Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой (6 февруари 2024) Световен ред, икономика, политически и интелектуален елит

Световен ред, икономика, политически и интелектуален елит

Е-поща Печат PDF

 

Хората от над средния социален слой в Ев­росъюза, всички до един, днес най-вече се страхуват да не загубят своя статус и паричките, които им се полагат за него. Истерията, която ги е обхванала, се дължи на факта, че им е станало ясно, че колегите им от Вашингтон няма да ги защитават пове­че, независимо какво им обе­щават. Съответно няма особено значение какво говорят полити­ците от страните на ЕС – нямат нито ресурси, нито възмож­ности, нито мироглед да опи­шат света, в който живеят. Ос­вен демонстрация на чист ужас друго няма. Няма гаранция на­пример, че името им няма да се появи в списъците на Джефри Епщайн или в други списъци. А такива ще има, и то много - и глобални, и регионални, без съм­нение много, появяващи се свое­временно.

Моделът на САЩ за целия свят, реализиран, начиная от 1981 година, е световна финан­сова структура, базираща се на американската производстве­на (реална) икономика, която основа и до днес не се е из­менила – днес тя представля­ва 16-17% от американската икономика, а е била 70% през 1981. Независимо от стагнация­та тази промишлена икономи­ка днес е по-голяма от общата икономика на Германия, но на нея се крепи огромна финансо­ва структура, която се счита за реална икономика. По-голямата част от населението, средната класа, получава своите доходи от тази финансова надстрой­ка, при срутването на която за­почва истински кошмар имен­но за тази класа - сриването й до нищенско ниво, до пълното й унищожаване. С една дума - западното общество днес стои на прага на невероятно силна социално-политическа тран­сформация. На тези от Вашинг­тон това вече им е ясно, за техни­те подопечни в Западна Европа гаранция няма никаква.

Във Вашингтон има хора, които са наясно още от избира­нето на Байдън за президент, че периферията на глобалната американска империя започва да се руши – САЩ не управля­ват непосредствено световни­те промени, но имат лостове за индиректно влияние в изгодна за тях насока. Темповете на де­американизация на цели регио­ни в света днес обаче надхвър­лят всички техни предвижда­ния. Това особено се отнася до Близкия Изток при силни по­зиции там и на Китай, и на Ру­сия. Съществена намеса на САЩ в Близкия Изток не се предвижда – за пример може да бъде борба­та срещу хусите и неимоверното нарастване на застраховките за морски превози на стоки. Още - възможна война с Иран озна­чава почти неимоверно раз­ширяване на фронта на аме­риканските военни действия до степен да се отслаби ефек­тивността им глобално. Не на последно място като фактор в общата картина е и разколът на администрацията на Ва­шингтон, като по-скоро става дума за съмнения в способно­стите на днешната управлява­ща върхушка (противоречиви позиции на нейни емисари), отколкото за съмнения в по­тенциала на САЩ.

наказания за не­послушните. Което е нещо по­вече от самото непослушание. Именно тази тенденция започ­ва да се очертава напоследък.

Като пример да вземем вой­ната в Газа. Там каквото и да е външно вмешателство не може да промени естествения ход на събитията главно поради без­перспективността на възмож­на договорка между Израел и Иран, договорка като като оп­ределящ фактор. На този ес­тествен ход се наслагва дегра­дацията на елита, отговорен за проекта Pax Americana, де­монстрирана в разгарящи се вътрешноелитни конфликти. Трети фактор е ниското ка­чество на тези елити като ре­зултат от прочистването на образователната система от инакомислещи с краен резул­тат унищожаване на интелек­туален потенциал до степен да няма способни не само да из­казват мнение, различно от правоверното, но и дори да го критикуват. Става дума за не­поправима деградация на сис­темите за управление, на ин­ститутите за управление и на самите кадри.

По проблема Тайван-Ки­тай американският елит пола­га неимоверни усилия да пре­дотврати още един голям и до­пълнителен конфликт, който би намалил ефективността на САЩ да контролират всички фронто­ве. От друга страна, решението на проблема Тайван е централен и много актуален за китайския управленски елит, което го пре­връща в дамоклев меч за светов­ната военна хегемония на САЩ. Оттук и излкючително аку­ратното поведение на амери­канците след последните из­бори в Тайван с надеждата да се блокира каквато и да е ин­фекция на този фронт.

Имат ли САЩ план за бъ­дещето, например за следва­щите 15 години, какво искат? Отговорът на този въпрос зави­си от това кого питате, имайки предвид дълбокия разкол както сред елита, така и сред отделни обществени групи (експертни, бизнес, индустрия, финанси...). Една от главните идеи е свър­зана с АУКУС и новия пазар на Югоизточна Азия (Новия Индоокеански «Запад»), но без Европа и Евразия (където се очаква периодично да се раз­палват пожари). Главен и реша­ващ фактор си остава очаква­ната социална турбуленция в САЩ (наричана от някои гражданска война), свързана с тазгодишните президентски избори. С една дума, даже да е ясно какво трябва да се прави, можете да получите следния отговор: «Знаем, но точно сега не му е времето, виждате какво става у нас.»

За останалите страни в све­та е актуално създаването на незвисими от долара валутни зони с правила за междузонално взаимодействие.

От икономическа гледна точка САЩ имат два принцип­ни проблема:

(1) Финансов.

За сметка на печатането на долари от 1980 г. насам се съз­даде колосален по обем фи­нансов елит, който държи под контрол голяма част от реал­ния сектор на икономиката. От този елит в близкото бъде­ще ще остане около една трета, в най-добрия случай, като по-ре­ално е да се намали до една десе­та част от сегашния. Ето откъде се задава и гражданската вой­на.

Близо десетократното нама­ление на елита може да се де­монстрира по следния начин. Банката, като посредник меж­ду производител и потреби­тел, е получавала 5% от пе­чалбата веднага след Втората световна война, а днес – 70%. Ето ви и причината за очаквано­то приблизително десетократно намаление на печалбата на бан­ките поради неизбежното вече връщане към нормална иконо­мика. А намалението на печал­бата естествено води пропор­ционално до намаляването на броя на заетите във финансо­вия сектор.

(2) Управленски проблем.

Кадрите в управленския елит, произлизащи като прави­ло от градската средна класа, се подменят приблизително все­ки 15 години. Интелектуал­ната деградация след 1980 г., спомената по-горе, засяга и този управленски елит: лошо образование, „оплевяване“ на лидери със собствено мнение, ликвидиране на профсъюз­ни организации, на центро­ве за самостоятелно мислене и др. Сега става ясно, че поради кризата, описана по-горе, тази средна управленска класа се превръща в класата на новите бедняци. Примери от 1930-те години как представители на пропадналата средна класа са принудени да строят пътища в САЩ - колкото искате. И не само в САЩ.

Главният проблем е как да се управлява такава една си­туация при вътрешна борба дори в най-горния слой уп­равляващ елит, чийто състав трябва да намалее поне тройно. Този сценарий може да запо­чне да се реализира още тази година, което означава само едно – развал на цялата сис­тема. Неминуемо ще се появят нови управляващи, но въпросът е как ще се контролира този про­цес на разпад на самата система. За пример само – днес не може да се реши проблемът с бежа­нците, пресичащи границата на Тексас с Мексико. Тексас не се подчинява на разпоредбите от Вашингтон, като национал­ната гвардия на Тексас се оп­ълчва директно срещу феде­ралните сили за сигурност. Да не говорим за дребни престъ­пления в градовете – заловени грабители на магазини се осво­бождават веднага от полицията без каквито и да са съдебни про­цедури (примери – Сан Франци­ско, Ню Йорк).

Още - поради голяма ве­роятност за победа на Тръмп в президентските избори в много либерални щати вече се подготвят регионални лиде­ри (от Heritage Foundation, на брой 30 000) за организирано неподчинение на заповеди­те на новия тръмпистки Ва­шингтон. Това са и полюсите на днешната конфронтация в САЩ – ляво и дясно, но не в класическия смисъл на ляво и дясно, а по координатата на кул­турата, «културно ляво» и «кул­турно дясно». Надежда все пак има, защото са налице подгот­вени кадри както в «културно­то ляво», така и в «културното дясно», които могат да поемат отговорност за резултата от новата конфронтация, нова­та гражданска война в САЩ. В този смисъл ситуацията в САЩ съвсем не е безнадежд­на за разлика от тази в Евро­па – в САЩ кадри има, може да не са достатъчно ефективни, но съществуват. И практика има - например всеки губернатор на щат може да управлява «малка държава».

Най-общо казано, тези, кои­то грабят бюджета днес, ще бъ­дат против промените. Общ фронт на гражданската война не се очаква - ще има «точко­ва» война, за всяко място, и то хибридна, с всякакви средства и с най-нови методи. И много продължителна, като няма да е ясно какво точно ще се счита за победа.

Това, което става в момен­та в САЩ, е в отношение едно към едно с процесите в СССР през 1989-1991 г. поради ком­бинация от обективен иконо­мически проблем плюс слаб управленски елит. В западно­то общество действат някол­ко глобални проекта: глобал­ният Фининтерн, който днес е на власт, Юдейският (Лон­дон – елитът на бившата Бри­танска империя) и Католиче­ският (Ватиканът) - със силно влияние в Латинска Амери­ка и по-ограничено в Европа. Тези проекти след 1945 г. се до­говарят за борба срещу СССР, но след неговото разпадане започват да се конкурират, като Фининтернът доминира, особено след 2001 г., когато за­почва да разрушава индустри­ална Америка.

Днес Лондон е много акти­вен в Близкия Изток, особе­но около военните действия на Израел в Газа, а и отдавна сред американския политиче­ски елит (Кисинджър, вероят­но Обама).

За проблемите на САЩ няма виновна външна сила – те биха воювали икономиката е Управля­вящият финансов елит, като съвсен не е ясно какво трябва да се направи. От политическа гледна точка за демократите е абсолютно недопустимо Тръмп да вземе властта. Второ, ясно им е, че Байдън не става за нищо, а алтернативна фигура няма. При това положение разпро­страняващата се идея, че де­мократите могат да подкрепят републиканката Ники Хейли за президент, става все по- ре­алистична при естественото ус­ловие, че участието на Тръмп в изборите трябва да бъде блоки­рано по някакъв начин.

Коя е Ники Хейли? Тя е сикх, спругът й е сикх, посе­щават храм на сикхите, а за сикхите се знае, че са хора на Британската империя, т. е. става дума за реална възмож­ност за включване на САЩ в зоната на влияние на Юдей­ския глобален проект. При това положение гражданска война най-вероятно няма да има: Тексас, при желание, ще получи разрешение да се от­дели от САЩ, може би заедно с още някои южни щати, като всички републиканци консер­ватори ще имат възможността да се изселват по желание на юг. При това изглежда вероятно едно обединение на демокра­тичния Атлантически бряг с Демократическия американ­ски север и с Канада (Британ­ска конституционна монар­хия, Чарлз III), оформяйки мощна държава.

Идеята Британската импе­рия да вземе под контрол САЩ не е нова. Разработвана е от­давна от Линдън Ларуш (Lyndon Hermyle LaRouche, Jr; 1922-2019) и е била дискутирана като пер­спективна през 2005-2006 даже в Русия с негово участие. Ларуш е американски икономист и по­литически активист, основател на няколко политически орга­низаци («Движение на Ларуш»). Кандидат в 8 президентски избори в САЩ, начиная с 1976 година. Занимавал се е и с фи­лософия.

Съответно за решаването на днешните икономическите проблеми на САЩ има изпи­тан модел, този на Британ­ската империя от 19 век, коя­то единствена в света е управ­лявала икономиката не чрез процентна ставка, не чрез тъ­рговия, а чрез контрол над це­ните: британците са Оцените­ли, не са Процентаджии. Ана­логична система през 20 век използва СССР на база марк­сизъм, разработен в Лондон през 19 век с пари от Глобал­ния юдейски проект. Самото реализиране в практиката днес на този британски модел е отде­лен въпрос – засега има модел, има и Ники Хейли.

Западният глобален про­ект на банкерите (Фининтер­нът) създаде колосално коли­чество хора сакрално свърза­ни с парите. Проблемът е там, че тази система повече не работи, а тези хора не могат да променят манталитета си. Например чо­век, който вярва в парите, не може да почне да вярва в Бога – той знае, че зад действията на всеки жрец стоят парите. Не се търсят смисъл или цен­ности, търсят се пари. Поста­новката не е, че силата прави пари, а че парите са сила: гу­биш пари – губиш сила. Става въпрос за хора от политическия, управленския и бизнес елит, ко­ито не са наясно какво трябва да правят - свикнали са да раздават американски пари и да печелят от това. Свършват парите – за­почват проблемите. И започва масова психоза.

Накратко, днес САЩ се от­казват от отговорност за про­мените, които стават по света като цяло. Това не означава, че няма да отстояват собстве­ните си интереси, но няма да поддържат световния ред. В отделни части могат да пое­мат отговорност, но не нався­къде. Ето защо тези оставени на себе си трябва да разра­ботват собствени управлен­ски технологии на база соб­ствен ресурс, и икономиче­ски, и човешки.