Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 44 (28 ноември 2023) Документирано отбиване на номера

Документирано отбиване на номера

Е-поща Печат PDF

Представеният мате­риал от Министер­ството на енергети­ката като Проект на стратегия за устойчиво енер­гийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. е твърде формален. Той е изпълнен с политически, шаблонни фрази за намерения, които са характерни за предиз­борните политически мате­риали, които се представяха от многобройните български пар­тии с презумпцията, че те няма да реализират залаганите по­ложителни цели.

Националната Енергийна Стратегия е изключително се­риозен документ. Това е тех­никоикономическа обоснов­ка на развитието на една от групата базови отрасли, усво­яващи милиарди инвестиции в изграждането на енергийни съоръжения и мрежи, които ще се експлоатират през след­ващите 30-40 години и ще га­рантират прогресивното ин­дустриално и икономическо развитие на държавата ни. Тя се разработва от широк кръг знаещи и можещи експер­ти и специалисти със знания и практически опит, не за две- три седмици и под политиче­ски натиск. Ще се спра основно върху електроенергийния раз­дел. Необходимо е той да е бази­ран на задълбочени анализи на:

• Състоянието на наличните електропроизводствени мощ­ности, капацитет, остатъчен ре­сурс;

• Състоянието на електроп­реносната и разпределителна мрежи и техните капацитетни възможности;

• Потребление: битово, ин­дустриално и в електро-транс­порта;

• Баланс на произведената и потребена електрическа енер­гия;

• Проблеми.

Необходими са анализи на прогнозите за индустриалното и икономическото развитие на държавата ни:

• Ще се стимулизира ли развитието на рудодобива, металургията, металообра­ботването, машиностроенето, химическата промишленост – все енергоемки отрасли про­извеждащи продукция с висока принадена стойност?

• Ще се стимулира ли по­ливното земеделие в това число: зеленчукопроизвод­ството, градинарството, лозарството,отглеждането на маслодайни култури, пчелар­ството?

• Ще се стимулиратли мо­дерното животновъдство и птицевъдство?

Българското селско сто­панство е измъквало страната ни от национални катастро­фи и заслужава особено вни­мание. То е захранвало със су­ровини хранителната и леката ни промишленост, които са из­насяли своята висококачестве­на продукция както на европей­ските пазари, така и на близко­източните и далекоизточните пазари. Тези отрасли се нуж­даят от качествена и евтина електрическа енергия цело­годишно. Те създават работни места и ще решат демографска­та криза като задържат млади­те хора в България. Казаното до тук определя като изклю­чително важни тези анализи и прогнози за да се разработят и изследват техникоикономи­чески различни варианти на развитие на електропроиз­водствените мощности, кои­то ще задоволяват потребле­нието с евтина електрическа енергия както бита, така и ин­дустрията запазвайки конку­рентоспособността й.

Необходими са сравнител­но точни анализи и прогнози на покупателната способност на българските граждани, колко от тях ще могат да си закупят електромобили, къде и кога ще ги използват, кога и къде ще ги зареждат, необходима­та за целта мрежа от съоръже­ния (през деня, когато ще ги ка­рат и през нощта в гаражи или на обществени паркинги)? Раз­витието на градския и между­градския, пътнически и това­рен електротранспорт.

На база тези анализи и прог­нози да се разработят различни варианти от комбинации за изграждане на нови електро­производствени мощности. Да се посочат експертно определе­ните инвестиционни разходи за изграждането им и източниците за финансиране. Експертно да се оценят необходимите ин­вестиции за обновяване и ав­томатизиране на преносната и разпределителната мрежа съобразено с вида и позицио­нирането на новите електро­производствени мощности – атомни, газови, ВЕИ, ВЕЦ и др.

Необходими са прогнозни баланси на потреблението и производството на електриче­ска енергия по периоди, годиш­но и сезонно.

Необходими са коректни екологични оценки на отдел­ните варианти, като се вземат предвид специфичните особе­ности като:

ТЕЦ на въглища: емисии­те на така наречените парнико­ви газове и възможностите за пречистване, улавяне и опол­зотворяване в ТЕЦ-ли, както и улавяне на 99,9% на прахови­те частици от електрофилтрите. При затварянето на ТЕЦ ще се увеличи изгарянето на дървен материал за битово отопле­ние, където няма съоръжения за пречистване на емитирани­те газове и улавяне на прахо­вите частици. В двата случая се изгаря дървен материал. Еди­ният мъртъв от милион години, едва започнал да се въглефици­ра, а другият току що изсечен от горите, способен да поглъща въ­глеродния диоксид и да излъчва кислород в атмосферата. Пости­га ли се екологичен ефект или замърсяването на атмосфера­та ще бъде многократно по- голямо?

Да не се пренебрегва дей­ността на въглищните мини, които рекултивират наруше­ните терени и ги връщат с въз­становено плодородие за сел­скостопанско и горско полз­ване.

Във варианта на предсроч­но спиране на въгледобива следва да се калкулират раз­ходите за привеждане на мин­ните изработки (откосите на работните и неработните бор­дове на мините и насипищата) в дълговременна устойчивост и източника за финансиране.

• ВЕИ-паркове заемащи хи­ляди декари плодородни, сел­скостопански земи в Тракия, Дунавската равнина и Златна Добруджа, както и ливади, па­сища и горски опожарени пло­щи.

Комбинираното използва­не на земеделските площи от повдигнати фотоволтаични полета и отглеждане на земе­делски култури под тях е не­целесъобразно. Растящите под панелите растения са лишени от пряка слънчева светлина и ра­диация, поради което плодовете им са по-безвкусни от отглеж­даните в парници. Стъклените парници пропускат слънчева­та светлина и радиация, необ­ходими за качеството на пло­довете и зеленчуците, докато фотопанелите ги задържат. Стоманобетонните фундамен­ти на фотоволтаичните панели остават в земята, а от дефекти­ралите панели изтичат в почва­та отровни химически течности, съдържащи тежки метали.

Вятърните генератори из­лъчват нискочестотни вибра­ции, които са вредни за всич­ки млекопитаещи животни, в това число и за хората, а пер­ките им са смъртоносни за птиците.

• ВЕЦ – язовирите към тях заемат огромни площи от об­работваеми земи, гори, лива­ди и обиталища на диви жи­вотни.

• Атомните централи – ос­новният им проблем е обезо­пасяването и съхранението на отработеното ядрено гориво в специални хранилища в про­дължение на стотици – хиляди години за напред поради опас­ната им радиоактивност. Оцен­ка на необходимите финансови разходи за изграждането, под­дръжката и охраната на ядре­ното хранилище през целия период на съществуването му, за чия сметка ще бъде и как се калкулира в цената на произ­ведената електрическа енер­гия?

• Парогазовите ТЕЦ-еми­сиите на азотни оксиди и те­човете на метан/природен газ, как се отразяват на природна­та среда?

Необходими са коректни анализи, прогнози, разчети и сравнителни оценки на пре­димствата и недостатъците на различните варианти в техни­чески, финансов, икономиче­ски, социален и екологичен ас­пекти за периодите на изграж­дане, експлоатация, извеждане от експлоатация и саниране на промплощадките им до „зе­лена поляна“, за да се обосно­ве всеобхватно избраният ва­риант за производство и дос­тавка на качествена, сигурна, екологосъобразна и евтина електрическа енергия за всич­ки потребители, както и не на последно място осигуряване на относителната национална не­зависимост от непредвидимите геополитически фактори.

За съжаление докладвани­ят от Министерството на енер­гетиката Проект на стратегия за устойчиво енергийно раз­витие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. няма подобно съдържание. Той формално отбива поети­ят сериозен ангажимент пред миньорите и енергетиците по време на техните справедливи протести.