Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 21 (23 май 2023) Жреците на Ковид-19 и терорът на ваксините Pfizer

Жреците на Ковид-19 и терорът на ваксините Pfizer

Е-поща Печат PDF

13 май 2023 г. е обя­вен за „Световен ден на жертви­те на ваксини­рането срещу Covid-19“ в Ис­пания и други испаноезични страни. Из цяла Испания гру­пата Afectados por las Vacunas (Хора, пострадали от вакси­ните) организира прояви с цел да се помогне за „осъждане­то на гръмогласното мълча­ние на медиите, политиците и фармацевтичните компа­нии за вредните последици“ и да се привлече внимание към жертвите на ваксинирането.

А в Германия бе открит първият паметник на жерт­вите на ваксинирането и про­дукцията на Pfizer – окачес­твена като опасна за живота и здравето на хората.

В Южна Африка група учени и медицински специа­листи от различни държави внесоха съдебен иск срещу Pfizer. В иска става дума за без­прецедентния ръст на тежки странични действия от вак­сината.

В Австралия повдигат об­винения срещу правител­ството и фармацевтичната агенция за травмите, получе­ни в резултат на ваксинира­нето. Изплащат се компенса­ции. До момента са изплатени над 4,87 милиона щ.д. на 137 ищци (само през м. април т.г. са постъпили 3501 заявки и продължава разглеждането на 2263 заявки).

Федералното ведомство на здравеопазването в Германия вече не препоръчва ваксини­ране срещу Covid-19. Лекари­те, които продължат да вакси­нират хората, ще носят отго­ворност. Световният съвет по здравеопазване след мно­гобройни строги предупрежде­ния призова, ваксините C19 да бъдат иззети от продажба.

В края на април от публи­куваното журналистическо разследване на Ли Фанг ста­на ясно, че фармацевтичният гигант Pfizer тайно е финан­сирал специални групи за на­тиск, лобирали за въвеждане от властите в различни стра­ни на драконовски мерки, свързани с ваксинирането и санитарните/ваксинационни „паспорти“. Италианският тв канал Rete4 съобщи, че по вре­ме на пандемията през 2020 г. правителството е давало ука­зания на „експерти“ от подо­бен род кои точно препоръки да озвучават публично. Оказа се, че на Pfizer е било известно за минимум 1223 смъртни слу­чая след ваксиниране с Vax през първите 90 дни. „Това е грандиозна катастрофа от сферата на безопасността на биофармацевтичните пре­парати в световната исто­рия“ – заяви кардиологът от САЩ проф. Питър Маккалоу. Друг лекар от САЩ, който рабо­ти в областта на ваксинацията, Майкъл Хуанг, също говори за големия брой пострадали и твърди, че подобен род вак­сини следва да бъдат забра­нени.

През април Центровете за контрол и профилактика на заболяванията (CDC) за­почнаха спешно разследване в Америка във връзка със „зага­дъчния“ ръст на мозъчни за­болявания сред напълно вак­синирани деца. Според пред­ставители на здравеопазва­нето в САЩ, за 2022 г. броят на редките сериозни абсцеси на главния мозък при децата е нараснал над три пъти.

Показателно е, че още пър­вото ваксиниране срещу Covid-19 повече напомняше окултния ритуал на жертво­приношението. Ваксината бе направена в деня на пълното слънчево затъмнение по но­волуние на 14 декември 2020 г. (този факт отбеляза и прези­дентът Доналд Тръмп).

За това какво се крие зад ритуала на жреците на „но­вата нормалност“ от WEF (СИФ – Световен икономиче­ски форум), фонда на Б. Гейтс (Gates Foundation) и СЗО (Све­товната Здравна Организация) красноречиво говори ударила­та горната летва смъртност на ваксинираните срещу ковид. Например, във Великобрита­ния медиите, след анализ на смъртността от „ковид панде­мията“ въз основа на прави­телствената статистика, стигна­ха до извода: 90% смъртни слу­чаи от Covid-19 засягат вакси­нираното население, 82% от тях – получилите бустерни трикратни ваксини. Тази тен­денция, според средствата за масова информация, се запазва и до днес.

Това че ваксините са се оказали по-опасни от коро­навируса, признаха и самите „жреци на ковида“. Спомена­тият вече Бил Гейтс нарече из­ползването им „огромна греш­ка“ и заяви, че „вирусът е много по-безопасен, отколкото си ми­слехме, а ваксината много по- опасна, отколкото някой мо­жеше да си представи“.

Гейтс обаче не е безобиден наивник, допуснал случай­на грешка. Той е потомствен „жрец на новата нормалност“, усъвършенстващ върху хора инструментариума за нама­ляване на населението с по­мощта на вируси и епидемии.

Дядо му, доктор Фредерик Л. Гейтс, навремето съобщава за аналогичен експеримент, проведен с военнослужещи от армията на САЩ. Три пъти ги ваксинират (от 21 януари до 4 юни 1918 г.) срещу бакте­риална епидемия от вирус на „инфлуенцата“ с чудодейния Pfizer серум от онова време, по­лучен от коне. През 1918-1920 г. терминът „испански грип“ или „инфлуенца“ става общ за вне­запно възникналото заболява­не с неизвестен произход, отне­сло само в Европа живота на милиони хора.

По думите на Гейтс-дядо­ то, на войниците им инжекти­рали случайни дози експе­риментална ваксина срещу бактериалното заболяване. След което при някои от во­еннослужещите се появявали симптоми, характеризирани като „симулиран“ менингит, но „доктор Гейтс лансира фан­тастичната теза, че това не е бил истински менингит“.

Именно Бил Гейтс е сред първите, започнали да за­плашват света с опасността от вирусна епидемия, предсказал „бъдещия вирус, атакуващ бе­лите дробове“ още през 1997 г. и дори „прежалил“ 100 мили­она долара за разпростране­нието на ваксината срещу ко­вид. През 2019 г. структурите на Гейтс организират т.нар. Съби­тие 201, по време на което моде­лират бъдещата „пандемия“.

На 23 октомври 2022 г. Фон­дът на Гейтс и СЗО проведоха нови учения „Катастрофално­то заразяване“ (Събитие 202). А в началото на 2023 г. Гейтс зая­ви, че около 2025 г. ще има още една пандемия, вероятно „мно­го по-жестока от Covid-19“.

Същото нещо през април оповестиха още редица „ковид жреци“ от архитектите на „но­вата нормалност“, като на­пример бившият „медицин­ски“ съветник на президента на САЩ Антъни Фаучи, който за­яви: „Със сигурност ще има из­бухване на нова пандемия, въз­можно догодина“. Генерални­ят директор на Pfizer Албърт Бернщайн, говорейки за но­вата епидемия, излъчва уве­реност: „Аз наистина мисля, че най-добрите дни на Pfizer те­първа ни предстоят, защото Covid беше за мен генерална ре­петиция“.

Медицинските швабиан­ци разчитат на това, че по вре­ме на новата епидемия ще из­мрат 20 милиона души, 15 ми­лиона от които – деца. Мнози­на от оцелелите обаче ще са парализирани и с мозъчни ув­реждания. Под подобен пред­лог към 2030 г. СЗО и структури­те на Гейтс планират да внедрят над 500 нови ваксини. Вакси­ните срещу Covid-19 от типа на Pfizer просто са първите от многото други, които ще се по­явят в най-близко време.

Според сайта на СЗО, до 2030 г. трябва да бъде осигурен 90% обхват с основните вакси­ни, които се прилагат на деца­та и подрастващите. Също така се предвижда наполовина да бъде намален броят на деца­та, които изцяло пропускат вак­синациите и да се внедрят сто­тици нови ваксини в страните с ниско и средно равнище на доходи.

Задачата по внедряване­то на „абонатната медицина“, която се гради върху унищо­жаването на естествения иму­нитет и обвързването на чо­века с принудителните меди­цински услуги от рода на ре­довните ваксинации, наред с управленско-окултната, има и мощна икономическа основа.

Краят на пандемията за­плашва мащабния „бизнес“ (продажбите на ваксината Pfizer – BioNTech в сравнение с мина­лата година са паднали с по­вече от 80%). Та нали „панде­мията“ Covid-19 се превърна в най-доходната криза в исто­рията. 60 години (1965-1995) печалбата на корпорациите беше стабилна. След това дой­доха годините на „финансовия балон“. А „ковид пандемията“ стана единственият период на икономически спад, през кой­то печалбите на фармацевтич­ните корпорации стремително се увеличиха.

И накрая – един смайващ факт. Човекът, който стои на­чело на СЗО, Тедрос Гебрейе­сус, не е лекар, а… официално признат терорист. Той е част от Народния освободителен фронт на Тиграй (TPLF), още през 90-те години. И фигурира в Глобалната база данни за те­роризма. определен от прави­телството на САЩ за терорис­тична организация

https://naspravdi.info/ novosti/zhrecy-kovida-i-terror-pfizer-vakcinacii?ysclid=lhlj55kv bg855515438 (12.05.2023 - 01:00)

Превод: Надя ПОПОВА