Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 44 (28 ноември 2023) Има ли по-отвратително престъпление от геноцида?

Има ли по-отвратително престъпление от геноцида?

Е-поща Печат PDF

Да, има. Това е случаят, в който зверското из­биване на цял народ, е богато импрегнирано с лъжи, че самите палестинци са си виновни. Че болниците им, включително „Аш Шифа“ били превърнати в складове на оръжия и нещо повече: в центрове за производство на оръжия. Че Хамас използва ци­вилното население като „жив щит“, от което следва, че този „щит“ трябва да бъде физи­чески унищожен. Че всички обитатели на Газа, превър­ната от Израел в концлагер, а по настоящем в морга, са „те­рористи“ и ятаци на Хамас, включително новородените бебета. Че израелската армия „няма друг изход“, освен да из­треби всички цивилни жите­ли на „ивицата“, за да стигне до леговището на групиров­ката. Че твърдоглавите палес­тинци не се евакуират навре­ме и отхвърлят възможностите, които им предлагат „хумани­тарните коридори“ (видяхме „хуманността“ на тези кори­дори, отворени по за по 4 часа, в които колоните от жени и деца бяха бомбардирани от израелската армия - това по- скоро е зловеща гавра с еле­ментарната човечност и зако­ните на водене на война).

Чудовищният цинизъм, с който вината се прехвърля от престъпника върху жертвата, говори, че режимът на Нета­няху не си дава пълна смет­ка за променената ситуация в света. Или се заблуждава, че след геноцида в Газа лесно ще овладее и потуши планетар­ното отвращение от „полити­ката“ си. Или пък си въобра­зява, че сагата ще приключи с една-две оставки и че Нета­няху, вече като цивилно лице, ще бъде обграден от всеобща почит, задето е пожертвал ка­риерата си и е свършил „мръс­ната работа“ в името на ро­дината.

Като основна цел на опера­цията „Облачен стълб“ (назва­нието е лесно разпознаваемо в Тората), се сочи спасяването на заложниците и унищожение­то на т.нар. подземен град - ла­биринтът от тунели под Газа, изградени от Хамас и предста­вляващи негов бастион. Оста­вяме настрана факта, че Хамас, както и почти всички терорис­тични организации, е създаде­на от ЦРУ. В случая не се знае дали МОСАД не държи палмата на първенството, тъй като пре­калено много са свидетелства­та и от израелска страна за ба­щинството на еврейската дър­жава в създаването на Хамаз. Но все по-осезаем е твърде не­значителният интерес на кли­ката на Нетаняху към съдбата на заложниците. Ясно е, че ре­жимът си е поставил за задача да избие възможно най-голям брой палестинци и да прокуди останалите извън пределите на Палестина. От което следва, че главната му цел е етническа­та чистка в Светите земи. Имен­но с тази цел умишлено е допус­нато нападението и вземането на заложници на 7 октомври. Към тази цел се върви директно и безцеремонно, както трябва да се очаква от държава, която 70 години налага своята воля над планетата и има зад гър­ба си, като изпълнител на тази воля, най-бруталния световен бияч - САЩ.

Тунелите под Газа пред­ставляват заплаха за същест­вуването на Израел - да, в из­вестен смисъл е така. Но кога бяха прокопани тези тунели - нима преди месец? Израел не знаеше ли за прокопаването им? И нима международното право забранява да се копаят тунели в собствената терито­рия? Ако палестинците са соб­ственици на домове и парце­ли в Газа, те са собственици и на земята под тях. Иначе изли­за, че жителите на Газа са на­ематели, а наемодател и соб­ственик на земята е Израел. Ни най-малко не се предста­вям за специалист в областта на правото, но не е ли време този проблем да бъде проу­чен в подробности от опитни световни юристи? Кой де юре е собственик на земята, върху която е разположен анклавът? В кои клаузи на кой междуна­роден договор е уредена тази собственост? Това трябва да се знае от световната общест­веност. Ако жителите на гето­то принудително са натикани в него, по какъв начин те са овъз­мездени за загубата на техни­те имоти, намиращи се в други части на Палестина? Жителите на Газа, както и палестинците в Западния бряг и Иерусалим, са лишени от гражданство. И тук се появява едно крещящо несъответствие: щом Израел не дава гражданство на насе­лението на Газа, следователно не смята, че територията е под негова юрисдикция. И следо­вателно не е неин собственик, който може да нахлува в нея, когато си пожелае, за да наказ­ва когото и да било за каквото и да било. И после липсата на палестинска държава не оз­начава липса на палестински права върху земята - справка: потвърдената собственост вър­ху земята на българските селя­ни в Османската империя.

Ако отношенията между Газа и Израел са отношения между квартирант и собственик, нека това бъде доказано черно на бяло. Въз основа на каква чер­на несправедливост, окупато­рът е нотариално документи­ран - не в Средновековието, а в средата на 20 век! - като соб­ственик на земя, принадлежа­ща от най-дълбока древност на палестинския народ.

Повтарям - задавам тези въ­проси от позицията на незапоз­нат с юридическото статукво на съвременните Израел и Палес­тина, емоционален наблюда­тел на събитията, протичащи от 6 седмици насам. Но как­вото и да е това статукво, него­вата крехка морална основа, ако има такава, бе взривена от зверствата над 2,5 милиона човешки същества - новоро­дени, пеленачета, деца, юно­ши, жени, мъже и старци. До­говорите, уреждащи същест­вуването на Израел в Светите земи бяха изпепелени от ге­ноцида. Видът на разрушени­те училища и болници, в които бяха намерили убежище десет­ки хиляди мъченици, сним­ките и видеата с детски тру­пчета, с обезобразени дечица с черни обгорени лица и от­къснати крайници, репорта­жите с убити или ранени лека­ри и журналисти - целият този ужас, който не се побира в чо­вешкото съзнание и който Не­таняху славослови като „поход на цивилизацията срущу вар­варството (!)“ зачеркна всич­ки преимущества на Израел, колкото и той да се старае да потулва истината. Извърши­телят на тези деяния трябва да бъде незабавно спрян и да поне­се колосалната историческа от­говорност за тях.

Всъщност историческото на­казание вече се очертава - Нета­няху се превърна в най-злият враг на Израел и в най-яркият аргумент в полза на победата на палестинската кауза.