Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Къде е истината?

Е-поща Печат PDF

Та значи Русия била окупирала България и я обрала до шушка! Та България по вре­мето на социализма била фа­лирала три пъти! Та по вре­мето на социализма българите живеели в концлагери и били откъснати от света… Доста­тъчно. Хайде сега, мили ми мо­дерни майкопродавци, да ми отговорите на следните въпро­си:

• Кога България е имала реални 700 бойни изтребите­ля, вертолети и поддържащата ги техника и инфраструктура, а не на чертежи?

• Кога България е има­ла съвременни 3000 танка, 4 подводници и триста хиляд­на перфектно обучена и сна­ражена военновременна ар­мия?

• Кога България имаше ядрена централа с планира­ни 9 ядрени блока и 6 от тях работещи?

• Кога България е била на първо място по брутно про­изводство на тютюн в све­та, преди САЩ и Турция, на първо място в света по про­изводство на първи клас ро­зово масло, на второ място по образование в света, на шесто място по медицинско обслужване на населението в света?

• Кога България е била космическа нация?

• Кога България имаше най-мощната спедиторска организация в Европа – „СО­МАТ“?

• Кога България строеше кораби?

• Кога България е била с 9 000 000 население осигурено средно с по 28 кв. жилищна площ на човек?

• Кога България нямаше неграмотно население, ня­маше наркотици и проститу­ция?

• Кога българина е кон­сумирал 290 яйца годишно, 95 кг пилешко месо годиш­но и 67 кг телешко, свинско и 42 кг агнешко месо и 132 кг млечни продукти?

• Кога здравеопазването е било безплатно за всички?

• Кога образованието на българина беше безплатно за всички и образованието до 12-ти клас беше задължи­телно за всички?

• Кога правото на труд беше гарантирано?

• Кога България имаше изкуствени напоителни сис­теми?

• Кога пред български­те хорове, театрални групи, оперни и естрадни певци се прехласваше целия свят?

• Кога България имаше крупни 42 ВЕЦ-а и 12 ТЕЦ-а?

• Кога американския до­лар струваше 0,98 лева, а бъл­гарския лев се търсеше по целия свят?

• Кога България имаше електрокарна индустрия и произвеждаше дискови за­паметяващи устройства, произвеждаше транс мани­пулатори, телевизори и ком­пютри?

• Кога България имаше развити 20 вида високи тех­нологии на световно ниво, 20 завода в ИТ технологиите и 26 завода за отбранителни изделия?

• Кога България имаше тежко машиностроене и из­насяше металорежещи ма­шини с цифрово програмни устройства по целия свят?

• Кога България имаше фармация на световно ниво и изнасяне фармацевтични про­дукти в над 120 държави?

• За тежката черна и цвет­на металургия, за тежката химия, за леката промишле­ност, чийто продукти се тър­гуваха по всички континен­ти на света, да не говорим.

И всичко това, забележе­те жалки, продажни лицеме­ри, е създавано от български учители, български творци, български лекари, български инженери, български работ­ници, български селскосто­пански трудещи се и вина­ги с братската и безкористна помощ на СССР.

• А за спорта няма дори смисъл да говорим. По вре­мето на Живков бяхме една от водещите спортни нации. Поч­ти нямаше дете, което да не тренира нещо и всичко беше безплатно! Спортните учили­ща хранеха децата безплатно по 5 пъти на ден. Но, затова се връщахме от олимпиади с по 30 медала. Сега се радваме ако някой наш спортист се класи­ра за олимпиада.

• Има и доста дребни фа­кти как руснаците са ни оби­рали боклуците срещу пе­трол и газ и ни направили нефтохима най-големият на Балканите.

Как руснаците са ни на­правили оръжейна промиш­леност, че сега да продаваме с врътки оръжие по цял свят и най-вече срещу тях.

И така, някой от вас днеш­ни, продажни мижитурки, кланящи се пред хегемона и неговия президент Джo Бaй­дън, и пред тази извpaтена­та, англocaксонска демокра­ция, да вземете да изброите всички ваши достижения за последните тридесет и че­тири години, постигнати с братската и безкористна по­мощ на извратена ЛГБТ Ев­ропа и вашият идол САЩ?

Знам, че ще ви е трудно, дори невъзможно на един гладен и поруган народ, пре­върнат в мизерстващ кло­шар и безродник да обяс­ниш, че е щастлив и ще взи­ма заплатите на тези проклети комисионери, дето го обират всекидневно.

Англосаксонските иде­олози се мъчат да го обясня­ват на много народи по света, но странно защо, неуспешно. За да бъда коректен, ще отбеле­жа, че при написването на този ми пост съм ползвал и идея на Moriz Leon Madgar.

Радвам се обаче, че не само аз мисля така. Радвам се, че все повече хора мислят в тази посока и вече намират отго­вора на въпросите.

Това, злобни и неграмотни сороcоидчета, не е носталгия, а реална обществено-иконо­мическа оценка на резултати­те постигнати при социализма за 40 години и тези при гено­цидната спрямо народа ни демокрация за 34 години.

Докато годините на со­циалистическото развитие на България са един непре­къснат всестранен растеж и възход нагоре, то годините на насилствено насаждане на т.нар. евроатлантически цен­ности, са години на стремите­лен упадък и всестранна де­градация.