Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой (6 февруари 2024) КАКВО ИСКАТ УРОДИТЕ

КАКВО ИСКАТ УРОДИТЕ

Е-поща Печат PDF

Те желаят ние да изчезнем, но без война с нас или с наши­те братя. Искат единствено те да останат на нашата планета. Те, добрите момчета (гудгайз) вече са решили съдбата на ос­таналите (бедгайз) и ги унищо­жават от въздуха с бомби и на­палм като вредни бръмбари.

Неотдавна нещо подобно се вършеше в Европа с по-евтина режисура. Тогавашните добри момчета пъхаха в газовите ка­мери тогавашните лоши момче­та: евреи и славяни, след това ги изгаряха в крематориуми, а от пепелта правеха минерални то­рове.

Те желаят смъртта на всич­ки ни, но … без да водят вой­на. И в това е тяхната неизко­ренима заблуда. Те забравят, че преди да натикат всички в газовите камери, германци­те бяха воювали. Тяхната нес­бъдната инфантилна мечта е да се ликвидираме сами, след­вайки внушенията на нашите предатели, които ще засвирят на флейта, а ние като хипно­тизирани плъхове под строй сами ще се потопим под вода­та. Или да се сблъскаме с наши­те братя на живот и смърт и да се самоунищожим още преди да е започнало сражението за всяка глътка въздух и за вся­ка капка вода на нашата пла­нета, замърсена главно от тях. По принцип тяхното желание е разбираемо. „Аз ще умра утре, но ти умри сега!“ Насъскваш и наблюдаваш. Но почти също­то възнамеряват и планират да извършат и всички останали, в това число и ние. И въпре­ки, че нашият опит за подобни неща не е голям, ние се учим в движение и ще догоним оста­налите.

Гнилото е другаде. Те са си втълпили и отдавна са набили в главите си, че всички ще пра­вят всичко по техните плано­ве. А в техните планове е записа­но горе долу следното:

Първи ще бъдат мюсюлма­ните.

Втори – индусите.

След това ще дойде наши­ят ред или на Европа. А може би едновременно на нас и на Европа. И те ще останат наса­ме лице в лице с нашите жъл­ти братя, с които друг начин за справяне освен водородна бом­ба няма и не може да има. До настъпване на това време не­грите оцелели от СПИН-а ще се съсредоточат в района на Монмартър в Париж, очист­вайки от себе си Африка, коя­то има шанс да избегне атом­ните бомбардировки. И точ­но там, в Африка, ще се съберат малкото оцелели хомо сапи­енс.

Планът си го бива. План като план. Малко напомня на вица за слона в зоопарка, който можел да изяде 50 ки­лограма банани. „Че ще ги из­яде е сигурно, но кой ще му ги даде?“ Такива планове наши­ят шегаджия Жирик може да предложи за столетие напред. Планът колкото и внушителен да изглежда, все още не пред­ставлява извращение. Той може да бъде една заблуда или грешка като немалко човеш­ки планове. Извращението се състои в това, че те са обявили своя план за божествен, а себе си за богове. За съществуване­то на други божества и други богове според тях не може да става и дума. Т.е. те имат за нас план, а наш план за тях сякаш не се предвижда и не може да има. Именно това е най-болно­то и най-слабото им място. Това е бълнуване, което е формули­рано така: „Ние, тук, обсъдихме нещата и решихме да ликвиди­раме първо арабите заради тех­ния петрол, след това индусите за да не успеят да се размножат и разселят, а по-нататък ще караме по план. И всичко това няма начин да не стане, защо­то сме го замислили ние. И ни­кой няма да може нито да ни убие, нито да ни пипне с пръст. Плюем на нечия хилядолетна държавност, на нечии религии, митологии и аристокрации. Ще плюем на всичко това, защото никога не сме го имали и днес също го нямаме: нито държава, нито религия, нито благород­ническо съсловие. Но имаме идея фикс и много нули в компютри­те.“

Извращението е в това, че те си вярват.

Те, за разлика от нас, са просто невежи. Ние по при­рода сме любознателни и пре­сметливи. А още повече се раз­личават от нашите жълти бра­тя, милиони от които се пре­селват при тях и старателно ги изучават. Впрочем немалко хора и от нашите отидоха при тях. И това не е без причина. А виж, ние нещо не ги привлича­ме. При нас им се вижда тежко. Защото са „пиндоси“ т.е. прос­товати янки.

Така че въпросът е „Кой кого ще прекара?“. Къде ще се намерят повече предатели? При тях, където всички са чужди един на друг или при нас, където всички сме род­нини. Изобщо възможно ли ще бъде да се разглежда като предателство, ако живеещите при тях негри, китайци, япо­нци или нашите (руснаците, б.пр.) взривят отвътре тяхната картонена къщичка. Мисля че не. Това от историческа гледна точка ще бъде закономерно и справедливо. Защото ние и на­шите братя живеем в реален свят на реални неща, събития и явления. А те живеят в из­мислен от тях свят на зелени­те нули. Именно това е главно­то тяхно извращение, което се стремят да натрапят на целия свят, но няма да се получи.

Техните пари това са съ­щите тези стъклени мъниста, за които получиха своя Ман­хатън, за да го застроят с вну­шителните по размери стъкле­ни сараи. Само че на този свят не останаха наивни индиан­ци, защото бяха прибързано изклани. Те вярват на свое­то нощно бълнуване, че ще продължат до безкрай да раз­менят своите мъниста за ос­трови, петрол, танкове, газ и вода до постигане на пълна­та си победа. Че ще получат всички богатства на света сре­щу зелени нули и с тези зеле­ни нули ще довършат всички останали.

Техният самолетоносач струва куп зелени нули. Но ние изобретихме ракети, които се носят под водата с огромна ско­рост и са в състояние да уни­щожат множеството нули със стопроцентова гаранция. На всичко отгоре не струват чак толкова скъпо. Кой кого ще пре­кара в този случай?

Но нека оставим ракети­те, Бог с тях! Ние съвсем скоро ще видим как с трясък ще се провали техният план да раз­катаят исляма за две петилет­ки. Точно те ли, които трепе­рят пред смъртта, ще громят мюсюлманите възхищаващи се от саможертвата в джиха­да? Нали когато се беше появил черен снайперист, приел исля­ма, или пък нает от тях самите негър - снайперист, те ведна­га напълниха гащите. Смърдя­ха и се отдръпваха един от друг. Ако такъв снайперист се беше появил при нас, веднага щя­хме да го погнем по улицата, за да го заловим. Нашите деца нашите юноши и тимуровци биха заловили такъв снайперист за броени часове. И дори биха го разкъсали на части, за да не се повтаря това нещо друг път.

В интерес на истината те са още по-нагли от своите пред­шественици, допускащи все пак нашето съществуване в качеството на работен доби­тък. Те не желаят такъв рабо­тен добитък. Възможно е да им е дошло до гуша от тези наши, които през последните 50 го­дини пристигнаха при тях да станат богати. Направо съ­жаляват, че не могат да ни пре­вземат като Панама или да ни купят като Албания. Те чувст­ват, че не сме нито ескимоси, нито араби, затова не ни искат живи. Ние може и да не изкопа­ем нашия алуминий, но и на чужденци няма да позволим да го изкопаят. Значи, смятат те, алуминият трябва да бъде очистен от нас.

В прекомерното си висо­комерие уродите има за как­во да се замислят. Всеки техен убит се прибира със специален самолет, завит в американското знаме и го посреща празнич­на тълпа. А ние разрушихме с бомби собствения си град Грозни с наши хора в него. Изтрихме го от картата по-до­бре от Дрезден. А защо - никой не може да обясни. Може би за да се боят от нас отново всички. А може би просто така се полу­чи. Изтрихме Грозни от карта­та и продължихме да живеем. Ние ще ги прекараме, защото не знаем, а и не се интересу­ваме особено, колко бяха уби­тите от нашите бомби в Гроз­ни. Слава Богу останаха и живи. Ние се разглеждаме като голя­мо дърво, от което могат да се откършват клонки. Това по­някога дори е необходимо. А те са като плантация от нарци­си, всеки един от които мисли само за себе си: иска вода, гри­жа и огледало, за да се оглежда доволен и да се готви за по-ус­пешната си продажба.

Уродите са срещу нас и на­шите братя. Те са маниакални егоцентрици и по това се отли­чават от нас и нашите братя. На­шите предци са казвали: „Няма стадо без мърша!“ Но май не са били прави. В нашето човешко семейство такива уроди не са нужни. От тяхното присъствие семейството започва да линее и да се разпада.

Уродите се различават по следните признаци:

Те са приключили с опити­те, каквито се явяват религии­те, да проумеят смисъла на жи­вота и са заменили наведнъж всички богове със своите си­во-зелени хартийки.

Те са живи роботи, програ­мите на които са създали про­грамисти-параноици, завла­дени от манията за убийство. Затова и тяхното поведение не е трудно да се моделира и пред­сказва. Необходимо е просто да се знае програмата и да се на­тискат съответните бутони. Кажете им „зеле“ и всички ще се озъбят. Те живеят в своя виртуален измислен свят, в който даже вой­ната не се оценява от позиция на силата, а от гледна точка как всичко това ще изглежда на ек­рана.

Те живеят по техните кре­тенски правила, които смятат, че са единственият закон в све­та. С рекламни слогани“ мани­акалните уроди са заменили културата,религията, митоло­гията, историята, незаменими съставляващи на живота на всеки народ. Те са напечатали на своите банкноти „Ние вярваме в Бога!“, за да стане ясно на все­ки къде се е заселил техния Бог.

„По добре да си мъртъв, от­колкото червен“. С този лозунг десетки години плашеха сами себе си точно тези, от които по- червени никога не е имало и няма да има.

„Ще направим света най-до­брото място за живот“. Този символ на вярата ще ви издекла­мира всеки един от тях, само дето ще забрави да поясни именно за кого този свят ще стане най-до­брото място за живот. А ако го попитате, той ще се озъби като след „Кажи зеле!“ и ще обяс­ни: „Разбира се за всички. В този свят ние всички сме равни прия­телю“. А думичката „свобода“ по- добре да не споменавате, чуят ли я от умиление ще се олигавят.

Техният свят е дихотоми­чен, черно-бял като на даун. Или да, или не. Имаше за тях „империя на злото“ – това меж­ду другото бяхме ние. И има „империя на доброто“, която от скромност така и не произна­сят на глас. В тази империя на доброто царува Супермен обле­чен в панаирджийски шарени парцали,железни гащи и с очи­ла, за да изглежда по-умен.

Тяхната налудничава идея е проста. Между нас, здрави­те, погрешно битува заблуда­та, че тяхната мания е много сложна, защото уродите бър­кат и забравят даже няколко­то рекламни лозунга, на базата на които живеят и действат. За­щото алчността им затъмнява паметта.

Уродите лесно се разпозна­ват по набора от черно-бели формулировки, с които опис­ват заобикалящия ги свят. Ос­новните звучат така:

Хората могат да бъдат или добри, или лоши;

Добрите са те, останалите са лоши;

Те живеят на свобода, оста­налите под тирания;

При тях има прогрес, при другите – застой;

Те са силни и свободни, ос­таналите са слаби и роби;

„Те, това американците ли са?“ би попитал проницателни­ят читател.

Да, мнозинството от тези, които ние обезателно ще пре­караме, е съсредоточено в Ню Йорк, Вашингтон и други­те градове на Америка. Но те представляват една малка част от жителите на Съединени­те щати. Наистина точно тази част притежава властта в Аме­рика и диктува на света своя кошмарен нов световен ред.

Това са тези американци, които са безнадеждно обсебе­ни от маниакален егоцентри­зъм. Разбира се такива има не само в Америка. Има ги много и в Европа, незначителен брой има и у нас. Срещат се навсякъ­де, защото тяхната мания е за­разна.

„Те, това да не са евреите?“. Да, донякъде. Между тях има достатъчен брой от тези, кои­то ги наричат „евреи“ и бол­шинството от тези евреи също е съсредоточено в САЩ. Дали са евреи зависи от разбира­нето на термина. Ако под „ев­реи“ разбираме народа, кой­то има своя религия, култура и история, то между тях почти няма просветени и културни хора изповядващи юдаизъм. Те са уродите в човешкото се­мейство, които нарушават нор­мите на всички религии и кул­тури. За тях историята започва от деня, в който е била откри­та нюйоркската борса. Ако под „евреин“ разбираме търго­вец на пари т.е. на зелени нули, имащ еврейска кръв и предци, изповядвали едно време юдаи­зъм, то тогава сред тях евреите са много.

Бедата е там, че своя кош­марен занаят, а именно да ку­пуват пари с пари и после тези пари да продават за дру­ги пари, те натрапиха на целия свят.

А кои сме ние?

Ние сме тези, които ще ги прекарат.

Ние, това са руските хора. Разбира се главно руснаците. Отново зависи от разбирането на термина. Ако под „руските хора“ се разбира най-силни­ят народ на бялата раса, кой­то по силата на своята история стои най-близо до разбиране­то на същността на живота, то ние – това сме руските хора. С изключение на предателите и негодниците (сволочи). Преда­телите няма защо да бъдат пре­карвани, защото са малодушни и сами се прекарват. А по нача­ло “сволочите“ трябва да изне­сем пред скоби. Те приличат на скакалци с неясно групо­во съзнание на ниво рояк на­секоми.

Да, тези, които ще прека­рат уродите, това са руските хора, ако „руски“ се възприема като атрибут на цивилизация, започваща сама да се разглеж­да като такава. Не някаква чер­на дупка между Изтока и Запада, християнството и исляма, а изк­ристализираща под огромен ис­торически натиск руска циви­лизация на оцеляващите. На тези, които ще оцелеят и ще надживеят уродите.

Кои могат да са наши бра­тя? Всеки народ, който не е изгубил реални представи за смисъла на живота, изразени в действаща религия, култу­ра и собствен исторически ин­стинкт, днес все още има шанс да оцелее и може да бъде сред тези, които ще прекарат уро­дите. Всеки такъв народ е наш брат по разум, наш брат по дух и както казват сега в Русия – брат до живот. Брат в първо­началното значение на дума­та - един от няколко потомци.

Наши братя са всички ос­вен уродите, въпреки че сме ге­нетично близки. Да, ние и уро­дите боричкащи се в Ню Йорк, външно си приличаме повече едни на други, отколкото наши­те черни братя от Африка, гово­рещи на езика „барбара“ и гово­рещите на диалект обитатели на древния руски град Углич. Но между нас и уродите лежи без­дна. Нашата цивилизация на оцеляващите е несъвместима с тяхната банда от живи робо­ти. А виж, нашите черни бра­тя, говорещи езика барбара, при желание от тяхна страна и благоприятни условия, мо­гат да се сближат с нас и да се научат на всичко, което умеем ние. Има много такива приме­ри.

По същия начин нашите светлокоси угличани са спо­собни не само да научат езика барбара, но и с успех да се впи­шат в техния пъстър племенен живот като вождове и шама­ни.

А уродите няма да оцелеят нито в Углич, още по-малко в племето барбара. В Углич тях ще ги заплюят, а в Африка ще бъдат изядени.

Превод: Румен Воденичаров