Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 45 (5 декември 2023) КРЪСТОНОСЕН ПРОХОД ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ЕВРОПА

КРЪСТОНОСЕН ПРОХОД ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ЕВРОПА

Е-поща Печат PDF

Извадка от ПРОКЛАМА­ЦИЯТА НА АДОЛФ ХИТ­ЛЕР ОТ 22 ЮНИ 1941 Г. КЪМ ГЕРМАНСКИЯ НАРОД И ВОЙНИЦИТЕ НА ИЗТОЧ­НИЯ ФРОНТ*

Германски народе !

Всички вие навремето си­гурно сте чувствали, че тази стъпка беше за мене трудна и тежка. Никога германски­ят народ не е хранил враж­дебни чувства спрямо народ­ностите на Русия. Но повече от две десетилетия еврейско- болшевишките властници от Москва се мъчеха да хвърлят в огъня не само Германия, но и цяла Европа. Не Герма­ния се е опитвала някога да пренесе в Русия своя нацио­налсоциалистически свето­глед, а еврейско-болшевиш­ките властници в Москва не­престанно правеха усилия да натрапят на нашия и на другите европейски народи своето господство, и то не само духовно, но и военно- административно.

Във всички страни, обаче, последиците от дейността на този режим бяха само хаос, мизерия и глад.

Успехите на тази полити­ка на стопанския и социа­лен нов ред на нашия народ, който при планомерно прео­доляване на съсловни и кла­сови различия се стреми към една истинска народна общ­ност като последна цел, са без прецедент в цял свят.

Застрашителното нападе­ние на Русия срещу Румъния също така трябваше да служи само на задачата да получи в свои ръце, или при дадени обстоятелства поне да уни­щожи, една важна база не само на германския стопан­ски живот, но и на стопан­ския живот на цяла Европа.

Докато аз се стараех да предприема един последен опит за умиротворяването на Балканите и в изпълнено с разбирателство сътрудни­чество с Дуче, поканих Юго­славия да се присъедини към Тристранния пакт.

По тия въпроси аз въз­приех онова становище, кое­то единствено можех да въз­приема като отговорен ръко­водител на Германския Райх, но и като съзнаващ отговор­ността си представител на европейската култура и ци­вилизация.

Но ако досега бях прину­ден от обстоятелствата по­стоянно да мълча, днес е до­шъл моментът, когато едно по- нататъшно бездействие би било не само греховна небрежност, но и престъп­ление спрямо германския народ, спрямо цяла Европа.

Задачата на този фронт не е вече защитата на отдел­ни страни, а осигуряването на Европа и, следователно, спасяването на всички.

Дано Бог ни помогне и в тази борба ! Берлин,

22 юни 1941 година.

Адолф Хитлер

*Адолф Хитлер, Борба за нова Европа. Избрани речи и прокламации. Превод: На­дежда Алексиева, под ред. на Красимир Стоименов. София – Жар птица, 2002 г., сс. 334- 345.