Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 15 (8 април 2024) Най боли да те ритне кьосе и бос цига¬нин.

Най боли да те ритне кьосе и бос цига¬нин.

Е-поща Печат PDF

 

 

Тази бележка ни дава повод и за едно поздравление – на 1 април д-р Костадин Костадинов имаше рож­ден ден. Ние в „Нова Зора“ му пожелаваме много сили, здраве и търпение.

Коста, България заслужава да бъде защитавана от своите синове в тези трудни времена. В такива труд­ни времена се раждат силни мъже. Дерзай!

Чакалите няма да спрат на лаят, но България ще пре­бъде въпреки всичко.

Минчо Минчев

Поводът за тези редо­ве е една отмене­на в последния мо­мент конференция, която трябваше да се проведе на 3 ап­рил от 17 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“. Няма да кажем, че я очак­вахме с нетърпение, защо­то злото и без това бърза да се изяви. Особено когато е реч да обслужи чрез наемни­ци една незаслужена неблаго­дарност.

Насловът на конферен­цията „Патология на едно честване“ навярно би въвел мнозина в заблуждение, но не и нас в „Нова Зора“, а как­то се оказа - и други, които мислят като нас.

От трибуната на Народното съ­брание лидерът на ПП Възраждане д-р Костадин Костади­нов произнесе сло­во, което не бива в никакъв случай да остава само в стенограф­ските протоколи на 49-ото народно събрание, защото е от особена важност. Д-р Кос­тадин Костадинов не само заклейми мерзката дейност на доказани отдавна отмет­ници от правдата и исти­ната, но постави и главния въпрос за несвършващите опити да бъде фалшифи­цирвана и дегероизирана българската история.

Щяхме да бъдем изне­надани, ако инициатор за това антибългарско сбо­рище бе някой от по-нови­те и недотам изявени плате­ни наемници, маскирани като обективни изследова­тели на историческата ис­тина. Но не би. Главен иде­ен организатор и този път се оказа Александър Кьо­сев, „специалист по всичко“, както го определи д-р Коста­динов. Същият Кьосев, на когото принадлежи „научно­то“ заключение, че българ­ският език бил изкуствено творение!...

Да си директор на кул­турния център на най-ста­рото и най-престижно учеб­но заведение и да организи­раш мновекторен по своята същност форум на фалши­фикацията и лъжата, це­лящ да уличи собствения ти народ и държава в немисли­ма вина и отговорност, не означа само, че си напълно завършен морален пораже­

нец и духовен еничар. Оз­начава, че отдавна си за­служил и проклятието на буквите, с които се изписва името ти. Впрочем народът отдавна е казал: Най боли да те ритне кьосе и бос цига­нин.