Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 15 (8 април 2024) Българската история е свещена

Българската история е свещена

Е-поща Печат PDF

Днес в Софийския уни­верситет ще има едно из­ключително антибългарско събитие, мероприятие, което няма как да не се отбележи от най-високата трибуна в Бъл­гария, защото става въпрос за поругаване на българ­ската национална и исто­рическа памет.

Днес една шайка самоз­ванци ще направят чест­ване, т. е. не честване - ще направят една конференция в Софийския университет с по­казателното заглавие «Па­тология на едно честване», като патологията е отбеляз­ването на един от най-го­лемите приноси на българ­ския народ и на българ­ската държава в историята на човечеството през 100 го­дини – а именно спасяване­то на българската еврейска общност по време на Втора­та световна война. Според Румен Аврамов, икономист, Александър Везенков, ис­торик, Иванка Гезенко, ар­хивист, Еми Барух, журна­лист, Стефан Дечев, исто­рик, Стилиян Йотов, фило­соф и Александър Кьосев, „специалист по всичко“, спасяването на български­те евреи всъщност не се е случило и на практика ние като народ трябва да подне­сем извинения на българ­ските евреи заради гонени­ята, на които са били под­ложени от страна на българ­ската държава по време на Втората световна война.

Нещо повече, тези хора си позволяват да отправят откровени обвинения към българската държава за това, че тя все още не се е извинила и не е поела отго­ворността за депортиране­то на евреите, които са на­селявали временно адми­нистрираните от българ­ските държавни и военни власти по време на Втора­та световна война - земи в Поморавието, Беломорска Тракия, Беломорска Маке­дония и Вардарска Македо­ния. В ход е подмяна на ис­торията.

В ход е поредният акт от драмата, наречена фал­шификация на българска­та история. Защото според тези хора всъщност спасение на българските евреи не е имало. То едва ли не е няка­къв продукт на случайно сте­кли се исторически обстоя­телства, а междувременно българската власт съзнателно и целенасочено е депортира­ла в лагерите на смъртта по­вече от 10 000 евреи, кои­то са населявали тези земи. Това е лъжа. Нека да го ка­жем ясно и категорично от най-високата трибуна в дър­жавата. Това е лъжа. Това е грозна лъжа. Това е анти­българска лъжа. Това е ан­тичовешка лъжа. И няма да съм аз този, който ще обяс­нява защо е лъжа, защото е под достойнството на един народен представител, на един българин да обясня­ва защо това е лъжа. Просто ще отбележа няколко имена на достойни евреи и българ­ски евреи, включително, които са доказали в годи­ните назад със своите науч­ни трудове достойния при­нос на българския народ и на българската държава, на българската църква, как­то и на българския цар по това време - Борис III, за спасяването на българските евреи - събитие без аналога в човешката история: Миха­ел Бар-Зоар, полковник Са­муел Рафаел, Самуил Ар­дити, когото имам честта да познавам, и много други още. Достойни евреи, които защи­тават с гордо вдигнати глави както достойната българска чест, така и честа на собстве­ния си народ. Поклон пред тях. И същевременно по­зор за тези, които в момента, днес, в най-старата българска академична институция ще омацат с кал името на Бъл­гария. За пореден път.

Тук е моментът, в който искам да се обърна и към ев­рейските организации в Бъл­гария. И да се обърна и към „Шалом“, която периодич­но заема доста съмнителни и доста двузначни позиции по отношение на точно този световен, признат акт на ху­манизъм от страна на бъл­гарския народ, българска­та държава и българската църква.

Да се разграничат от това, което се случва днес в Со­фийския университет. При­зовавам ректора на Софий­ския университет проф. Ге­орги Вълчев да се разграни­чи от това, което се случва. И да го осъди! Защото ние изчакахме търпеливо. Защо­то новината да видим дали някоя академична институ­ция ще се намеси срещу по­добно поругаване на българ­ ската национална памет и на българската история беше от миналата седмица. Нищо по­добно не се случи. Ние ще търсим отговорност, разби­ра се, каквато може да се търси: преди всичко акаде­мична, но най-вече морал­на и човешка отговорност за това събитие. Защото, това далеч не е прецедент. Тези хора, тези „специали­сти“ в своите собствени об­ласти, поне според биогра­фиите, които са декларирали, не за първи път поругават българска национална чест и достойнство. На инициато­ра на това събитие днес в Со­фийския университет, Алек­сандър Кьосев, принадлежат думите, че “българският език е изкуствено творение, а ма­кедонският език е естест­вен и много по-стар”. Спо­ред него българският език е изкуствен. И да не говорим, че според него съществува и така нареченият „македонски език“.

За другите няма смисъл да говорим, защото делата им говорят достатъчно добре и не искам да им правя излиш­на реклама от тази трибуна.

Но ще кажа само едно в завършек - никой няма право да пипа българската история с мръсни, нечисто­плътни ръце. Ние от “Въз­раждане” считаме, че бъл­гарските служби трябва да се задействат по този въ­прос, за да се види дали тук не са ангажирани и чужди интереси. Дали няма и чуж­до финансиране, защото кам­панията срещу България за това да признае несъщест­вуваща вина срещу нашия народ, за това да се извини за нещо, което не е причи­нил, да поеме отговорност, каквато не носи, за събития, за които ние нямаме никак­во отношение, не е от вчера. Тази кампания продължа­ва години и натискът срещу нас постепенно се увелича­ва. Това ние няма да го до­пуснем. И няма да допуснем никой по никакъв повод и никога да отнеме не само това наше голямо достойн­ство, което ние имаме като народ, което ни издига над другите народи и за което ние можем да се гордеем, но и всичко останало, свърза­но с нашата история. Исто­рията на България е свеще­на, тя не бива да се пипа с мръсни пръсти. В никакъв случай.“