Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 45 (5 декември 2023) Световен ред, икономика, политически и интелектуален елит

Световен ред, икономика, политически и интелектуален елит

Е-поща Печат PDF

През 1990-2000 годи­ни всички смятаха, че в света има ред, че света се управлява от “Kръстник”, който реша­ва всички спорни въпроси. В един момент се оказа, че “Kръст­никът” има проблем - пари­те му се свършиха. Защо е така той не може да си обясни - лип­сва му съвременна икономиче­ска теория. Теорията, която му е под ръка, бе разработена през 1970-те години и помогна да се разпадне СССР. Главен елемент на тази теория е стимулиране на купувача чрез емисия на долари (Рейганомика, 1984 година). На­пример, стимулират се семейни разходи до степен съществено превишаващи семейните при­ходи. В САЩ днес общото сти­мулиране надхвърля по обем Брутния вътрешен продукт с около 25%. В началото всеки напечатан долар носи печал­ба, да кажем 25 цента, но по­степенно започват проблеми­те – печалбата постепенно за­почва да намалява до нула и после идва чистата загуба: все­ки напечатан долар връща об­ратно, например, само 95 цен­та. Стана ясно, че нещата не мо­гат да вървят добре безкрайно дълго. И още, че нещо трябва да се направи. Какво точно трябва да се направи, обаче, съвсем не е ясно.

В света конкуренцията от­давна е между Глобални про­екти, а не между отделни дър­жави. Днес САЩ са окупира­на страна, не окончателно, но много съществено, от надна­ционалния Западния глоба­лен проект чрез органите му Международен валутен фонд, Световната банка, Световна търговска организация и др. Русия беше също окупирана, особено през 1990-те години, като и даже днес нейната фи­нансова политика е все още под същия Глобален контрол чрез Министерството на финанси­те и Централната банка на Ру­сия.

Друг пример е Проектът за възстановяване на Британска­та империя. След като през 1936 година на власт идва Чърчил, представител на банкерите, за­почва разрушаването импери­ята. Днес се работи по нейното възстановяване, като една от действуващите фигури беше Хенри Кисинджър, починал наскоро на 100 години.

Вече става ясно, че ресурсът на която се гради Западния гло­бален финансов проект, управ­ляван от Economics, е изчерпан напълно. По тази причина САЩ, които олицетворяват този све­товен ред, не са повече в състо­яние да го поддържат.

Всички явления, които наблюдаваме днес, са следствие от тази икономическа ситуация.

Като основен фактор се очертават икономическите про­блеми на САЩ, проблеми нераз­решими в рамките на неолибе­ралната икономическа наука. По простата причина, че спо­ред тази наука такива проблеми, като тези в момента, не могат да съществуват по принцип.

Наскоро Япония и Виет­нам (с общо население срав­нимо с това на САЩ) сключи­ха договор имайки предвид, че тези страни имат собстве­но и независимо мнение как да си устойват живота. Извед­нъж се оказва, че вместо един “Кръстник”, който си е устро­ил света по негова си схема, се появяват много играчи, кои­то предпочитат да разрешават спорни ситуации с груба сила и чрез по-мощна промишле­ност. Оттук веднага следва, че ако промишлеността на САЩ не е в ред, то трябва да се възста­новява. Така през 2014 година в САЩ се появиха сили, които настояват за възстановяване на американската промишле­ност с лозунга “Да направим Америка отново велика!“ Про­блемът е там, че за да се възста­нови промишлеността има ну­жда от инженери, техници и особено и най-вече работеща система за инвестиране в ре­алния сектор.

Днешната икономическа си­стема е построена така, че глав­ната печалба се реализира от финансовия сектор, управляван изключително от неолиберални финансисти, които знаят като Божа заповед, че най-главното е печалбата в долари. (Впове­че произведени машини, оръ­дия, танкове, инструменти и др. реални ценности не влизат във сметката.) По тази причина не­олибералните експерти момен­тално отклоняват долари инве­стирани в реалното производ­ство към финансовия сектор, по-точно към спекулативните борсови пазари. В резултат ця­лата система започва да се руши.

Независимо от факти­те, че САЩ ограбват Европа като прехвърлят нейната ин­дустрия зад океана и че инве­стират значителни средства за въоръжаване, общата про­мишлена продукция на САЩ започна да намалява през по­следните два месеца. И как­во трябва да се направи с такъв един проблем не е ясно на ни­кого. Това са и главните пре­тенции към Байдън - не може да реши този проблем. Про­блемът, обаче, изобщо не е в Бай­дън – проблемът е в господство­то на международния трансна­ционален финансов елит, поли­тически представян от Байдън. Инвестиране в реалния сектор на икономиката противоречи на основния мозъчен конструкт на този елит, въоръжен със съот­ветната технология, че по прин­цип не може да има инвестиции в реалния сектор.

За разлика, в Русия все още е запазена, неофициално, кла­сическата политикономиче­ска школа и този проблем, какво трябва да се направи от­носно описаната по-горе кар­тинка, е бил решен още преди 20-ина години от Олег Григо­риев и група икономисти, вклю­чая Михаил Хазин. Тяхната ико­номическа теория е в разрез с официално приетата на въоръ­жение в Русия неолиберална икономика по западен образец.

Различията са толкова го­леми, че официалните руски неолиберални икономисти не показват даже желание, меко казано, а и липса на подготов­ка, да се запознаят дори чисто терминологично с горната по­литикономическа алтернати­ва, поднасяна им все едно на китайски. Думата “официал­ни” в случая се отнася до всички икономисти на заплата, вклю­чая кадрите отговорни за ико­номическото образование както на Запад така и в Русия, образо­вание изцяло преформатирано след 1989 според неолиберал­ните канони. По същество няма място за диалог между двете икономически системи – може да става дума само за паралелни монолози.

На всеки професионал в сферата на т. нар. Многопара­метрични системи е ясно, че управлението на сложни си­стеми по принцип не може да се сведе до един параметър. Икономиката на една държава, да не говорим за световната ико­номика, е пример за такава една многопараметрична система, зависеща от много важни про­менливи фактори. Вярата, че та­кава една сложна ситема може да се управлява само с един параметър (парите, както е в Economics) е вяра чисто рели­гиозна. С всички последствия за вярващите през последните 30-ина години. За илюстрация: България.

Представете си световна “ва­куумна” система от финансо­ви “тръбопроводи”, по които се движи световната валута и нейното еднопараметрично регулиране от този, който ед­нолично определя “вакуума” в тръбите. Така, в резултат на седемгодишно изсмукване на капитали в посока изток-за­пад по време на президент­ството на Бил Клинтън, САЩ регистрират за пръв и после­ден път положителен баланс на държавния бюджет.

Социално-икономическите последствия от реализацията на глобални пазарни отношения в разгромения соцлагер са впе­чатляващи. В доклад на ООН от 2002 г. за бедността може да се прочете, че през 1989 г. в страни­те сателити на СССР и европей­ската част на Съветския Съюз е имало 14 милиона гражда­ни квалифицирани като бед­ни, което е много малко чис­ло. След разпада на СССР, през 1996, само седем години по-късно, са регистрирани 168 милиона бедни [Андрей Фур­сов, Ожидание черного лебедя]. Заключението на доклада е, че това е най-големият погром на средна класа в историята на чо­вечеството - социална катастро­фа. Става дума за учители, ин­женери, лекари, учени, хора на културата. Техни представители се виждаха да ровят из кофите за боклук в центъра на София. Голяма част от тези обеднели милиони са заминали преждев­ременно, както ни учи църквата, в един по-добър свят, илюстри­райки, че икономическата война може да бъде не по-малко смър­тоносна от “горещата”.

Двигателят на цялата операция са финансистите.

Главната роля на банки­те е да бъдат посредници при инвестирането на парите на собствениците им т.е. финан­сират производителите като за тази дейност получават процент от крайната печал­ба. Този процент нараства десе­тократно за периода от Втората световна война, когато е бил 5%, до днешните повече от 50% - по­средникът прибира повече от половината от печалбата!

Днес БВП (Брутният вът­решен продукт) на САЩ нама­лява постоянно (от есента на 2021), като вече стана пределно ясно, че не могат да възстановят икономиката си на основа на своя вътрешен пазар. Необхо­дими са инвестиции. Способът е предплащане на външни заяв­ки за стоки от рода “България купува американски изтреби­тели, които са все още на фаза чертежи.”

Обемът на промишленост­та на САЩ е огромен, по-голям от цялата икономика на Герма­ния. Икономиката на САЩ е колосална и все пак промишле­ността не е в състояние само да поддържа инфраструктурата построена за последните 100 години (автростради, ж.п. ли­нии, мостове...), да не говорим за разширение. Например, това обяснява зачестилото дерайли­ране на товарни влакове там – инфраструктурни проблеми.

Политическите сили зад Тръмп поддържат позицията, че трябва да се замени система­та на световно финансово доми­ниране със система на световно промишлено доминиране. Каквото е било положението през 1930-те, 1940-те и 1990-те години. За съжаление, изглежда липсва капацитет за такава програма. Същевременно си­стемата за финансово домини­ране вече се руши и сигурно ще изчезне. Налага се да се изоста­вят някои райони в света, да запазят други, както и да се измисли схема да се обезпечи инвестиране в реалния сек­тор.

Необходимото условие е да има поръчки (клиенти) за про­дукцията на американския реа­лен сектор. На първо време така­ва продукция ще бъде по-скъпа, както обикновено, следовател­но. необходим е пазар под аб­солютно строг американски контрол т.е. неизбежна е кон­фронтацията с Китай за па­зарите в Югоизточна Азия, единственият пазар с необ­ходимия капацитет (около 1 милиард жители с достатъч­но голяма средна класа с по­купателна способност; Фили­пините, Индонезия, Виетнам, Бирма (Myanmar)). Измества­нето на Китай от този пазар може да стане само силово и без отлагане. За съжаление, американските самолетоносачи бяха отклонени към Израел по­ради кризата в Газа, а това е се­риозен проблем.

Подобно на необяснимите икономически проблеми, нео­бясними ситуации възникват и в други области, да кажем в по­литиката, естествено повлияни от икономиката. Например, На­таняху не може да допусне, че всички, начело със САЩ, мо­гат да си позволят да изискват Израел да не навлиза в Газа. Той не може да допусне, че за­падни вестници и правозащит­ни организации могат да си по­зволят да обвиняват Израел в нарушаване на правата на чо­века след като се знае, че те по принцип те не могат да пра­вят това. А се оказва, че даже такива гадости са възможни.

Още, атакуването на Из­раел от Хамас е много вероят­но да изиграе ролята на раз­делна точка по времето “пре­ди”-“след“ по отношение на реализацията на доларови активи: след този момент ре­ализацията на такива активи вече няма да е възможна. Фор­мално ги притежавате, а реал­но – не. Подобни ситуации (т. нар. форсмажорни обстоятел­ства) задължително и стандар­тно влизат като съставна част на всеки договор с юридическа сила. Нападението на Хамас не е причината за настъпването на този форсмажорен момент и не е причина за икономически­те проблеми на САЩ. Сама­та икономическата ситуация е до такава степен критична, че има нужда да се задейству­ва някакво форсмажорно об­стоятелство (да се изнамери или предизвика), което обстоятел­ство да снеме отговорността на “Кръстника“ за световния ред: на всеки въпрос “Какво става, дайте нашите пари?” ще може да се даде отговора “Нали виждате какви работи стават в момента, а вие сте се размис­лили за вашите пари!” Пример: руски милиардери вече при­знават за грешка инвестиции­те си в Лондон.

За ваше успокоение, трябва да подчертаем, че става въпрос само за теория (алтернативна на неолибералната Economics), от която и следва гореописаното. Все пак трябва да се има пред­вид, че най-важните предвиж­дания, основани на тази алтер­нативна теория, се сбъдват не­очаквано точно през последни­те двадесетина години. Справка: книги и ежеседмични анализи публикувани от Михаил Хазин (khazin.ru).

Подобни проблеми и откло­нения от очакваното ще стават все повече и повече. Очевидно е, че не всички са наясно какво още има да става поради

разрушаване на привичния стар световен модел.

Накратко, променя се пси­хологическата картина на света, в него започват да ста­ват необясними неща. Оттук и най-различни масови психо­зи. Със съответните специали­сти. Например, Михаил Хазин е обявен за специалист по фи­нансово-икономическа пси­хиатрия от литовски интернет журналист. По простата причи­на, че много от предприеманите финансово-икономически дей­ствия са в резултат на чиста ис­терия от вида: “Очаквам всичко да върви по старому, а то върви по новому, но аз ще продължа­вам да действувам по старому, защото не мога по новому и, ако светът се променя, аз ще го за­ставя да се върне обратно.” Ди­агнозата, че всичко наоколо започва да се разпада застра­шително набира популярност.

Друг ключов момент е

визитата на Путин в Пекин

и подписването на т. нар. Китайски протокол. Китай се представя вече на ниво свето­вен политически играч, особе­но след успешната роля на по­средник в преговорите на Иран със Саудитска Арабия – чиста проба предизвикателтво към хегемона САЩ. Китайски­ят проект Един пояс един път е поддържан в момента от 150 морски държави – проект за сухопътна доставка на китай­ски стоки в Европа в обход на блокираните от САЩ морски маршрути. Напоследък, обаче, става все повече ясно, че ЕС не може да бъде ефективен тъ­рговски клиент на китайски стоки главно поради иконо­мически трудности благода­рение на САЩ, което си е и нов проблем и за Китай. Друг ки­тайски проблем е стремежът на САЩ да го избута от паза­ра на Югоизточна Азия. Ки­тай, от своя страна, има достатъ­но спечелени долари и може да обещае като контра-мярка ин­вестиции в този район при ус­ловие, че има осигурен тил в не­избежните силови действия от страна на САЩ. За последното вече отговаря Русия, което и обяснява императорското по­срещане на Путин в Китай, за­явил на Си, че проектът Един пояс един път не противоречи на интересите на Русия в рам­ките на Евразийския Съюз. Знае се, от практиката до момен­та, че обещания дадени от Пу­тин, писмено или вербално, се изпълняват на всичките 150%. При това положение може да се предположи, че Путин ще полу­чи от Китай каквото е поискал в замяна. Официално Китай няма глобален проект, но съвсем не е изключено, че такъв може да се появи. Включително с ру­ска помощ.

Сега относно ликвидира­не на

т. нар. Проект Израел

поради очакването, че ситуа­цията в Близкият Изток може да се промени радикално. Оче­видно е, че едно от обещания­та дадени от Англия на Китай е да задържи САЩ за да не за­почне силовата офанзива за завладяване на пазарите на Югоизточна Азия, обещание реализирано чрез новия кон­фликт в Газа. Целта е да не се допусне разгром на Турция и областите около нея. При раз­гром на Турция става прекъ­сване на евтините доставки на газ и петрол по тръбопроводи от Близкия Изток към Запад­на Европа. Ако тръбопроводи­те се прекъснат, доставката на газ и петрол в Западна Европа ще става само с танкери т.е. го­ривото ще стане по-скъпо от до­ставяния в Европа втечнен аме­рикански газ. С втечнен амери­кански газ Европа ще зависи от САЩ не само енергетиче­ски, но и политически, което води до намаляване на влия­нието на Англия в Европа. В интересите на Англия е Европа да получава евтина енергия през Турция и така да се намали вли­янието на САЩ в Европа по ли­нията на енергетиката.

Турция, от своя страна, се нуждае от пари (там има неве­роятно висока инфлация - по­следната основна банкова лихва там е 40%), следователно, тряб­ва да се запазят газовите на­ходища в Източното Среди­земноморие като единствен източник на турски приходи. С една дума, англичаните ще се погрижат да не може да се сключи близкоизточен мирен договор, който да позволи на САЩ да се изтеглят от Близкия Изток. Последното обяснява тренирането на бойни отря­ди на Хамас от английски ин­структори в незаконни бази в Сирия.

Без съмнение, САЩ са на­ясно, че искат да блокират из­теглянето им, съответно, вяра­та на Израел, че САЩ ще ги за­щитават докрай се очертава да е под много голям въпрос. Няма съмнение: щом е икономиче­ски необходимо – ще се изте­глят. И последно, както беше споменато по-горе, след напа­дението на Хамас, цената на всички доларови активи ста­ва нулева – няма принципиал­на трудност да бъдат заблоки­рани всеки момент “по заповед на щуката“ с обяснението “Това са наши пари, долари, и само ние решаваме кой какво може да прави с тях“.

На фона на разпада на доми­ниращата световна сила мо­гат да се пръкнат много локал­ни дребни проекти с потенциал за реализация -докато “Големи­те” си изясняват позициите има шанс от “среден” играч да станеш “по-голям”. Пример – Великобритния. Опитът й да влезе в лигата на суперсилите беше неуспешен и сега целта й е да си осигури доминираща по­зиция в Западна Европа след изтеглянето на САЩ оттам, с потенциал в АУКУС сравним с този на САЩ там. Русия, от своя страна, си осигурява до­миниращо влияние в Евра­зийския съюз с потенциална Евразийска валутна зона. Това се считат вероятни перспекти­ви за

следващите 20-25 години.

Ето и едно следствие от гор­ните неизбежни промени, движени от дълбоководните икономически течения. Цели­ят човешки потенциал, при­движващ т. нар. Западен про­ект през годините от 1989 на­сам, ще бъде изправен пред сериозни проблеми – не само защото няма да има повече икономически ресурс, но и поради факта, че тяхното ми­ровъзприятие и тяхната леги­тимност се основават на съще­ствуването на този изчер­пващ се Западен ресурс. По­следното ще ги води неизбежно да използуват привичната им вече остаряла логика, неадек­ватна при решаването на нови политико-икономически зада­чи. Естествено, ще се наложи да слязат от сцената (да очистят терена) с обяснението: “Това ко­ето правите е неправилно: пъ­рво, второ, трето...”. Напри­мер, има всичките основания да се мисли, че в Русия запо­чва да работи такава една ло­гика при преценка на профе­сионална адекватност поради вече станалото необxодимо “зачистване на терена” от не­олибералната руска финансо­во-икономическата пета ко­лона, особено вредоносна във военно време. Последното не­минуемо ще предизвика про­мени в образователната система за подготовка на необходимите нови кадри. Бавен но неизбежен процес. Поколенчески.

Със съответните перспекти­ви за неолибералния човешки потенциал, включително този на България. На този човешки потенциал би трябвало вече да му е ясно, че времето му из­тича – започва формиране на замяната му с активисти вече заемащи втора линия и с не­избежното преливане на пре­боядисали се играчи от първа линия.

Нещо за терминологията. Днешният неолибера­лизъм няма нищо общо с философския термин либе­рализъм – става дума за политически либерализъм и то тоталитарен политически либерализъм, на практика тоталитарна секта с фиксирана система от ценно­сти. Очаква се съдбата и да бъде като на всяка секта при сре­ща с неизбежно променящия се многолик реален живот.