Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 24 (11 юни 2024) БЪЛГАРИЯ – ДЪРЖАВАТА БЕЗ ДЪРЖАВА?

БЪЛГАРИЯ – ДЪРЖАВАТА БЕЗ ДЪРЖАВА?

Е-поща Печат PDF

 

Отминалите европейски и парламентарни избори бяха показателни в много отношения. Най-запом­няща се е тяхната ниска изби­рателна активност. Тя направи прага на влизане в парламента лесно преодолим, което пък из­криви реалния образ на избор­ната картина. Това послужи едва ли не за повод да бъдат празну­вани „победи“, които по своята същност са си направо пораже­ния. На крилете на същата ниска избирателна активност в парламента се оказа и партията на „вой­ниците на светлината“ - по думите на нейния лидер.

В седмицата след тях имах удоволствието да се запозная с пре­разказа на две кратки интервюта на младия и особено талантлив анализатор Светослав Бачев, отскоро автор на „Нова Зора“, а се на­дявам и в бъдеще да бъде такъв. Ако не звучи преднамерено, бих до­бавил, че в настоящата статия се припокриват тезите и изводи­те, залегнали и в интервютата на Бачев, макар че като извод и позиция многократно през годините сме ги анализирали и от­стоявали в „Нова Зора“.

За първи път ми се случва някои от разбиранията за най-важни­те аспекти на политическия живот да се припокриват с анализите на друг, много по-млад от мен човек, което направо ме изпълва с оптимизъм. И за да бъда напълно ко­ректен, в моя текст по-нататък най-важните от тях ще обозна­ча с курсив. Нека не се възпри­ема това като комплименти към младия автор, но мога да при­зная, че силно съм впечатлен от общата посока на погледа ни, а в случая – и направо задължен.

Създадената политическа ситуация на тези избори открои и истинските недъзи на дейст­ващата политически систе­ма. Показа също, че времен­ните ползи за политическите играчи на статуквото продъл­жават да действат пагубно на обществения живот и да на­насят непоправими щети на държавата и нейното бъде­ще. Показател в това отношение бяха посланията на партиите, представени в техните програ­ми, доколкото въобще ги имаше и доколкото скандалната рито­рика, а не те бяха озвучавани.

Може да се каже също, че ха­рактерното отсъствие на деба­ти само още веднъж подчерта политическата непригодност на „народните водачи“, които след изборите за 50-о Народно събрание, както е казано в Све­тото писание „вкупом непо­требни станаха“. Те не открои­ха нито една от главните опас­ности пред нацията и държа­вата и не назоваха нито един от проблемите пред тях. Да не говорим, че не намекнаха дори за способите за тяхното решаване. Не се намери никой да каже например, че България трябва да има национална цел и че тази цел трябва да моби­лизира енергията на обще­ството. Може би защото те тай­но съзнават своята непригод­ност да го преведат по опасния път между истинските, а не ми­тични Сцила и Харибда на на­шето време.

Ако трябва да потърсим все пак нещо положително в тези избори не можем да не призна­ем, че те показаха „електорал­ния таван на големите систем­ни партии“, изразът е на Бачев. Остава ми да добавя към негова­та диагноза: и дълбокото като Марианската падина дъно, до което те са се сринали. При­чината, която все още не искат да признаят, но за която всич­ки се досещат, е пълното скъс­ване на партиите с реалнос­тта. Процес, който превръща т. нар. елит в очите на българския гражданин - независимо от не­говия етнос, религия и социално положение - в антиелит. И по същество го лишава от леги­тимност.

Този процес включва като основен мотив повтарящите се разочарования на народа, осла­няването на всички онези не­гови очаквания, които същият този „елит“ остави цели 35 го­дини без покритие. Което пък доведе до цялостно изкривяване оптиката на целокупния нацио­нален живот. Това е пътят, по който негативизмът стана до­миниращ в мисленето на все повече хора и се стигна до по­ложението, когато народът за­повтаря известното класическо обобщение за властта: „всички са маскари“. И, уви, това не е да­леч от истината, защото отдав­на доминира съмнението в ро­довия генезис на т. нар. народ­ни водачи, рекрутирани само по пътя на отрицателната се­лекция. Това е една от неназо­ваните особености на прехода и в същото време тя е необорима илюстрация на онова, което из­пълва със съдържание „поняти­ето антиелит“.

Казано с други думи, това е и причината народът с тръпно сърце всеки път да очаква поя­вата на поредния спасител, зап­ленен от неговото безкористие и патриотизъм, преди за пореден път да бъде излъган и разочаро­ван. Защото такава е формула­та на всеки пореден проект, съз­даден да бъде привлекателен за погледа на избирателя, преди да се окаже, че е балон, натъпкан с въздух под налягане.

Последиците от изкривената оптика на националния живот поради действията на втръсна­лия на народа антиелит тепър­ва ще бъдат изживявани. И това, уви, е неизбежност. Спиралата от кризи ще продължи да се за­дълбочава в своята изборна, ико­номическа и социална същност като видима част на най-дълбо­кото проявление от всеобщата криза на обществото. За неговото състояние обаче невинни няма. Отговорността е обща – как­то сред политиците, така и сред една голяма част от всички, кои­то оформят и влияят на общест­веното мнение. Обстоятелството, че някой отдавна е абонирал ко­гото трябва за трибуната на най- големите, най-масови и обезпе­чени медии и че е запазил мес­тата в държавните и парламен­тарни кресла за точните хора, необходими за точно опреде­лени действия в минирането на българското бъдеще, иде да покаже, че нито отрицателната селекция, нито нарочно създаде­ните и утвърдени медии, НПО-та и тутикванти са случайни лето­расляци на прехода.

Нищо, което се случи през тези 35 години, не стана слу­чайно и не се роди като осле­пителната Афродита от лъче­зарната пяна на капиталисти­ческото море. Всичко бе пла­нирано по същия категоричен начин, по който се отрицаваше например плановото стопан­ство на социализма. Сега вече е късно да се изследва генезисът на интелектуалните прогнози на „Ранд корпорейшън“ напри­мер, но човек може да се досе­ти, следвайки пътя на парите, че душегубният план „Ран-Ът“ , на­речен Конституция на прехода в България, е само част от един дългосрочен външен план с над­държавен характер, насочен към разграждането на целокупна­та българска държавност. Оно­ва, което се случи в икономика­та и в духовния живот, постъпа­телните и поетапни разрушения в науката, здравеопазването, об­разованието, службите и армия­та, не са само прояви на частната инициатива на безродната клика от доморасли наши мерзавци. Те просто бяха и са само необходи­мите изпълнители на убийството на цял един народ и на цяла една хилядолетна държава.

Тази политическа и парла­ментарно представена прослой­ка, която бе утвърждавана чрез медиите под контрол и чрез ме­ката сила в продължение на три десетилетия, в голямата си част винаги е била тотално дъно, ако трябва да цитирам Бачев – „като практически умения и като интелектуален потен­циал“. Това са хора повърхност­ни, лишени от дълбочина, опери­рани откъм съвест и морал, кои­то изначално не могат да форми­рат и осъществят необходимата визия за настоящия и утрешния ден, без която държавникът не е държавник. Хора, които ня­мат дългосрочен поглед нито за обществените процеси, нито за държавата в цялост, не биха мог­ли да запълнят огромния дефи­цит на стратегическо планира­не както във вътрешната, така и във външната политика на България. Затова и сме на тако­ва дередже.

Тази политическа прослойка има пълно неразбиране за най- големите кризи в обществото ни - образователната и демо­графската, които са свързани органично, и с протичащото вече десетилетия географско обезлюдяване на цели национал­ни територии. Условната или реална смърт на малките насе­лени места в България в едно с промяната на етническия об­лик и заселването на чужденци са пряко следствие от отсъст­вието на стабилна национално отговорна политика. Това се от­нася особено за образованието с акцент и в посока на формира­не на българската самоличност и националното самосъзнание. Тези знания и качества трябва да бъдат осъществявани още в началните години и затвържда­вани на всички последващи ета­пи. Защото именно незнанието кой си, откъде идваш и накъде отиваш, както и общественото безхаберие създават най-дълго­срочната и незаобиколима опас­ност пред националната ни си­гурност. Най-напред като демо­графски и етнически състав, а на по-късен етап – и с открити оп­ции за териториална дезинтег­рация. Балансът в това отно­шение вече е почти безвъзврат­но нарушен. Необходими са само още няколко години отсъствие на държавнически подход, след което ще бъде достигната и точката на необратимост.

Всички останали проблеми в обществото са резултат и по­следствия на основния и главен въпрос - проваленото образо­вание. Именно този въпрос обу­славя и провала в ценностите на обществото и генерира демо­графския дисбаланс. Непоследо­вателната държавна политика и държавен контрол в ключови сектори е другата част на същия проблем. В момента, колкото и да е мъчително да го признаем, България е държава без държа­ва, която няма контрол нито върху собствените си граници и тяхната неприкосновеност, нито пък има реални лостове за въздействие върху онези елемен­ти от обществото, които не се страхуват да демонстрират, че са над самата нея.

Накратко: накъдето и да се обърне погледът, реалностите са от тревожни по-тревожни. И това най-добре се вижда, ко­гато се случи нещо лошо в даден район или в дадена сфера. Едва тогава тези слабости начеват да бъдат обсъждани и да се търси някакво решение, обикновено палиативно. И това се прави „на парче“ и без дългосрочна перс­пектива. И последствията се от­страняват, ако това е възможно, но никога причините и техните причинители.

Има и друг един необявен аспект в отминалите избори. Една голяма част от негласува­лите са го направили като съз­нателен избор и проява на об­ществена позиция, осмисляща всичко, което споменах дотук.

Но има и друга голяма част, при това тази, която в своята най-активна възраст включ­ва хора между 18 и 25 години, напълно откъснати от проце­сите в държавата. Хора, кои­то нямат интерес нито от поли­тиката, нито от държавни дела, нито пък осъзнават собствена­та си отговорност за собствено­то си бъдеще. Да не говорим, че въобще не ги вълнува кой би ги наследил в учебното заведение, в което учат, а след това – и в живота.

За тази голяма група хора между 18 и 25 години, както и за тези, които идват след тях, отговорност носим всички ние. И на първо място целият по­литически антиелит, както и производните му фигури в об­ществения живот. Отговор­ност обаче носи и живеещият с чувството за безсмъртие ин­телектуален елит, който, за съ­жаление, в голяма степен също придоби статута на антиелит. В него са хората, които създават всички продукти на т. нар. изку­ство, което най-често си е фор­мен боклук, без никаква инте­лектуална стойност. Но е нала­гано като високо достижение на културата в обществото. Това са факторите и матрицата, създали поколението, което не се инте­ресува от нищо преди него и не го вълнува нищо след него. И как тези хора ще бъдат полицаи например, които ще трябва да охраняват обществения ред и ценности? Впрочем, резултати­те в системата на МВР вече бяха оповестени. Но ако за охранни­ци може да не се изискват чак такива качества, да не забравя­ме, че подобни хора ще бъдат и бъдещи лекари, които ще трябва да лекуват не само собствените си връстници, но и собствените си деца. И едва тогава те ще раз­берат и осъзнаят своя житейски провал. Подобни ще са и бъдещи­те учители, които ще обучават децата на този народ. Ето тази действителност и това бъде­ще произведе антиелитът – и политическият, и обществе­ният, и интелектуалният. Про­изведе провалената държа­ва на проваленото общество. Резултатите от матурите по български език и литература за тази година, които бяха опове­стени, не са израз просто на катастрофалното обучение на учениците. Самото то е част от катастрофата на откраднато­то бъдеще на този народ. Това може и да не е засега драма за него, но за неговите унищожи­тели е несъмнен успех от нало­жената политика за притъпява­не на националния инстинкт и сляпото следване и прилагане на занижени критерии и ниско сва­лена летва на знанията. Такива никога не са били обаче задачи­те на българското училище. Но това са истини, които антиели­тът не иска да разбере. Още по- малко – да признае собствената си вина и отговорност в това от­ношение. Нека си спомним пак Светото писание: „Вкупом съ­грешиха и вкупом непотребни станаха“ . А това означава, че този антиелит трябва да бъде отстранен. И че с него бъл­гарското бъдеще може стигне единствено до ръба, след кой­то пътят свършва.