Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 21 (28 май 2024) Високият връх на примера

Високият връх на примера

Е-поща Печат PDF

 

В „Нова Зора“ неведнъж сме се обръщали към значимото дело в битка­та за България на дълго­годишния министър на култу­рата Георги Йорданов. И няма да сгрешим, ако кажем, че тък­мо неговият живот и дейност са аргументът и основанието за онези епохални национални достижения в новия „златен век“ на българската литерату­ра, художественост, музика, кино и театър.

Името на Георги Йорданов винаги е блестяло като при­мер за безподобен патрио­тизъм, интелектуална мощ, принципност и последовател­ност – една желязна конструк­ция на човек, който и във вре­мена като днешните, кога­то тъгите на България сякаш нямат край, предателствата – чет, а болката в сърцата ни все по-настойчиво се превръща в навик, не се уморява да ни за­режда със своя ведър оптими­зъм, че Отечеството ще пре­бъде, че ще опазим филиза на надеждата от суховеите на вре­мето, в което ни е съдено да жи­веем; че трябва само да съхра­ним дълбокия корен на наро­дностната вяра и традиция, и паметта на кръвта ще ни пове­де отново по съхранените ази­мути на българското духов­но здраве. Защото на този свят няма сила страховита, която да остане вековита.

Някога, в началото на раз­рухата на онази България, коя­то загубихме, Георги Йорданов написа знаменитото си писмо „Satis, Andrey!“. Не зная как то е отекнало в душите на други, но лично за мен и до днес е осезаем потресът на съкрушаващата откритост и логика, която сме­ло демаскираше перестроеч­ните превъплъщения на без­паметството и предателството към бъдещето на България.

Минаха 35 години отто­гава и ето днес Георги Йор­данов на 29 май ще отбеле­жи своя заслужен юбилей на мъдростта, който и да има партиаршески измерения, то е, защото е пример духо­вен и достоен. А ние в „Нова Зора“ с радост и упование в утрешния ден ще поздра­вим човека, политика, об­щественика, строителя на културна България Георги Йорданов, с приятелството на когото сме особено горди.

Историята, тази стара блудница, понякога забра­вя кому са заслугите и чий е истинският ореол на славата. Но нали ние сме за това, за да свидетелстваме пред нея, че Георги Йорданов вина­ги е сверявал часовника на щедрото си сърце с пулса на нелесния български ден; че неговата изключителна до­бронамереност и добротвор­ство, неговата естетическа чиста и съдбовна свързаност, с най-големите духовни и културни наследства, истори­ята не може да прикачи дру­гиму; че чисто човешката му способност да чува и преце­нява болките и терзанията на обикновения човек, помощта му, оказвана лично на най- значимите български тво­рци, както и необикновена­та му прозорливост за съби­тия, хора и тенденции отдав­на го е превърнала в човека инстанция. Остава да добавим – и в институция на патри­отизма. И причината е една- единствена - Георги Йорданов винаги е носил като знаме в сърцето си РОДИНАТА, ИДЕЯТА, ЖВОТА и зато­ва сме го определяли като високия връх на примера, който трябва да следваме.

За много години, др. Йор­данов!

Мъдрецът е казал, е живо­тът е мост, по който минава пътят и на бедняка, и на царя. А поетът Аполинер талантли­во го е дописал: „Под моста „Мирабо“ минава Сена…“

Щастливи сме, че по този мост вървяхме и вървим за­едно. И ако Сена е несвършва­щата река на времето, нашият Бог остава истината и непро­менима е общата ни молитва: да не свършва времето на Бъл­гария.

Честито!

Приемете моята лична и на другарите ми неизразима по­чит към Вас и Вашето дело!

Минчо МИНЧЕВ, главен редактор на вестник „Нова Зора“