Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 44 (28 ноември 2023) „Правилният“ път на промяната

„Правилният“ път на промяната

Е-поща Печат PDF

Правителството Ден­ков-Габриел оцеля и при втория вот на недоверие, внесен от опозицията. Този път, заради провала си в областта на на­ционалната сигурност. Отла­ган на два пъти, заради изниз­ването на ГЕРБ и ДПС от пар­ламентарната зала и липсата на кворум, при третия опит, на 22 ноември, вотът бе отхвърлен със 155 гласа, осигурени от „ев­роатлантическото“ мнозин­ство. С едно изключение: пред­седателят на СДС Румен Хри­стов, който гласува „за“. Първи­ят вот на недоверие, който също не мина, беше заради провала на „сглобката“ в областта на енер­гетиката. Но, както каза Гроздан Караджов от ИТН, когато и да бъде свалено това правител­ство, все ще е късно. Защото то буквално е вредно и пако­стливо, като четирикракия ге­рой от разказа на Чудомир „Не е куче като куче“.

На тези, които не са чели разказа на бележития хумо­рист напомням, че там се оп­исва един театър, устроен от жителите на махалата с цел да се отърват от кучето на Ильо Пантата, препоръчвайки го на един търговец. След сърцераз­дирателни сцени на убеждаване и инатене, „опечаленият“ соб­ственик на кучето се фотогра­фира с него за спомен и ведна­га след като търговецът отвеж­да пакостливия „ловец“, „хвърля траура“. Участниците в теа­трото се събират в кръчмата на Петка Иванкин и празну­ват до сутринта. А разказва­чът обяснява бурната им радост с думите: „Умири се махалата и стопаните си отдъхнаха от пустото му куче. Само си отва­ряше чуждите кухни и по цели тенджери с манджа излапва­ше, червеи да го ядат! И хляба из подниците вадеше. Не оста­вяше яйце в полог да се задържи, суджук на върлина да изсъхне, а срещне ли дете на улицата с филия, грабне му я из ръцете и я глътне моментално. Пък ловът – господ да те пази! Заекът бяга нагоре, то тича надолу, пъдпъ­дъците му се петлеят из кра­ката, то души де са оставили жътварите яденето. Три пъти е гърмяно и колко пъти ветери­нарният се мъчи да го отрови, ама не е куче като куче – ни кур­шум го лови, ни отрова гълта, крастата проклета!“

А пък днес България цяла страда от пакостите не на ня­какво куче, а на цяло прави­телство, много по-вредно от копоя на Пантата. Обаче, нито може да се отърве от него, про­давайки го на друга държава, нито то „гълта критика“, още по-малко иска „да хвърли кър­пата“. Защото е „синхронизира­но“ с Посолството и министри­те, ако вярваме на казаното от Асен Василев и Кирил Петков в „оня запис“, са поели обеща­нието с кръв да прочистят адми­нистрацията и службите за си­гурност. Специално МВР тряб­ваше да осигури изборната по­беда на ПП, чийто електорален потенциал според Кирил Пе­тков е едва 10%. И тъй като спо­ред Делян Пеевски от ДПС, ми­нистърът на вътрешните ра­боти Калин Стоянов е отказал да работи на изборите за ПП- ДБ, неговата оставка бе поис­кана именно от Кирил Петков, който го уговарял да поеме министерския пост. Като фор­мално оправдание бяха използ­вани провокациите и полицей­ското насилие по време на про­тестите срещу ръководството на БФС, начело с Борислав Михай­лов. Премиерът Денков каза, че едва на следващия ден е на­учил, че във фаталната нощ министър Калин Стоянов бил на кино, вместо да ръководи нещата от МВР. На свой ред ми­нистърът на вътрешните работи се оправда, че МВР е било кон­султант на филм за телефон­ните измами, което наложило неговото присъствие на фил­мовата премиера, а не в МВР. Тогава иначе боязливият ни премиер поиска неговата остав­ка. Закани се дори, че той сами­ят ще подаде оставка, ако Калин Стоянов не си тръгне. После пе­тльовата му решителност се изпари и кандиса само на това вътрешният министър да осъ­ди полицейското насилие.

Калин Стоянов го направи с много уговорки, обявявайки, че за проявено насилие са били снети, или ще бъдат снети от длъжност редица служители на МВР, но веднага подхвана полемика със съпредседателя на ПП Кирил Петков на темата чий министър е.

В разправията между два­мата се загуби публичният инте­рес към въпроса чии са минис­търът на електронното упра­вление Александър Йоловски и неговият заместник Михаил Стойнов, които забъркаха пре­дизборната каша с машините за гласуване и провалиха използва­нето им на първия тур на мест­ните избори. Заради последва­лите изборни машинации и на двата тура на местните избори, близо половината от българите смятат, че вотът не е бил честен. Обаче Денков поиска не остав­ките на Йоловски и Стойнов, а тези на председателя и замест­ник-председателя на ДАНС, известили когото трябва по за­кон, за незаконното заснемане на хеш-кодовете на машините и прехвърлянето им на флашка от заместник-министъра на елек­тронното управление Михаил Стойнов. И при този инцидент със заснемането на кодовете на машините и тяхното сертифици­ране титулярният министър на електронното управление Алек­сандър Йоловски отсъстваше и вместо него подписа си под удостоверението за годност на машините беше поставил за­местникът му Михаил Стой­нов, но Денков не поиска ни­чия оставка. Да не говорим, че дни наред не посмя да попита министър Йоловски за упражне­ния върху него натиск от Кирил Петков и Божидар Божанов с цел едни 640 млн.лв. да бъдат да­дени без обществена поръчка на определени фирми.

Чий министър е Йоловски, на когото бе назначена охрана именно заради заплахите на Ки­рил Петков? И най-вече чии са премиерът Денков и неговият злощастен кабинет, щом и не­коалиционните му партньори и поддръжници искат ту него­вата оставка, ту оставките на министрите на финансите, зе­меделието, енергетиката, от­браната, туризма и на младе­жта и спорта? За внесените от опозицията вотове на недоверие да не говорим.

Каквото и да говори Ден­ков, едно е установено без­спорно: не той и Мария Габри­ел са предложили министрите от този кабинет и не те ще ги махнат за несправяне с рабо­тата. Достатъчно е да се види как премиерът прави път в НС на Де­лян Пеевски, за да се разбере, че той е само фигурант, над кой­то тегне сянката на новия ли­дер на ДПС Пеевски и стария лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Първият, вече „размагнитизи­ран“ от Посолството; вторият – „изпран“ от ПП-ДБ. Мъркане­то на Денков след осъждането на полицейското насилие от ми­нистър Калин Стоянов, че по­следният бил поел по „правилния път“, се оказа преждевремен­но, защото последният отказа да направи поисканите от него ма­сови уволнения на насилници с пагони. Така МВР отново пое по „грешния“, според Денков, път. И призивите за оставка, и похва­лите, последвани с нови упреци към МВР шефа, са само едно оп­равдание за страхливостта и без­силието на т.нар. премиер.

На свой ред академик Ден­ков постъпи точно както шефа на МВР през нощта на проте­стите: когато в НС течеше гла­суването на вота на недоверие към собственото му правител­ство, той държеше русофобска реч пред празната зала на Ев­ропейския парламент в Страс­бург. А пък неговият министър на земеделието Кирил Вътев из­бяга от протеста на фермерите в София, като отиде на семинар чак в Албена. Страхливостта се оказва заразна.

Показателен за липсата на ка­къвто и да е международен ав­торитет на Денков беше фа­ктът, че нито един от зададе­ните му в ЕП неудобни въпро­си не дойде от небългарски евродепутати. Критикуваха го изключително български евро­депутати. Академикът се оплака после от националното разде­ление, но пропусна, че най-го­лямата причина за това разде­ление е самият той и предсе­дателстваното, но не и ръко­водено от него правителство на „промяната“. Оглавяваната от Денков „шарлатания“ води България не към еврозоната и Шенген, а към моралното и ма­териално дъно на ЕС. Впрочем и българският парламент посре­ща на нож всяко предложение на това правителство: от проек­тобюджета за 2024 г., през новия държавен заем, промените в да­нъчните закони, увеличението на транзитните такси по газопро­вода „Турски поток“, постепен­ното премахване на дерогация­та за руския петрол и износа на петролни продукти от „ЛУКойл“, до авансовото заплащане на аме­риканските бронетранспортьо­ри „Страйкър“, подарените на Украйна два ядрени реактора от АЕЦ „Белене“ и 100-те бро­нетранспортьора БТР 60 ПБ. И разбира се, до „силната подкре­па“ за Израел, чиито бомбарди­ровки в Газа се окачествяват от много страни-членки на ООН като военни престъпления.

Другото, с което ще влезе в историята това правителство, ще бъдат скандалите между съставляващите тази немо­рална „сглобка“. Временното примирие между тези мразещи се и презиращи се некоали­ционни партньори е като пре­кратяването на огъня меж­ду Израел и Хамас в Газа, или между Израел и Хизбуллах в Ливан и Хусите в Йемен.

Отвличането от хусите на кораба Galaxy Leader в Червено море с двама български моря­ци - капитан и помощник-капи­тан, е показателно за щетите от произраелската политика на Денков и компания. Въпреки че навсякъде влачи със себе си бившия български еврокоми­сар, понастоящем вицепремиер и министър на външните рабо­ти на България, Мария Габриел, академикът така и не може да се похвали с нито един меж­дународен успех. На думи уж вървим към Еврозоната и Шенген, а на практика те ся­каш бягат от България като от чумата. След като в Нидер­ландия изборите спечели край­но дясната и антимигрантска Партия на свободата на Герд Вилдерс, шансовете ни да вле­зем в Шенген съвсем се изпа­риха. Макар да има 35 депута­ти в 150 членния парламент на Нидерландия, Вилдерс ще уп­равлява страната точно, както България я управлява ПП с при­близително толкова депута­ти: в коалиция с други по-мал­ки или по-големи партии. А той лично е против приемането на България и Румъния в Шен­ген. И ако вярваме на нашите „независими“ медии, той бил го­рещ привърженик на Путин и приятел на унгарския пре­миер Виктор Орбан. Не стига това, ами веднага след визита­та на Денков с ЕП в Страсбург, там с минимално мнозинство от 291 „за“ срещу 274 „против“ и 44 „въздържал се“ беше одо­брен доклад, изготвен от един белгиец и четирима герман­ци, предвиждащ отменяне на правото на вето на отделните страни върху важни решение. Както и лишаването на малки­те страни, като България, от правото да имат свой евроко­мисар. Без никакво съмнение това ще бъде посрещнато с бу­рни аплодисменти в Скопие, защото ще лиши София от един лост за въздействие върху бъл­гаромразците в Република Се­верна Македония. И онова, което кабинетът на Кирил Пе­тков не успя да довърши, т.е. пускането на Скопие към прего­ворите за европейско членство, ще бъде направено от Брюксел. Никой няма да се трогне от въз­раженията на България.

Миражите за еврозоната и Шенген приключват заедно с надеждата да вразумим невер­ните си западни съседи и божем наши братя. А заради безумна­та идея за едностранно вдига­не на транзитните таксите по газопровода „Турски поток“, ще накараме и Унгария да ни отреже за Шенген. Докато, за­ради безусловната си подкре­па към Нетаняху ще настроим срещу себе си целия арабско- мюсюлмански свят. Оконча­телно ще скъсаме и връзки­те си с Русия, без да спечелим признателността на режима в Киев, който и без наша помощ разсипва Украйна успешно.

Според едно проучване на Би Би Си, цитирано от турския вестник „Миллиет“ (20.11.2023), от започването на войната с Ру­сия Украйна са напуснали към 20 000 украинци, за да не бъдат поставени под оръжие. А според констатация на ръководството в Киев 21 113 мъже са били за­ловени при опит да избягат в чужбина. Това означава, че Ук­райна ще закъса не толкова заради недостига на оръжия, колкото заради недостига на пушечно месо и нежеланието на украинците да воюват. По­следиците от тази обречена и вредна проукраинска поли­тика на кабинета „Денков“ ще усетим по джоба си. Но рота­цията, която предстои в „сглоб­ката“, крие нови сътресения и в държавата. Защото ПП-ДБ нямат намерение да сменят своите „калинки“ в правител­ството, а пък от ГЕРБ-СДС на­пират за пълен реванш зара­ди местните избори. Нямат на­мерение да останат в миманса и от ДПС, чийто почетен предсе­дател Ахмет Доган реши да се върне в активната политика, въпреки че обяви Делян Пеев­ски за „политически феномен“. Остава само да го предложи за председател на ДПС и премиер на България. Един вид ДПС се изплези на закона „Магнитски“, без от Посолството да реагират. Както се казва в Америка, „Той е кучи син, но наш кучи син!“

Иначе Борисов може и да е прав, когато твърди, че „евро­атлантизмът“ е станал трудна за произнасяне дума, а „сглоб­ката“ фактически не същест­вува. И че в самата дума „сглоб­ка“ няма нищо добро. Всъщ­ност тя се е разделила на две „сглобки“, вплетени в яростни баталии за парчетата от дър­жавната баница: ПП-ДБ сре­щу ГЕРБ-СДС и ДПС. По-скоро войните в Украйна и Газа ще приключат, отколкото наши­те „разглобени“ евроатлантици да пуснат кокала.

За съжаление няма на кого да ги продадем. Може минис­тър Калин Стоянов и МВР да са се върнали на „правилния път“, или отново да са стъпили накриво, но за премиера-фи­гурант Николай Денков най- правилният път е към изхода на сградата на Министерския съвет