Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 45 (5 декември 2023) ЗА „МОРАЛА“ ДА ОБВИНЯВАШ МЪРТЪВ

ЗА „МОРАЛА“ ДА ОБВИНЯВАШ МЪРТЪВ

Е-поща Печат PDF

 

В седмичника „Нова зора“, бр. 48 от 28 но­ември т. г. е публику­ван спомена „Туристи­ческата агенция и круизните маршрути на таланта“ от Сте­пан Поляков за неговия военен роман „Отиване“ и срещата му с писателката Блага Димитро­ва.

Прочетох внимателно напи­саното от Поляков и тъй като в продължение на тридесет годи­ни бях близка с писателката до смъртта й на 2 май 2003 година се чувствам длъжна да дам на читателите някои пояснения за написаното от Поляков. Да си призная четейки спомена му, у мен се загнезди чувство на леп­кава нечистоплътност, която струеше от редовете на автора. Усетих суетата му. Той пише, че има издаден документален ро­ман и сборник с разкази, но во­ден от чувството на стремеж за погалване на егото си, пожелава среща през 1994 година с една от най-известните ни автор­ки, а именно Блага Димитрова. И като доказателство допълва: „Може да съм бил и първи от нашето поколение с две отпе­чатани книги“. Какво „завид­но“ самочувствие?!

Издал е две книги и вече би трябвало да има изграден кри­терий за добра или лоша лите­ратура, но както казах егото го гони и той търси не подкрепа в литературните си занимания, а застъпничество и налагането му в литературните среди, кое­то очаква именно от Блага Ди­митрова.

И представете си уважаеми читатели, Поляков се възмуща­ва от това, че ще трябва да чака цели три седмици за среща си отново с Блага Димитрова, за да чуе мнението й за военния му роман. Като първо правило мисля, че неправилно се е насо­чил към нея, а причината е, че тя не е автор на военни разка­зи или романи. И второ, как си представя Поляков четенето на роман за три седмици от автор, който има семейство, странич­ни ангажименти, който пише и ежедневно се появяват поне по трима желаещи да се срещнат с нея. Не са ли твърде много ан­гажиментите й, за да прочете военния му роман за толкова кратко време. Още повече, че аз съм твърдо убедена, че давай­ки й романа не й е казал, че е на военна тематика или пък е по­слъгал, както сам си признава в текста и отишъл да пие бира с приятели на „Шишман“ и този вселенски въпрос отишъл на втори план“. А кой е Степан Поляков? Както казва един мой приятел: световно неизвестен.

Според мен това е чисто из­нудване на един творец като Блага Димитрова. приела същия дeн, той, Степан Поляков след двадесет години от смъртта й хвърля обвинения върху името й.

В спомена му се прокрадва и нещо, което е непочтено и ясно се откроява между изреченията. Дни преди да напусне Фондация „Отворено общество“, в която Блага е била до момента, в кой­то е разбрала, що за цели имат тези хора там, е проявила откро­веност и е споделила, че „…ние вече сме подбрали кои са най- добрите от вашето поколение. Ето, например, един Георги Гос­подинов… И сега през есента им организираме литературен круиз по река Дунав…“ (курсив М.А.). И в главата на Поляков се загнездва мисълта, как така „Ние“ определихме, а аз съм из­вън този списък. И ето че се явя­ва проблем. Защо трябва да е Георги Господинов, а не аз. Ето причината заради, която е оти­шъл Поляков при Блага Дими­трова, за да не бъде някой друг, а той. Каква жалка история на ла­зене за слава!

Възниква въпросът: защо Степан Поляков не е отправил този си спомен към Георги Гос­подинов, а към един голям бъл­гарски автор, който днес не би могъл да му отговори! Почина­лите не говорят господин По­ляков! В днешните ни обърка­ни дни и години те задават само въпроси или пък ни наблюдават мълчаливи и прощаващи.

Съжалявам Ви! Тежко и гор­ко на децата ни, че има такива автори като Вас!

И за да стане по-ясно на чи­тателите душевното Ви терза­ние ще предоставя на читатели­те написаното от Вас: „Затова, момичета и момчета, не се гне­вете излишно, че Гошко забър­сал всички кинти за превод от Фонд „Култура“ и отива да се похвали в Стокхолм по тоя по­вод (чрез най-готината турис­тическа агенция). Вие не знае­те ли, че „Те“ вече са преценили къде отиват тия пари, че „Те“ вече са „подбрали“ при кого оти­ват, че „Те“ вървят към истин­ско, литературно, хм, безсмър­тие? Ах, да, и онзи неиздаден ро­ман „Отиване“… (курсив М.А.) Още ли?

След тези думи остава да ка­жем, че не мнението на Блага Димитрова го е интересувало за „неиздадения му роман“, а па­рите, които е очаквал да получи с нейна благословия. И нека да допълня, хитрецът е бил познат от голямата авторка и той си е получил своето…

Колко прозрачен сте госпо­дин Степан Поляков!...