Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой (6 февруари 2024) ВЪЗМЕЗДИЕ ИМАШЕ, ПОУКА - НЕ!

ВЪЗМЕЗДИЕ ИМАШЕ, ПОУКА - НЕ!

Е-поща Печат PDF

Преди 79 години – на 2 февруари 1945 г. в Бъл­гария бяха изпълнени смъртните присъди, издадени от Народния съд сре­щу главните представители на сваления на 9 септември 1944 г. фашистки режим. Това бе акт на справедливо народно възмез­дие – израз на решимостта на антифашистките сили в Евро­па и в България да накажат во­еннопрестъпниците. Решение за наказание на дейци на на­цистка Германия и нейните съ­юзници е взето на Техеранска­та конференция 28.11-1.12.1943 г. от ръководителите на САЩ, СССР и Великобритания. Тези решения са потвърдени и на Ялтенската конференция, 4.- 11.2.1945 г., която е пак в състав с ръководители Ф. Д. Рузвелт, Й. В. Сталин и У. Чърчил.

Създаването на извънредни съдилища в европейската прак­тика постепенно е изоставено от средата на 19 век от всички европейски страни.

На тези конференции глав­ните страни от антихитле­ристката коалиция вземат ре­шение военнопрестъпници­те – виновници за войната да бъдат съдени на територии­те, където са извършили свои­те престъпления. Това има своите причини. Самият тер­мин „военни престъпления“, а също и престъпления срещу човечеството са нещо ново в юридическата практика, от­насяща се до военните дейст­вия, независимо кога и къде са били водени дотогава. Имен­но затова в Германия осъде­ните не са много. А немските войски на Източния фронт и техните сателити са извърш­вали престъпленията на те­риториите на Русия, Украйна, Белорусия, Молдавия, Полша и т.н.

Този факт по естествен на­чин се използва от скритите и открити апологети на фаши­зма и техните чудовищни по мащабите и жестокостта си престъпления от Ламанша до Москва.

Чудно и необяснимо в случая е, че подобна защита за недопус­тимост на практиката държа­вите победителки във войната да превръщат победените от тях в подсъдими се споделя от немалко историци и юристи с леви убеждения.

Но тази практика, при­ложена за пръв път в нова­та история на Европа и Азия, се дължи именно на ужасява­щия характер на престъпле­нията, извършвани на тери­торията на окупираните от аг­ресорите страни. А извърши­тели на тези престъпления от всички държави, членки на Тристранния пакт.

Освен тях военни престъ­пления, почти изцяло на тери­торията на СССР, са и държа­ви, нечленуващи в Тристран­ния пакт.

Ролята на България е по- особена. Тя е губеща във вой­ната и носи отговорност за из­вършените от нейните армия и полиция престъпления в те­риторията на съседните дър­жави – Югославия и Гърция. Но тя се отличава от другите съюзници на нацистка Герма­ния по това, че в България во­енните престъпления на упра­вляващия режим вършат во­енни престъпления и на своя територия. В България се води не борба срещу чужда окупа­ция, а вътрешна гражданска война, в която едната от стра­ните е съюзник на нацистка Гер­мания, а другата съюзник на Ан­тихитлеристката коалиция на демократичните народи – САЩ, Великобритания и СССР. На тази основа българският наро­ден съд, за разлика от френския и всички други в Европа, осъж­да българските съюзници на на­цистка Германия.

Антифашистката съпротива в България има само един въо­ръжен сблъсък с дислоцирани­те в България нацистки войски. Въоръжената антифашистка съпротива в страната е насоче­на срещу местния монархофа­шистки режим.

България не участва с вой­ски и на Източния фронт сре­щу СССР, но изпълнява роля­та на основен доставчик на храни за нацистка Германия, фактически безвъзмездно.

Иначе властващата в Бъл­гария управляваща клика носи всички белези на фашизма.

* * *

На 30 септември 1944 г. – три седмици след завземане­то на властта от Отечествения фронт, чрез специална Наред­ба-закон на новата власт бе учреден Народният съд. Той имаше за цел да привлече под съдебна отговорност извър­шителите на тежките военни престъпления в периода от 1 март 1941 до 9 септември 1944 г..

Учредяването на Народ­ния съд става чрез Наредба- закон, тъй като всички норма­тивни актове на централната власт в България от 19.05.1934 г. до първите парламентарни избори след 09.09.1944 г., но­сят характеристиките на на­редби-закони. Това е резултат от фактическото суспендира­не на Търновската конститу­ция от Деветнадесетомайския преврат през 1934 г.

Народният съд в България бе логично следствие от побе­дата на Деветосептемврийско­то народно въстание. Този съд бе и политически, и извънре­ден. Политически, защото съ­деше представители на пред­шестващия режим. И тъй като тези престъпления бяха вър­шени със средствата на дър­жавната власт, т. е. с полити­чески средства, той бе извън­реден.

Този съд бе извънреден и защото бележеше края на про­дължилата 27 години граж­данска война, водена от бъл­гарската прогерманска бур­жоазия срещу собствения й народ. Както става при всяка революция, народът осъжда­ше стария режим.

* * *

Но извънредността на На­родния съд не го прави неле­гитимен. Колкото и яростно да възразяват представители­те на новопоявилата се днес монархофашистка историог­рафия срещу легитимност­та на този закон, той е напъл­но съобразен с Търновската конституция, чието действие е възстановено от отечестве­нофронтовската власт.

Петото Велико народно съ­брание 13 юни – 13 юли 1911 г. внася редица допълнения в Търновската конституция. Едно от тях гласи, че тя не до­пуска съществуването на из­вънредни съдилища, освен в случаите, когато „… държа­вата се намира в състояние на война или е въведено военно по­ложение в нея, или части от нея са под чужда окупация”.

На 30 септември 1944 г. България се намира и в три­те състояния на държавата, предвидени от Търновска­та конституция. Благодаре­ние на „интелигентните” си политици фашисти тя е във война с почти целия тогава­шен свят, намира се във во­енно положение и е окупи­рана от „омразната“ Червена армия.

Но извънредният българ­ски Народен съд има и други, външни причини за своето създаване.

Това е идеята на ръково­дителите на трите най-мощ­ни държави на антихитле­ристката коалиция. Както бе споменато по-горе, на всички свои срещи те единодушно се съгласяват след войната да бъдат съдени лидерите на на­цистка Германия, нейните съ­юзници и помагачите є в оку­пираните страни. България е верен съюзник на Райха - не­гов сателит докрай - и по този начин напълно попада в спи­съка на победените страни.

И неслучайно техният кон­тролен орган в София - - С ъ­юзната контролна комисия - внимателно следи процесите, и когато на 4 април 1945 г. На­родният съд прекратява своята дейност, съюзниците напълно я одобряват.

Но съвременната монар­хофашистка пропаганда не я одобрява ! Да, но е факт, че България е била съюзник на най - реакционните страни по време на Втората светов­на война – Германия, Италия и Япония.

В онези години властващата монархофашистка клика тръг­на на кървав поход срещу наро­да си. Тя напълно безотговор­но обяви война на 13 декем­ври 1941 г. на САЩ и Вели­кобритания, без да подготви страната за нея; тази война бе обявена за символична т. е. „война на шега“. Но две го­дини след обявяването й се ока­за, че тя съвсем не е символич­на, на шега и т. н. През 1943 г. в средата на октомври съюзни­ческата авиация бомбардира 168 селища, София бе почти изцяло разрушена , хиляди жертви останаха под разва­лините. За последствията от тези бомбардировки, упра­вляващата клика носи пряка тежка отговорност: тя не под­готви нито физически, нито материално народа за посре­щане на изпитанията, след­вани от яростните бомбарди­ровки на съюзниците.

Освен това правителство­то на Богдан Филов се съгла­си, без никаква съпротива, да изпраща огромни количе­ства храна за нуждите на Вер­махта. С това безжалостно ограбване на страната дема­гогски се оправдаваше (опра­вдава се и днес) изпращане­то на български военни час­ти на Източния фронт. Ни­кога и никъде не се намира документално потвърждение на пропагандно тиражирана­та нелепост, че Хитлер искал български войски за Източ­ния фронт, но царят (пред­ставете си!) не давал. Режимът в София прие и дру­ги, съвсем типични за фашист­ката обществена практика меро­приятия: разпалваше в страната остри ксенофобски настроения, както и фанатична ненавист към еврейството. На 25.12.1940 г. На­родното събрание прие срам­ния Закон за защита на нация­та и ожесточи до краен предел действащият 20 години Закон за защита на държавата.

За периода 1941-1944 г. мо­нархофашисткият режим уби 9150 партизани и над 22 000 те­хни ятаци и помагачи. В кон­цлагери бяха въдворени над 31 000 души, а в затворите – над 9 000 антифашисти. Интер­нирани в чужди краища бяха над 15 000 роднини на парти­зани и ятаци. На много от тях къщите бяха опожарени. През полицейските участъци бяха преминали над 64 000 души.

Приетият през 1924 г. Закон за защита на държавата, през 1942 г. бе ожесточен – с поправ­ките той предвиждаше смърт­но наказание и за малолетни, 14-годишни деца.

И всичко това бе извър­шено в периода от 1.3.1941 до 9.9.1944 година.

Това са цифри и факти, из­несени през април 1945 г. от Съ­юзническата контролна коми­сия, а не измислени в центро­вете на някакви чужди фонда­ции за България.

Днес идейните и кръвни на­следници на монархофашист­ката клика наричат нейните главни действащи лица „инте­лектуален елит на нацията”.

Но тези много интелигент­ни представители на монархо­фашисткия режим водеха вой­на не само срещу собствения си народ, но бодро обявиха на 13.12.1941 г., война на САЩ и Великобритания и на още 64 други държави по целия свят.

Властващата в страната пронацистка клика навлезе в територии на Югославия и Гърция, които са били българ­ски исторически територии. Това идейните и физически наследници на фашизма у нас го представят като грандио­зен успех на тогавашния ре­жим.

Всъщност това „присъединя­ване“ на български историче­ски земи към майката-родина бе само един пропаганден балон.

Тези „нови земи“ нямаха статута на интегрална част от България – те просто бяха да­дени от нацистка Германия под наем за ползване и адми­нистриране.

Ползването не се осъществи, тъй като със специална спогод­ба с Третия райх той ползваше всички природни богатства на тези нови земи. Разбира се, Бъл­гария не ползваше нищо от тези богатства.

Нещата с администриране­то бяха по-различни: българ­ската армия, полиция и админи­страция играеха ролята на ко­лективен окупатор с ясно опре­делени репресивни функции.

Вследствие на тях България съдейства истинските владете­ли на тези земи - немските во­енни части, 11000 евреи да бъ­дат изпратени в пещите на на­цистките концлагери.

Обяснителните приказ­ки, че българските власти в Тракия и Македония не но­сят вина за престъпно деяние, защото България не владее­ла тези земи, нямат никакво значение. Те нямаха никакво значение и за Съюзническа­та контролна комисия, коя­то наблюдаваше и оценява­ше действията на български­те власти в заетите „нови земи“.

Така в резултат на своята слугинска, авантюристична, безотговорна и „високоинте­лигентна“ политика, монархо­фашистката клика доведе ро­дината ни до трета национал­на катастрофа, по-жестока и от първите две.

Заради всичко това На­родният съд изпълни волята на цялата изстрадала трудо­ва България и издаде справед­ливи присъди на всички во­еннопрестъпници. Лъжа е, че този извънреден съд е нака­зал и невинни хора, напротив - такива не само нямаше, но у нас той бе най-снизходителен от всички, които след Втората световна война действаха и в цяла Европа, и в Азия.

И нещо не по-малко ва­жно - всички съдебни процеси бяха публични, с многоброй­ни свидетели.

Народният съд бе продукт на извънредно законодател­ство, но и всичко свързано с него, бе извънредно. Вълната от подобно законодателство бе заляла и двата континента. Светът току-що бе излязъл от една опустошителна война, коя­то нямаше равна на себе си по жестокост и жертви в историята на човечеството. А човечеството знаеше кои са подпалвачите на тази война, знаеше и кои са во­енните престъпници в нея.

Какво по-точно се слу­чи с Народния съд?

До края на септември 1944 г. от отечественофронтовска­та власт бяха арестувани над 28 000 души. От тях над 16 хи­ляди бяха освободени в рам­ките на една седмица. На оста­налите 11 122 бяха повдигнати обвинения. Смъртни присъди получиха 2 730 от подсъдими­те, 6536 – различни срокове затвор, а 2062 бяха оправдани.

Истина е, че по времето не­посредствено след 9 септем­ври отечественофронтовска­та власт не успяваше да пре­дотврати случаите на лична саморазправа. Тези самора­зправи не бяха оправдани, но бяха обясними. По-горе стана ясно колко са жертвите на мо­нархофашизма за трите и по­ловина години, в които дълго­годишната гражданска война стигна своя апогей. От 2 сеп­тември 1944 г. България има­ше ново, нефашистко прави­телство, но полицията и жан­дармерията продължаваха да стрелят и убиват по инерция. Тази инерция, но вече с обра­тен знак, продължи още ня­колко седмици след завзема­нето на властта от ОФ. Това е вярно, но е категорично пре­увеличен броят на жертвите при стихийните саморазпра­ви – 50 , 100, …200 хиляди (!).

Безсрамна лъжа с днешна дата на кръвните и идейни по­томци на фашистките убий­ци.

Мина време - почти епоха - и веднага след „демократич­ните” промени в източноев­ропейските социалистически страни и в СССР там нахлу­ха реваншистките легиони на бившите фашисти и техните потомци, превърнали се миг­новено в демократи. При това не какви да е демократи, а ли­берални такива !

Тогава и уплашената до смърт перестроечна върху­шка на БКП, и немалко хора – също главно от средите на едномилионната комунисти­ческа партия – наивно при­зоваваха да се сложи край на жестокото противопоставя­не от миналото и към нацио­нално помирение. Помирение – между жертвите и палачите ли, които „клаха народа, както турчин не го е клал”, които пла­щаха по 50 000 лв. за отрязана партизанска глава?!

Вместо помирение пото­мците на палачите, че и при­съединилите се към тях неиз­бежни приспособленци яр­остно тръгнаха да търсят ре­ванш. Което означава, че не са си взели поука от вечната учителка на народите – исто­рията.

А всъщност кому бе нужно да го налага, след като от на­чалото на 60-те до началото на 90-те години на ХХ век – цели три десетилетия народът ни живя в мир, ред, спокойствие и национално съгласие ?

* * *

Но и тази година на 1 фев­руари народните представи­тели на Република България пак отдадоха почит на полу­чилите преди 79 години народ­но възмездие.

И тази година станахме свидетели на тягостния риту­ал при мемориала на военните престъпници пред НДК. Всеки има правото да тачи и оплаква своите покойни родственици, каквито и да са били те при­живе, но няма правото да на­силва обществото с тържест­вено оневиняване на убийци. Такова публично оневинява­не за срам и позор се извърш­ва и в Народното събрание на Република България.

Цялата работа всъщност се състои в извършването на един антикомунистиче­ски разгул на събуждащия се в България и търсещ реванш фашизъм.

Народният съд бе дело на отечественофронтовската власт, в която участваха БЗНС, левицата на БРСДП, Полити­ческият кръг „Звено“ и безпар­тийни интелектуалци. Всич­ки тези партии не просто под­крепяха, а активно участваха в работата на Народния съд, с което дадоха ясно да се раз­бере, че с него се слага край на продължилата 27 години гражданска война.

* * *

И така: преди 79 години има­ше справедливо възмездие за ви­новниците - представители на фашисткия режим у нас, но техните потомци не извлякоха поука от трагичната им съд­ба. Всяка година с нарастваща наглост в почти всички елек­тронни и печатни медии се на­дига истинска вълна на исто­рически фалшификации, ярост и садистична злоба. Те се чувст­ват победители и търсят ис­торически реванш. При това на всяка цена. Тази година ей така, между другото, стана струпва­не на две важни дати: на 30 яну­ари 2024 г. се навършиха 91 годи­ни от идването на Адолф Хит­лер на власт в Германия. На 2 февруари се навършиха 81 г. от блестящата победа на Черве­ната армия над Вермахта при Сталинград.

На този фон идейните и фи­зически наследници на българ­ския монархофашизъм за поре­ден път изразиха своята нена­вист към всички антифашист­ки сили в България и извън нея. С една дума, фашизмът у нас е жив. Неговите привърженици се чувстват исторически победи­тели.

Голяма грешка !

Няма да мине много време и тези дами и господа ще разбе­рат каква голяма грешка са на­правили.

А тогава?