подготвя свой конгрес – там също се наблюдава остър спор между лявата база, която иска класов синдикат и връщане в рамките на Световната синдикална федерация, и десницата, която пък от своя страна подкрепя линията на Европейската конфедерация на профсъюзите и Международната синдикална конфедерация. Други “умерени” синдикати – особено CFDT, са против манифестантите. Само федерацията Force Ouvriere ги подкрепи. Сериозните някога групировки на троцкисти, анархисти, маоисти, еколози се превърнаха днес, до голяма степен, в дискусионни клубове на политически пенсионери.

В същото време време младите хора градят своя нова визия, създавайки сдружения, които започват да се делят на по-леви и по-десни, от роялисти до ултра-маоисти или “аполитични”. Все по-голямо е разделението между “моралната левица” – онази, салонната, лозунгарската, интелектуално-буржоазната, институционалната, “общонационалната“, и класовата – местна, народна левица, която е склонна да  поеме риска на последствията от своите решения.

@Крайнодесните също се реконструират.

Конфронтацията изглежда е неизбежна, но не с Националния съюз на Марин льо Пен, а с твърдоглавите представители, проповядващи “идентичност” – бяла или ислямска. Тези десни засега са в изолация от масите, които твърдо вървят по земята и калкулират на базата на материалните си интереси, независимо от това дали вярват в Бога, дали са мюсюлмани, католици или други. Процесът се развива, а “жълтите жилетки” ускоряват периода на съзряване. Разгневените маси трябваше сами да излязат на улиците, защото го нямаше авангардът…

Историята на Франция ни учи, че народът най-напред обсъжда по кафенетата и на улицата, а когато излиза на протест, става самостоятелен, след което започва да клони наляво. Разбира се, че хората са си хора, че хората на труда са си такива, независимо какво точно работят, че няма расови, националистически, религиозни разграничения. Вчера се оказа, че с най-задълбочено комплексно мислене се срещнах сред работници от един завод във френската провинция. Този факт потвърждава максимата, която левицата знае отпреди 150 години –  съзнанието се базира на производствените отношения.

Протестите продължават.

 

Бруно ДръвескиИсторик и политолог, занимава се основно с геополитически изследвания. Преподавател в Националния институт по източни езици и култура в Париж (INACLO). Активист на леви и антивоенни движения, редактор на портала lapenseelibre.org

 

Превод: БИСТРА СТАЙКОВА


 

ИЗПРАВЕТЕ СЕ И ТЕ ЩЕ ПАДНАТ!

Е-поща Печат PDF

Прощално писмо на Фидел Кастро до всички хора по света


„Другарки и другари,

братя и сестри от целия свят!


Моето време изтича. През целия си живот съм се борил за справедливост и достоен живот за всички хора по света. Винаги съм желал Куба да бъде пример за това, че е възможно хората да живеят в разбирателство и да се развиват не за сметка един на друг, а заедно, с общи усилия. Много скоро вие ще застанете пред избора между това да се откажете от бъдещето на децата си за сметка на илюзорната сигурност в настоящето или да се борите за бъдещето на децата си, понасяйки лишенията на днешния ден. Куба направи избора да понесе лишенията, именно в името на бъдещето. Тази битка не се печели. Тя е вечна.


Ако искате да имате бъдеще, трябва да се изправите срещу тези, които искат да ви го купят срещу шепа евтини дрънкулки, както са направили с кореното население на Америка преди не чак толкова много години. Тези хора ще дойдат при вас и ще ви обяснят, че когато държавата се грижи за своите поданици, това е робство, а свободата е възможна само тогава, когато се надпреварвате един с друг. Те ще замъглят вашия ум, предлагайки на тялото ви хиляди удобства и ненужни, и извратени удоволствия, които обаче, за да ги получите, ще трябва да жертвате душата си и ценностите на дедите ви.

И всичко това те ще направят за печалба. Печалба, зад която се крие огромна кражба. Те ще дойдат и ще купят вашето бъдеще и това на децата ви с пари и вие, ако не сте внимателни, ще попаднете в техните изкусно заложени капани.

Тези хора са извратени чудовища. За тях работата не е обществено-полезен труд, а начин за трупане на богатства. Ако им се предадете, не след дълго ще намразите не само работата, но и живота си.

Аз ще ви кажа как да ги познаете. Те винаги ще ви говорят за печалба, за икономически растеж, за конкурентоспособност, за пазари, но никога няма да кажат и дума за достойно заплащане на труда, социални грижи, безплатно образование и здравеопазване. Те ще поискат вашия труд, но няма да искат да платят за него. Ако се съгласите да им работите, ще загубите бъдещето си. Вие трябва да се изправите срещу тях. Срещу малцината, държащи световното богатство. И трябва да го направите ЗАЕДНО. А за да сте заедно, трябва да си имате доверие. Нещо, което те ще се опитат да подкопаят по всевъзможни начини. Ако искате да спечелите, трябва да се откажете от парите им и дори да ви предложат баснословни суми, да не продавате труда си за техните пари.

Вашата победа ще дойде тогава, когато сте успели да се обедините всички. Когато благодарение на това обединение, сте изградили едно ново общество, чиято висша цел е общото благо, а не паричната печалба и жаждата за лична собственост.

Парите могат да съществуват и без да се използват за трупане на печалба, а печалбата може да не се измерва в пари. Нима има по-голяма печалба от това вие и децата ви да сте здрави, образовани и резултатите от труда, който полагате, да се усеща от всички и да допринася за благото на всички, а не на малцина алчни и хищни капиталисти?

За тях, вие не сте нищо повече от това, което произвеждат огромните им фабрики, а именно - стоки за еднократна употреба.

Братя и сестри от целия свят,

обединявайте се, включете се в борбата срещу хищната същност на налагания ви обществено-икономически модел. Помнете, че срещу всяко изкушение, което ви предлагат и вие вземете от тях, те получават част от вашето бъдеще.

Отхвърлете парите им, работата им и ценностите им, и ще бъдете свободни. Животът ви ще има смисъл.

Не се страхувайте да се изправите срещу тях, защото именно вие сте основата, върху която те градят своята власт и трупат своето богатство.

Изправете се и те ще паднат.“


Прощалното писмо на Фидел Кастро до всички хора по света бе разпространено от Кубинската национална телевизия.

Публикуваме пълния текст на писмото.


 

ПОТОМКА

Е-поща Печат PDF

Няма прародителски портрети,

ни фамилна книга в моя род

и не знам аз техните завети,

техните лица, души, живот.

Но усещам, в мене бие древна,

скитническа, непокорна кръв.

Тя от сън ме буди нощем гневно,

тя ме води към греха ни пръв.

Може би прабаба тъмноока,

в свилени шалвари и тюрбан,

е избягала в среднощ дълбока

с някой чуждестранен, светъл хан.

Конски тропот може би кънтял е

из крайдунавските равнини

и спасил е двама от кинжала

вятърът, следите изравнил.

Затова аз може би обичам

необхватните с око поля,

конски бяг под плясъка на бича,

волен глас, по вятъра разлян.

Може би съм грешна и коварна,

може би сред път ще се сломя -

аз съм само щерка твоя вярна,

моя кръвна майчице-земя.

 

Възпоменание за великия син на България

Е-поща Печат PDF

На 23.I. (4.II.) 1872 г. е роден Гоце Делчев, една от най-достой­ните, безспорни и обаятелни личности в българ­ската история. 13 месеца след тази дата е обесен Апостола на свободата Васил Левски. Ся­каш самата история се е по­грижила за продължителя на неговото дело.

Гоце Делчев загива на 34 години както и много негови другари и предходници. (Като си помисли човек, как вече 13-а година в страната ни хора, поя­вили се кой знае откъде и как, се занимават с важните държавни и политически работи, мотат се, туткат се, лъжат безочливо, кра­дат без срам и свяст, слугуват и се оправдават с времето, обсто­ятелствата, хулят и ругаят наро­да си…!!!)

На Гоце Делчев принадле­жат думите: „Не е малко да бъ­дем само човеци”. В онова слож­но и жестоко време той е бил – въпреки всичко. И още: „Аз не воювам против османлиите като народ, аз воювам против османската тирания като гос­подарствена система.”

Техническият модел в Бъл­гария не е от вчера и само външни сили имат желание и интерес да го прекрояват – как­то направиха на други места на Балканите. Аз поне не знам ня­кой в Европа и в света да е фор­мулирал така точно и кратко идеала на световното човеш­ко устройство като Гоце Дел­чев. „Аз разбирам света един­ствено като поле за културно съревнование на народите”. Ог­ледайте се ослушайте се и ви­жте с кого и как се съревнова­ваме!

 

Родният град на Г. Делчев е Кукуш (дн. Килкис на терито­рията на Република Гърция – б.р.) е населен от векове с бъл­гари. Това е първия български град с български владика. Родът Делчеви е стар, уважаван род.

Бащата Никола притежа­ва ниви, лозя, 150-200 глави овце, дюкян. На младини е из­вестен борец. Дори на стари­ни (умира 1920 г.) е със запазе­на горда осанка, тежка походка и красива премяна. Възпитава децата си на труд и почита­ние, строг и справедлив. Май­ката, Султана, е известна кра­савица, работлива, с изклю­чителна доброта и човещина. Георги (наричан от дете Гоце) е първородният син. Има още трима братя и пет сестри. (Ос­вен Гоце в борбата загиват и двама от братята му).

Още от ученическите му го­дини проличават възможност­ите на Гоце Делчев за самодис­циплина и съсредоточаване. От голямо значение е и учение­то му (както и на много българ­чета от Македония) в известната Класическа българска гимна­зия в Солун. Както е от значе­ние и съставът на учителите там. Тогава между учителите са и Константин Величков, Григор Пърличев. По традиция една част от учениците след това оти­ват да учат във Военното учи­лище в София. Преди Делчев за Военното училище заминава на­пример Борис Сарафов.

Гоце Делчев влиза в учили­щето през 1891 г. Тогава влиза и Борис Дрангов. Малко след тях – Петър Дървингов, Соф­рони Стоянов, Йордан Вене­диков и много други българче­та от Македония. Без особени проявления, без особен блясък – такава му е натурата – Делчев изкарва първия курс на Военно­то училище от 3 години. Въпре­ки че не се сблъсква често с ко­мандирите си като Дрангов, не прави момчешки лудории като повечето юнкери, Гоце Делчев трудно се поддава на упори­тия натиск на военната дис­циплина. Накрая на обучението юнкерите се оценяват по 12-ба­лната система. В нея освен из­питните оценки в края, влизат и понятия като патриотизъм, чув­ство за дълг и чест, за саможерт­ва за родината. Само че крите­риите зависят от усета и виж­данията на оценителите. Гоце получава оценка 9,45 – добра, но по-ниска в сравнение с мно­го от другарите му в ротата. Но така е и при Борис Дрангов – ко­гато подреждат 100 души от ви­пуска по баловата оценка, той е в края на списъка. Гоце Делчев го няма в този списък, защото е из­ключен заедно с още 5 души. Четирима от 6-те, между кои­то и Делчев, имат право да се върнат в армията, като пода­дат молба. Той отказва. Исто­рията, и тя прави по-късно своя списък, и в него влизат Гоце Делчев, Борис Дрангов, Петър Дървингов…

Странна намеса на съдба­та е и връзката, и дружбата на Гоце с мюсюлманина Хюсеин Тефиков от неговия взвод (в училището има още един мю­сюлманин – Исмаил Юруков). Гоце Делчев, състрадателен по природа, помага често на Хю­сеин в учението и при полеви учения. Казват, че дори имало случай да стреля по мишена­та му, за да изкара той по-до­бра оценка. Тефиков бил слаб курсант и повтаря една година. (През 1903 г. Хюсеин Тефиков командва войсковата част, като обкръжава и убива Гоце Делчев. Бащата на Тефиков пък е свързан с убийството на В. Левски!). След изпитите Гоце Делчев е определен да служи в 22 Тракийски полк в Татар Пазарджик. Падането на Стам­болов забавя производството на юнкерите. Създава се бро­жение, недоволство. Аноним­ни ругателни писма получа­ват началникът на училище­то, военният министър Рачо Петров. Започва разследване. Намерени са книги в шкафче­та на юнкери. Оказва се, че са внесени от Гоце Делчев. Така той бива изключен. (Още едно странно съвпадение – Васил Левски сваля расото си, за да се отдаде на народната работа по друг начин – и както пише поетът „девет години той ски­та се, без отдих, без сън, без по­кой”…). Гоце Делчев се отказ­ва от военна служба след из­ключването и 9 години, до смъртта си, организира наро­да в армия, която да може да извоюва свободата си.

Есента на 1894 г. Гоце Дел­чев се среща с Даме Груев и веднага се сприятеляват и за­работват заедно за народното дело. Христо Силянов пише: „Мъчно би могло да си представи човек по-щастливо съчетание на две уши, тъй сродни по благород­ство на своите пориви и различ­ни по индивидуални качества… Единият (Гоце) смята хората изваяни по негов собствен духо­вен образ и вярва безкрайно в до­брата им природа, другият виж­да във всеки човек обект за на­блюдение и въздействие…”.

Гоце Делчев става водач твърде млад – на 24 години. Като че ли предусеща недости­га на време и работи с бързина­та на вятъра. За кратко минава надлъж и шир по села и палан­ки в Македония, а след това и в Тракия. Основава комитети, разговаря с много хора и ги привлича за целите на органи­зацията, за свободата и рево­люцията. Гоце Делчев вярва, че по природа човек е добър и хо­рата откликват на искреността и доверието му, както на никой друг. Любовта и милосърдие­то са главното оръжие срещу човешките слабости и недъзи. Като никой друг той умее да из­слушва и разбира хората. „Запри­казва те пръв, докато ти го гле­даш и му се любуваш. И пипа пра­во в душата ти, на най-нежната струна”.

Всички, които са се среща­ли с него, са почувствали огро­мното му обаяние и авторитет. Дори враговете му знаят – той държи на думата си, никога няма да измами, няма да излъ­же.

Гоце е единствения, на ко­гото дори страховитият и не­преклонен Сандански никога не кърши хатъра. Само на него Яне има пълно доверие. Кога­то след месеци рискове и преме­ждия той и другарите му Черно­пеев и К. Асенов (племенника на Хаджи Димитър, френски въз­питаник, човек с невероятна, ис­полинска сила) вземат откупа за мис Стоун – 103 кг злато, го предават за организацията на Г. Делчев.

За морала на тези хора може да се съди и от факта, че не взе­мат и грош, въпреки че и пора­ди дейността им родителите на Яне и семейството на Чернопе­ев – жена и 4 деца, мизерстват. Кръстю Асенов оставя на сестра си 3 хил. лв. да ги предаде на Гоце, а после иска 10 лв. от май­ка си за преки нужди. Гоце Дел­чев си познава хората и без да ги пита, праща по 5 лири на жената на Чернопеев и бащата на Яне. Последният не искал да ги прие­ме, че синът му ще се сърди! Така се привличат хора и се гради де­лото. Може би затова амери­канския автор, А.Д. Смит виж­да четниците така: „Тези маке­донски четници са отделна са­мостоятелна раса… Всички са млади, смели и интелигентни и са цветът на българския род… Те не знаят какво значи страх, за няколко часа се опитвах да обясня значението на тази дума на един от тях. Между тях съ­ществува неписан закон – никой не трябва да обръща внимание на собствения си живот, когато е застрашен животът на друга­ря му. А какви великолепни бой­ци са!”

Михаил Герджиков, който е много близък с Гоце Делчев, казва, че е „съвестта на маке­донската революция” и твърди, че докато е бил жив Гоце, дис­циплината в организацията е била по-добра, поддържана не толкова от строги прави­ла, колкото от „моралното въз­действие на човека, който бро­деше из цяла Македония и Тракия и с личния си пример чертаеше какъв трябва да е нравствени­ят облик на революционера”. Си­меон Радев нарича Гоце Делчев „праведник с кама в пояса”.

„Г. Делчев не обичаше да го­вори дълго. Той никога не взема­ше позата на оратор или запо­ведник, но словото му беше убе­дително, изпълнено с чувство на дълбока жал за бедните и голи­те, за сираците, вдовиците, ста­рците. Той рисуваше картини пред слушателите си и ги трог­ваше до дъното на душата им.”

Гоце Делчев остава чужд на озлоблението, не търпи кавги и заяждания между съратници – дори когато Върховният коми­тет отваря втори фронт на ВМРО. Пейо Яворов, автор на едни от най-точните и правдиви неща за Гоце Делчев, пише: „…В ин­тимен кръг той въздишаше: „Клета Македония… разправа­та с върховистите ни се налага, но тя би могла да бъде и по-малко отвратителна”.

Едва ли е случаен и фактът, че Делчев е един от малцината дейци, срещу когото не е стре­ляно от братска, българска ръка! Както и Левски, той има принцип: „Трябва да се надява­ме само на себе си, само на свои­те гърди и мишци, само на своя­та воля и сила.” (Да сте видели в последните години, някой да не се е привел, навел, примолил на външни благодетели?)

Към края на 1902 г. нати­скът върху Вътрешната орга­низация за въстание от страна на Върховния комитет в София се засилва. Княз Фердинанд иг­рае свой пасианс. От ръководи­телите на вътрешната организа­ция категорично против преж­девременно въстание са Гоце Делчев и Гьорче Петров. След дълги спорове в Солун се взема решение за въстание, при от­съствие на повечето от ръково­дителите.

През януари 1903 г. Гоце Делчев напуска София на път за Македония. Отбива се ве­черта в дома на Янка (Юстини­ана) Каневчева, родом от Охрид. Там е и Михаил Герджиков – бъдещия съпруг на Янка. Тя дава на Гоце, ушито от нея знаме за четата му. В Самоков го чака Яворов и му дава посветени на него 4 стихотворения.

Яворов тръгва с Гоце за Ма­кедония. През март Делчев пра­ви един от малкото сполучли­ви опити и взривява моста на р. Ангиста. Преди Великден се вижда с Даме Груев, който също гледа на предстоящото въстание с някакъв свой фатализъм и каз­ва: „По-добре един край с ужаси, отколкото ужаси без край”.

На 15-18 април светлите и самоотвержени момчета от Солун правят своите атента­ти. От 10 души и гемеджии слу­чайно оцеляват само двама. Те са търсили смъртта, но са искали да няма други човешки жертви. За съжаление това не се получава.

На 19 април Гоце стига с че­тата в с. Баница, Серско. На 20 тук са и четите на Георги Бро­далията и Димитър Гущанов. Тук е и Димо Хаджидимов. Той споделя пред Яворов за по­следните часове от живота на Гоце Делчев.

На 20 вечерта Гоце съну­вал, че куршум го удря в сърце­то. Мислил си, че брат му Мицо е убит. На 21 април, рано су­тринта, започва блокадата на селото. По ирония на съдбата аскерът е предвождан от съ­щия Хюсеин Тефиков, на кого­то Гоце е помагал във Военното училище.

Гоце Делчев решава да рис­кува и да излезе извън селото – за да не пострадат селяните. По­вежда 14 души. Накрая на село­то попадат на войници. Гоце дава един изстрел срещу тях и ада е пронизан.

В боя загиват още 6 души, между тях и Гущантов. Хаджи­диов разказва: „Петнадесет часа гледахме мъртвия Гоце, приведен, сякаш върху гроба на Македония и… ни се късаха сърцата.”

На другия ден срещат стария войвода, дядо Илия Кърчовали­ята. Пита ги за Гоце. Казват му. „Старият харамия оброни глава, едри сълзи потекоха из очите му и цял половин час плака неспирно като дете, без да продума…”

Скоро за смъртта на Гоце научава и Сандански. Хората, които му занасят лоша вест, спо­делят, че никога не са вижда­ли челичения Яне Сандански в подобно състояние. След това избухва страховитият му гняв. Хванати и разпитани са пред­полагаеми предатели на че­тата, след което са убити край гроба на Гоце. Истината за пре­дателството на четата на Делчев обаче е мътна и неясна и до днес.

На 20 юли (2 август) – Илин­ден, започва въстание.

На 5-6 август (19 нов стил – Преображение Господне) се вдига Одринска Тракия.

Срещу 300-хилядна турска войска се вдигат на смъртен бой 14-16 хиляди бойци. Някои като Силянов сочат и по-големи цифри. Боевете траят 2 месе­ца. Убити са 994 въстаника. От мирното население са убити и изклани 4 694 души. Озлочесте­ни са 3 122 жени и девойки, от­влечени са 176!

Изгорени са 202 села.

Без дом остават 70 835 души!

В Княжество Българи идват 30 хиляди бежанци.

Общественото мнение в Ев­ропа е потресено. Същата Евро­па, която ревизира естествените етнографски и народностни гра­ници на България.

Във в. „Дейли нюз” от 29 ок­томври 1903 г. Дж. Оксънфорд пише:

„Британио, ръцете ти са в кръв!

Оградите са в кръв, пътеки­те ска в кръв

И твоите ръце, Британио са в кръв!

Огнищата са в кръв, потоци­те кървят

и този дивен край е ткрвав, кървав ад –

Британио, ръцете ти са в кръв!”

А в пространството се но­сят думите на Гоце Делчмев: „Не е малко да бъдем само чове­ци!

 


Страница 15 от 533