Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ОТКРОВЕНИЯ

Е-поща Печат PDF

Извадка от Речта на министър председателя Богдан Фи­лов пред XXV-тото ОНС за външната политика на България и за основите, върху които се гради безпартийният режим, 19 ноември 1941 г.*

Министър-председателят Богдан Филов:

(От трибуната, посрещнат с бурни и продължителни ръко­пляскания)

За никого не може да има никакво съмнение, че не само България, но и цяла Европа се намират днес на един от най- съдбоносните завои на своя­та история. Ние сме изправени пред една небивала в история­та гигантска борба, която анга­жира без никакъв остатък всич­ки морални и материални сили на народите, които участвуват в нея. Тази борба, която – в това също така не може да има ни­какво съмнение – ще определи съдбата и развитието на евро­пейските народи за столетия на­ред, не е борба само за политиче­ски интереси и стопански блага

Защото не само по своето ге­ографско положение България е част от европейския мате­рик, но така също и по свои­те политически и стопански интереси тя е свързана най- тясно с оная европейска общ­ност, която все повече и пове­че ясно започва да се очерта­ва в нашето съзнание. Бълга­рия не може да съществува и да се развива правилно вън от тази европейска общност. Ние има­ме ясното съзнание, че съдба­та на Европа е и наша собстве­на съдба. Ето защо всички ония въпроси, които засягат тъй мно­го интересите на европейска­та общност, не могат да не на­мерят дълбоко отражение и у нас. Обаче нека подчертаем в съ­щото време, че тя отговаряше също така и на интересите на силите от Оста, защото не един път те бяха заявявали, че те дър­жат за мира и спокойствието на Балканите.

В заседанието на Народно­то събрание, което стана тук на другия ден, всички вие почти единодушно одобрихте това присъединение на България към Тристранния пакт, като изказахте вашето задоволство с една внушителна манифеста­ция. По такъв начин България застана окончателно на стра­ната на силите от Оста и на техните съюзници. (продължи­телни ръкопляскания)

Г-да народни представите­ли!

Известно ви е, че с подпис­ването на Тристранния пакт от страна на България българско­то правителство даде съгласието си за влизането на германските войски у нас.

Ние днес стоим здраво и не­поколебимо на онова място, което ни беше предопределе­но от развитието на събития­та, а именно на страната на си­лите от Оста и на техните съю­зници. Ние избрахме този път, защото бяхме убедени, че той отговаря най-добре на чув­ствата и на интересите на бъл­гарския народ, който е готов, в кръга на своите възможнос­ти, да даде всичкото си съдей­ствие, за да изпълни своите задължения. (Ръкопляскания)

Г-да народни представите­ли!

Ние имаме пълно упова­ние в бъдещето. Ние вярваме дълбоко в победата на Герма­ния, в победата на силите от Оста и на техните съюзници.

Ние вярваме в тяхната побе­да, защото те се борят против порядките на отживелия стар свят, за един нов ред, който ще донесе повече щастие на човечеството и към който то винаги се е стремило с всич­ката упоритост на едно дъл­боко убеждение. Ние вярваме най-после в победата на силите от Оста, защото тяхната победа ще бъде победа и на България. (Продължителни ръкопляска­ния, гласове „Вярно!“)

ТВОРИ СЕ ЕДИН НОВ СВЯТ, ЕДИН НОВ РЕД НА НЕЩАТА В ЕВРОПА

Г-да народни представители.

Както виждате, нашата външна политика е била ви­наги ясна и последователна. Обаче в нашата външна поли­тика не е имало никога нито изненади, нито колебания и отклонения от избрания вече път.

ЧУЖДАТА ПРОПАГАНДА В БЪЛГАРИЯ.

Аз бих искал да засегна и друг един въпрос, който се на­мира в най-тясна връзка с наша­та външна политика, а именно въпроса за чуждата пропаган­да у нас. Вие знаете много до­бре, че тази пропаганда се заси­ли особено много, след като по­чна войната на Германия срещу Съветския Съюз. Тя прави най- големи усилия, без да подбира средствата, за да внесе в тия вър­ховни и съдбоносни моменти за нас смут и разединение в стра­ната ни. Главните проводни­ци на тази пропаганда с преда­ванията по радиото от Лондон и от Москва. Правителство­то погледна със спокойствие на тия предавания, защото то е убе­дено, че днес българският народ е зрял вече достатъчно полити­чески, за да разбере истинския смисъл на внушенията, кои­то идат от Лондон и Москва, и за да се убеди, че тези внуше­ния не изхождат от негови­те собствени интереси, но от интересите на един противен нам лагер.

Цялата тази дейност на чуж­дата пропаганда имаше за цел да отклони българския народ от правилния път на неговите истински интереси и да внесе смут и разколебаване в негова­та душа.

Обаче сметките на ръково­дителите на тази пропаганда из­лязоха погрешни.

Българският народ в свое­то грамадно мнозинство разбра много добре какви са истински­те намерения на ония централи, които са се заели с такова трога­телно усърдие да спасяват Бъл­гария от българите, за да на­правят от страната ни едно послушно оръдие на чужди интереси, на чужди държави и режими, които преследват цели съвършено различни от целите на нашата национална политика.

Да живее Негово Величество Царят!

Да живее България!

(Бурни и продължителни ръкопляскания и гласове: „Да живее!“ и „Ура!“)